Er zijn 825 attestaties gevonden onder 216 lemma's.

zoekcriteria
wis provincie Antwerpen
zoekopdracht verfijnen | tabel
Abbendonk (facs.) (onb., ± Antwerpen)
Abendunc • 1157 • bulle, Av SM 6
Abendunc • 1165 • bulle, Av SM 8
Abbendunc • 1161 • Av SM 7
Albendunc • 1179 • bulle, Av SM 9
Allier (facs.) [ Emblem : An : An ]
Altlire • 1186 • Tl 36
Altlire • 1221 • Tl 78
Old Lyre • 1213 • Tl 64
Autlire • (1213-21) • Tl 65
Autlire • 1223 • Tl 80
Autlire • 1224 • Tl 83
Antwerpen (facs.) [ Antwerpen : An : An ] = fra. Anvers
Andouerpenses • 1e kwart 8e kopie 10e • vita s. Eligii, P L 5327, 129 r°, 131 r°
Andouerpenses • 1e kwart 8e kopie 10e • vita s. Eligii, Xr 5374-75, 28 v°, 34 v°
Andouerpis • 1e kwart 8e kopie 10e • vita s. Eligii, P L 5327, 129 r°, 131 r°
Andouerpis • 1e kwart 8e kopie 10e • vita s. Eligii, Xr 5374-75, 28 v°, 34 v°
in Antwerpo • 692 kop. 1191 (sterk moderniserend cartularium Echternach) • Go I 71, 31 v°
in Antwerpo • 726 kop. 1191 (sterk moderniserend cartularium Echternach) • Go I 71, 43 v°
Antwerpis • 726 kop. 1191 (sterk moderniserend cartularium Echternach) • Go I 71, 43 r°
in Anduerpo castello • 726 kop. ± 1222 • Go I 71, 81 v°
in Andwerpo • 726 kop. ± 1222 • Go I 71, 81 v°
ANDERPVS • 7e-8e • ed. Prou, Monn. mérov., 1196
Andouerpis castro • 980 • ed. DB, p. 242
in uico Anuuerpis • begin 10e kop. 941 • ed. DB, p. 138
Antwerf • 1008 • keizerdiploma uit Trier, L B 829/20
Anduuerpis • ± 1010 kop. midden 11e • transl. s. Bavonis, Gu 308, 169 v°
Anduuerpensi • (1019-30) • ed. DB, p. 249
Ansguers • 1079 kop. ± 1700 • Luik, Ie L 7 r°
Antvverf • 1104 • Mainz, Tr J 1
Andeguerp • 1114 kop. midden 12e • Gesta abb. Trud., Ys 4, 28 r° (Romaans auteur)
Anduerp • 1119 kop. midden 13e • keizerdiploma uit Maastricht, Ws D 1 v°
Anduerp • 1119 kop. 1490 • keizerdiploma uit Maastricht, Wd I 1 (2)
Antwerpia • 1124 • Ws M
Antwerpia • 1124 • W M 1
Antuuerpia • 1124 • Wd II 1 (1)
Antuuerpia • 1135 • Wd II 2 (1)
Antwerpia • 1148 • Av SM 4
Antwerpia • 1157 • Wd I 6 (1)
Antuuerpia • 1161 • Av SM 7
Antwerpia • 1180 • X E 5885/8
Antwerpia • 1198 • G N 78
Antwerpia • 1202 • Wd VI 6
Antwerpia • 1205 • Wd II 14 (1)
Antwerpia • 1214 • Av A 90
Antwerpia • 1214 • Hg B 4
Antwerpia • 1216 • Gr 5
Antwerpia • 1219 • Av SM 11 en 12
Antwerpia • 1223 • Av SM 13
Antwerpia • 1225 • Wd IX 1
Antwerpia • 1225 • Ws S a 3
Antwerpensis • 1124 • Ws M
Antwerpensis • 1124 • W M 1
Antuuerpensis • 1124 • Wd II 1 (1)
Antwerpensis • 1129 • X E 9384/1
Antwerpensis • 1133 • Tl 2
Antuuerpensis • 1135 • Wd VII 23 en Wd II 2 (1)
Antwerpensis • 1147 • Av SM 2
Antwerpensis • 1148 • Wd II 3 (1)
Antwerpensis • 1148 • Ws M
Antwerpensis • 1148 • W M 3
Antwerpensis • 1155 • Wd VII 12 (1)
Antwerpensis • 1157 • Tl 7
Antwerpensis • 1161 • Av SM 7
Antwerpensis • 1183 • Tl 32
Antwerpensis • 1194 • Wd VII 20
Antwerpensis • 1195 • Tl 41
Antwerpensis • 1205 • Wd II 14 (1)
Antwerpensis • 1214 • Hg B 4
Antwerpensis • 1219 • Av SM 12
Antuerpensis • (± 1130) • Kamerijk, Tl 1
Antuerpensis • 1178 • Tongerlo, Tl 28
Antuerpensis • 1203 • bulle, Wd II 14 (6)
Antverpensis • (± 1130) • Tl 1
Antverpensis • (± 1210) • Tongerlo, Tl 57
Antwerp • 1133-34 kop. midden 13e • Aken, Ws D 2 r°
Andeguerp • 1136 kop. midden 12e • Gesta abb. Trud., Ys 4, 80 r°
Andeguerpensis • 1136 kop. midden 12e • Gesta abb. Trud., Ys 4, 80 r°
Andwerp • 1154 • bisschop van Doornik, B 6644
Antwerpiensis • 1166 • Kamerijk, X E 7013/18
Anduuerpia • 1169 • Utrecht, U SM 787
Andeuuerpia • (1174?) • Ennetières, G SP
Anduuerpie (gen.) • 1179 • Brussel, X Br 3
Antuerpia • (1185) • bulle, Wd II 5
Antuarpensis • 1188 • bulle, Wd IV 1 (1)
Antwerpin • ± (1170-90) • Keulen, K Schr K 1
Antuarpie (gen.) • (± 1191) • Gent, Gs
Anuuerpensis • 1192 • Kamerijk, G SP
de Antwerpo • 1192 kop. ± 1222 • Echternach, Go I 71, 114 r°
Anwers • 1194 • uit Halle, M T 7 (hertog van Brabant voor graaf van Henegouwen)
Antwarpiam (acc.) • 1199 • Gent, Gs
Antwarpiam (acc.) • 1223 • G NB
Anduerpensis • (2e helft 12e) • G SP II 98
Andwerpia • 1203 • Kamerijk, Wd II 8 (2) en Wd IV 7
Andwerpiensis • 1203 • Kamerijk, Wd IV 7
Anwerpiensis • 1205 • Kamerijk, G SP
Anwerpia • 1221 • Kamerijk, G SA
Anthwerpensis • 1222 • Park 27
Antwarpie (gen.) • 1223 • Aken, Aa D 100
Arde (facs.) (onb. ± Antwerpen–Breda)
Arde • 1212 • Tl 61
Arendonk (facs.) [ Arendonk : Tu : An ]
Arendunc • 1219 • Po
Baarle-Hertog (facs.) [ Baarle-Hertog : Tu : An ]
Barle • 1129 • X E 9384/1
Barle • 1221 • Tl 76
Barla in Thessandria • 1141 kop. 1266 • Park B 113 v°
Barla • 1154 • Park 11
Bacwaldus (facs.) (onb. in de pagus Rien)
Bacwaldus • 726 kop. ± 1222 • Go I 71, 81 v°
Balen (facs.) [ Balen : Tu : An ]
Banele • 1173 • Po
Battel (facs.) [ Mechelen : Ml : An ]
Battala • 1157 • Gr 2
Battelle • 1162 • Gr 2
Beerschot (facs.) [ Kiel : Antwerpen : An : An ]
Bernescoth • 1161 • Av SM 7
Bernescot • 1179 • Av SM 9
Beerzel (facs.) [ Beerzel : Ml : An ]
Barsale • 1151 • Av A 9
Befferen (facs.) [ Putte : Ml : An ]
Badfrido • 1008 • L B 829/20
Bel (facs.) [ Geel : Tu : An ]
Bella • 1225 • Wd IX 1
Berchem (facs.) [ Berchem : An : An ]
Berchem • 1186 kop. midden 14e • W Mc 22
Berendrecht (facs.) [ Berendrecht : An : An ]
Berendrecht • 1124 • Wd II 1 (1)
Berendrecht • 1135 • Wd II 2 (1)
Berendrecht • 1148 • Wd II 3 (1)
Berendrecht • 1157 • Av SM 6
Berendrecht • 1161 • Av SM 7
Berendrecht • 1165 • Av SM 8
Berendrech • 1179 • bulle, Av SM 9
Berendreth • (1185) • bulle, Wd II 5
Berlaar (facs.) [ Berlaar : Ml : An ]
Berlar • ± 1155 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 9
Berlar • 1197 • Tl 43
Bellar • 1194 • G E
Blaardonk (facs.) [ Varendonk : Tu : An ]
Bladresdunc • 1185 • Av A 44
Bladerdunc • 1200 • Av A 61
Bodelke (facs.) (onb. ± Antwerpen : An : An)
Bodelke • 1161 • Av SM 7
Bodecle • 1179 • bulle, Av SM 9
Boechout (facs.) [ Boechout : An : An ]
Buocholt • 974 • G SB
Buocholt • 976 • ed. DB, p. 233
Buocholt • (1019-30) • ed. DB, p. 249
Buocholt • 1040 • ed. DB, p. 250
Bocholt • 1003 • ed. DB, p. 245
Bocholt • 1154 • G SB
Bocholt • 1156 • G SB
Bucolt • 1108 • G SB
Bouchout • 1221 • Wd VI 14
Bocouth • 1223 • G SB
Bonnekrooi (facs.) [ Broechem : An : An ]
nemus Bunniggerotha • 1003 • ed. DB, p. 245
Bunningerotha • 1040 • ed. DB, p. 250
Budincrode • 1183 • Tl 32
Budincrode • 1186 • Tl 36
Borgerhout (facs.) [ Borgerhout : An : An ]
Borgerholt • 1214 kop. midden 14e • W Mc p. 25
Bornem (facs.) [ Bornem : Ml : An ]
Burnehen • 1108 • Kamerijk, G SB
Bornehensis • 1110 • Kamerijk, X E 5885/2
Busnehemensis • 1117 • X E 7013/7
Bornehem • 1148 • X E 4607/10
Bornehem • 1198 • X E 4608/34
Bornehem • 1214 • X E 7014/52
Bornehem • 1214 • X E 4608/49
Burneham • (1140-54) • Kamerijk, X E 4607/5
Bornhem • (± 1225) • X E 4608/61
Boshove (facs.) [ Kontich : An : An of Reet : An : An ]
Bockeshoue • 1199 • Gr 4
Bockeshoua • 1199 • Gr 4
Boshoven (facs.) [ Deurne : An : An ?]
Boschehoue • ± 1189 • G E 3, 170, 171
Boschoue • ± 1189 • G E 3, 170, 171
Bouwel (facs.) [ Bouwel : Tu : An ]
Bolo • (995-1010) kop. midden 12e • U B 43, 25 r°
Brand (facs.) [ Deurne : An : An ]
de Branda • ± 1189 • G E 3, 171
Brasschaat (facs.) [ Brasschaat : An : An ]
Brecht (facs.) [ Brecht : An : An ]
Brecte • 1173 • Po
Bredelake (facs.) (onb. ± Bonheiden : Ml : An)
Bredelac • 1178 • Tl 28
B[r]edelachen • 1180 • Gr 4
Breendonk (facs.) [ Breendonk : Ml : An ]
Bredendunc • 1211 • Gr 5
Bremt (facs.) (onb. in de Kempen)
Bremith • 1173 • Po
Broechem (facs.) [ Broechem : An : An ]
Bruchem • 1147 • Av SM 2
Bruchem • 1156 • Tl 6
Bruchem • 1161 • Tl 12
Bruchem • 1183 • Tl 33
Bruchem • 1209 • Tl 56
Bruchim • (1161?) • Luik, Tl 13
Brughem • 1213 • Tl 64
Brochem • 1221 • Tl 78
Brochem • 1224 • Tl 83
Budiclar (facs.) (onb. in de Kempen)
Budiclar • ± 1050 • mir. s. Trudonis, Ib 231, 190 v°
Buizegem (facs.) [ Edegem : An : An ]
Busenghien • 1180 • Kamerijk, L G G
Busenghem • 1186 kop. midden 14e • W Mc 22
Bosengem • 1186 kop. midden 14e • W Mc 31
Buizegem (facs.) [ Tongerlo : Tu : An ]
Busenchem • 1159 • Tl 9
Bosenchem • 1186 • Tl 36
Bosengem • 1195 • Tl 41
Bullincstrate (facs.) (nu Oude Beurs [Antwerpen : An : An])
platea Bullinggorum • 1223 • Av SM 13
Burcht (facs.) [ Burcht : An : An ]
Burchta • 1187 • Mzc II 252/2
Borcthe • 1223 • Tl 80
Borgthe • 1224 • Tl 83
Buronte (facs.) (onb. in pagus Rien)
Buronte • (995-1010) kop. midden 12e • U B 43, 25 r°
Deurne (facs.) [ Deurne : An : An ]
Torninis • 1161 • Av SM 7
Tornimis • 1179 • bulle, Av SM 9
Dorna • ± 1189 • G E 3, 170
Dorne • 1196 kop. midden 14e • W Mc p. 35
Diesegem (facs.) [ Mortsel : An : An ]
Tisingabeim • 866 kop. 18e • M 34, p. 14
Thisingheim • 868 kop. 18e • M 34, p. 37
Dijle (facs.) (bijrivier van de Rupel)
Thila • 1008 • L B 829/20
Thilia • begin 12e • Sigebert, Xr 18239-40, 36 r°
Dil (facs.) (onb. in de Kempen)
Dil • 1173 • Po
Duffel (facs.) [ Duffel : Ml : An ]
Dufla • 1136 kop. 15e • X E 1417, 311 r°
Dufla • 1187 • Pa S 5255/1
Duffle • 1170 kop. eind 12e • G LT 7 v°
Duffle • 1215 • Gr 5
Dofle • 1180 • Gr 4
Dufle • 1213 • Tl 63
Dufle • 1226 • Gr 6
Doffle • 1217 • X E 5566/15
Duffla • 1225 • Wd IX 1
Eekhoven (facs.) [ Deurne : An : An ]
Ecouen • 1197 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 16
Ekehof • 1211 • Gr 5
Echoue • 1212 • P F 185/15
Eel (facs.) [ Ravels : Tu : An ]
Ele • 1165 • Tl 23
Hele • 1186 • bulle, Tl 36
Hela • 1213 • bulle, Tl 62
Eeuwen (facs.) [ Broechem : An : An ]
Euuin • 1146 • bulle, Tl 3
Awen • 1164 • bulle, Tl 21
Ewen • 1173 • Po
Ewen • 1213 • Tl 62
Hawen • 1186 • bulle, Tl 36
Aiwen • 1189 • Kamerijk voor Tongerlo, Tl 37
Awinis • (vóór 1190) • Tl 38
Eggelgem (facs.) [ Hombeek : Ml : An ]
Eglengem • ± 1155 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 9 en 39
Eglengem • 1180 • Gr 4
Eindhout (facs.) [ Eindhout : Tu : An ]
Endeholt • ± 1050 kop. eind 11e • mir. s. Trudonis, Ld 16974, 122 v°
Endehot • 1203 • Tl 48
Endehut • 1220 • bulle, X E 9485/3
Ekeren (facs.) [ Ekeren : An : An ]
Akerne • 1157 • Av SM 6
Akerne • 1165 • Av SM 8
Akerne • 1179 • Av SM 9
Akerne • 1223 • Ws A
Hecerna • 1161 • Av SM 7
Acherne • 1204 • S D 501
Ekerne • 1212 • Tl 61
Ekerna • 1219 • Ws M
Elsten (facs.) [ Wommelgem : An : An ]
Helsten • 1147 • Av SM 2
Helsten • 1179 • Av SM 9
Elsten • 1148 • W M 3
Elsten • 1148 • Ws M
Elstene • 1161 • Av SM 7
Emblem (facs.) [ Emblem : An : An ]
Essen (facs.) [ Essen : An : An ]
Esschen • 1159 • Tl 10
Eschen • 1159 • Tl 11
Esscenden • 1164 • bulle, Tl 21
Escheden • 1186 • bulle, Tl 36
Essendonk (facs.) [ Essen : An : An ]
Eschendunc • 1186 • Tl 36
Etene (facs.) (onb. ± Antwerpen : An : An)
Etene • 1161 • Av SM 7
Heten • 1179 • bulle, Av SM 9
Geel (facs.) [ Geel : Tu : An ]
Ghela • ± 1155 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 9
Gele (twijf. ident.) • ± (1164-76) • K Schr N 5
Gela • 1222 • Ie H
Geerdegem (facs.) [ Mechelen : Ml : An ]
Gheergenchem • 1180 kop. midden 14e • W Mc 188
Gestel (facs.) [ Gestel : Ml : An ]
Gestela • 1197 • Tl 43
Gestele • 1201 • L 28 H 6/154
Gestel (facs.) [ Deurne : An : An ]
Ghestele • ± 1189 • G E 3, 171
Ginnegem (facs.) [ Oelegem : An : An ]
Gin[e]gem • 1213 • Tl 62
Gravenwezel, 's- (facs.) [ Gravenwezel : An : An ]
Grobbendonk (facs.) [ Grobbendonk : Tu : An ]
Grobbendunch • 1204 • Tl 49
Grebendunc • 1219 • Ws M
Grobbendunc • 1221 • Ws S a 1
Grodunc (facs.) (unb. ± Antwerpen : An : An)
Grodunc • 1161 • Av SM 7
Haasdonk (facs.) [ Hingene : Ml : An ] = Nattenhaasdonk
Hauecsdunc • 1198 • X E 4608/34
Hauecsdunc • 1208 • G SB
Hauesdunc • 1212 • Hg B 54
Hafuexdunc • 1214 • X E 4608/49
Hauekesdonc • 1223 • X E 4608/56
Hauecsdonc • (± 1225) • X E 4608/61
Hage (facs.) [ Wommelgem : An : An ]
Haga • 1147 • Av SM 2
Haga • 1148 • W M 3
Haga • 1148 • Ws M
Haga • 1148 • Av SM 4
Haga • 1157 • Av SM 6
Haga • 1161 • Av SM 7
Haga • 1165 • Av SM 8
Haga • 1179 • Av SM 9
Halle (facs.) [ Halle : An : An ]
Halle • 1181 • L G C
Halle • (vóór 1206) • Tl 53
Hamer (facs.) [ Heffen : Ml : An ]
Amerah • (± 1188) kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 23
Harendre (facs.) (onb. ± Mechelen–Brussel)
Harendre • 1180 • Gr 4
Harendre • 1214 • Gr 5
Harendre • 1215 • Gr 5
Haringrode (facs.) [ Antwerpen : An : An ]
Harincroth • 1148 • W M 3 en Wd II 3 (1)
Harincroda • 1148 • Ws M
Harincroda • 1161 • Av SM 7
Harincrode • 1157 • Av SM 6
Harincrode • 1165 • Av SM 8
Harincrode • 1179 • Av SM 9
Hasele (facs.) (onb. ± Tongerlo : Tu : An)
Hasele • 1159 • Tl 9
Hast (facs.) (onb. ± Itegem : Ml : AnBerlaar : Ml : An)
Hast • ± 1155 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 9
Heestede (facs.) [ Duffel : Ml : An ]
Heinsteti • 1008 • keizerdiploma uit Trier, L B 829/20
Henstede • 1151 • Av A 9
Heffen (facs.) [ Heffen : Ml : An ]
Hefne • ± 1188 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 23
Heisbroek (facs.) [ Sint-Katelijne-Waver : Ml : An ]
Eisebruc • (1146-52) kop. ± 1265 • Park A 16
Heist-op-de-Berg (facs.) [ Heist-op-de-Berg : Ml : An ]
Heiste • 1008 • L B 829/20
Heiste • 1078 kop. 13e • I Lc n° 26
Heiste • 1147 • L G C
Heiste • (± 1150) kop. 12e • X E 5885/5
Heiste • 1213 • I L
Heiste • (1213-21) • Tl 65
Heiste • 1218 • X E 9485/2
siluam de Hestene • 1213 • G C 9
Hemethe (facs.) [ Antwerpen : An : An ]
hemethe (Antwerpie ... pascua et terras ad communem iustitiam pertinentes que uulgo hemethe vocantur ... predicta pascua id est hemethe) • 1186 kop. midden 14e • W Mc p. 22
Hemiksem (facs.) [ Hemiksem : An : An ]
Hamincsem • 1155 kop. midden 14e • W Mc 18
Hamincsem • 1161 • Av SM 7
Haminxem • 1179 • Av SM 9
Herentals (facs.) [ Herentals : Tu : An ]
Hernehals • 1181 • Mons, ed. Devillers, S. Waudru, n° 13
Hernehaus • (1185) • Mons, ed. Devillers, S. Waudru, n° 15
Hernehalt • 1186 • Mons, ed. Devillers, S. Waudru, n° 16
Hernetehalt • 1194 kop. 18e • M 49, p. 67
Herenthals • 1209 • ed. Devillers, S. Waudru, n° 55
Herenthals • 1221 • ed. Devillers, S. Waudru, n° 86
Herenthout (facs.) [ Herenthout : Tu : An ]
Herenthout • 1183 kop. eind 12e • G LT 7 v°
Herentholt • 1186 • Tl 36
Herentouth • 1207 • L 36 H 66/714
Herentoth • 1208 • L 36 H 66/715
Herentoth • 1224 • L 36 H 276/4410
Herselt (facs.) [ Herselt : Tu : An ]
Harsele • 1139 • bulle, P L 9307/7
Herselm (lees Herselin) • 1214 • graaf van Luxemburg, Q F
Herselin [voorstel van MG voor Herselm] • 1214 • graaf van Luxemburg, Q F
Herselo • 1216 • Hoei, I Vn
Heuvelt, de (facs.) [ Boechout : An : An ]
Hovelt • 1221 • Wd VI 14
Heze (facs.) [ Oevel : Tu : An ]
Hesa • 1213 • Tl 63
Hezewijk (facs.) [ Noorderwijk : Tu : An ]
Hesewic • (± 1164?) • Tl 22
Hesewich • 1213 • Tl 62
Hil (facs.) [ Tongerlo : Tu : An ]
Hyllę • 1159 • Tl 9
Hille • 1164 • Tl 21
Hille • 1186 • Tl 36
Hille • 1213 • Tl 63
Hingene (facs.) [ Hingene : Ml : An ]
Hingen • 1157 • Gr 2
Hingen • 1214 • X E 4608/49
Hingen • 1215 • Gr 5
Hingen • 1223 • X E 4608/56
Hingeen (sic) • 1198 • X E 4608/34
Hinghinen • (± 1225) • X E 4608/61
Hinghine • (± 1225) • X E 4608/61
Hoboken (facs.) [ Hoboken : An : An ]
Hobuechen • 1135 • Wd VII 23
Hobuken • 1148 • Wd II 3 (1)
Obuka • 1223 • Ws A
Hombeek (facs.) [ Hombeek : Ml : An ]
Honbeke • (995-1010) kop. midden 12e • U B 43, 25 r°
Honebeke • ± 1188 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 23
Houtel (facs.) [ Rijkevorsel : Tu : An ]
Halterla • 1148 • Ws M
Halterle • 1148 • W M 3
Halterle • 1157 • Av SM 6
Halterle • 1165 • Av SM 8
Halterle • 1179 • Av SM 9
Alterle • 1148 • bulle, Av SM 4
Hauterla • 1161 • Av SM 7
Hulgenrode (facs.) [ Wommelgem : An : An ]
Hylincrode • 1183 • Tl 32
Hutlant (facs.) [ Oosterweel : Antwerpen : An : An ?]
Hutlant • 1161 • Av SM 7
Immerzeel (facs.) [ Wommelgem : An : An ]
Immersele • 1161 • Av SM 7
Immersele • ± 1189 • G E 3, 170
Itegem (facs.) [ Itegem : Ml : An ]
Idingehem • 976 • ed. DB, p. 233
Hidingem • 1143 kop. 18e • X E 7791 n° 14
Hidengem • 1143 kop. 18e • X E 7791 n° 14
Itengem • ± 1155 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 39
Ethenghien • 1180 • bulle, L G G
Kalmthout (facs.) [ Kalmthout : An : An ]
Calmetholt • 1146 • Tl 3
Calmetholt • 1164 • Tl 21
Calmetholt • 1186 • Tl 36
Kalsteren (facs.) [ Oppuurs : Ml : An ]
Calsterth • 1216 • Gr 5
Kasterlee (facs.) [ Kasterlee : Tu : An ]
Casterla • 1144 • Ca 229, 65 v°
Casterle • 1181 • L G C
Casterlo • 1186 • Tl 36
Koestelle (facs.) [ Oosterweel : Antwerpen : An : An ]
Costele • 1161 • Av SM 7
Kolem (facs.) [ Puurs : Ml : An ]
Coleham • 1198 • X E 4608/34
Colam • 1214 • X E 4608/49
Kontich (facs.) [ Kontich : An : An ]
castrum nomine Condacum • 10e of 11e kopie 11e • vita s. Reineldis, Xr 18018, 151 v°, 152 r°
Condacensi castro • 10e of 11e kopie 11e • vita s. Reineldis, Xr 18018, 151 v°, 152 r°
Contheca • 1147 • Av SM 2
Kraaiel (facs.) [ Wommelgem : An : An ]
Crail • 1220 • Wd I 25 (1)
Lanklaar (facs.) [ Schelle : An : An ]
Langlar • ± 1155 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 9
Lankum (facs.) [ Noorderwijk : Tu : An ]
Lanchem • (± 1130) • Tl 1
Lanchem • 1146 • Tl 3
Lanchem • 1186 • Tl 36
Leerwijk (facs.) [ Ekeren : An : An ]
Leiderwic • 1155 kop. midden 14e • W Mc 18
Leiderwic • 1179 • Av SM 9
Lederwich • 1161 • Av SM 7
Lichtaart (facs.) [ Lichtaart : Tu : An ]
Lifterde • 1146 • Tl 3
Lifterde • 1186 • Tl 36
Lifterde • 1221 • Tl 77
Liftherde • (kort vóór 1164) • Tl 18
Lier (facs.) [ Lier : Ml : An ]
Lyra • 1146 • Tl 3
Lyra • 1205 • Tl 51
Lyra • 1223 • G N
Lyra • 1225 • X E 5567/43 en 44
Liere • 1147 • L G C
Liere • 1194 • M T 7
Liere • 1197 • L G C
Liere • 1221 • Tl 76
Lyera • 1183 • Tl 32
Lyera • 1225 • Wd IX 1
Liera • 1200 • X E 10256/2
Lire • 1203 • Tl 48
Lire • 1209 • X E 10965/4
Lira • 1225 • G N
Liezele (facs.) [ Liezele : Ml : An ]
Liensellam (acc.) • 1139 • Ws A
Linsella • 1148 • X E 4607/10
Lille (facs.) [ Lille : Tu : An ]
cum Lisleio • 1123 • Kamerijk, L G C
Linlo • 1157 • Av SM 6
Linlo • 1161 • Av SM 7
Linlo • 1165 • Av SM 8
Linlo • 1179 • Av SM 9
Lille • 1181 • L G C
Lillo (facs.) [ Lillo : An : An ]
Linlo • 1124 • Wd II 1 (1)
Linlo • (1185) • Wd II 5
Lintlo • 1135 • Wd II 2 (1)
Lintlo • 1148 • Wd II 3 (1)
Lillo • 1225 • Wd IX 1
Lippelo (facs.) [ Lippelo : Ml : An ]
Lippinclo • ± 1155 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 39
Maasvoort (facs.) [ Lier : Ml : An ]
Malfurt • 1205 • Tl 51
Maloos (facs.) [ Wilrijk : An : An ]
Malos • 1161 • Av SM 7
Malos • 1179 • Av SM 9
Manebrugge (facs.) [ Deurne : An : An ]
de Mannebruche • 1186 kop. midden 14e • W Mc 31
Massenhoven (facs.) [ Massenhoven : An : An ]
Massenehoua • 1144 • Kamerijk, Ca 229, 65 v°
Mazenhouen • 1165 • Tl 23
Masseleholue • 1181 • bulle, L G C
Mechelen (facs.) [ Mechelen : Ml : An ]
Maslines • 980 kop. 13e • I Lc n° 14
Maslines • 1134 kop. ± 1190 • P L 10968 n° 80
Maslines • 1148 • L G C
Maslines • 1164 • X E 8292/10
Machlines • 1008 • L B 829/20
Maslinas • ± 1040 kop. midden 11e • Gesta episc. Cam., Hb 75 F 15, 88 r°
Maslinas • 1070 kop. 13e • I Lc n° 24
Mallines • 1114 kop. midden 12e • Gesta abb. Trud., Ys 4, 31 r°
Maslinis • 1116 • L G C
Maslinis • (1126) • L G C
Maslinis • 1144 • Ca 229, 59 v°
Maslinis • 1180 • X E 5885/8
Masliniensis • 1123 • L G C
Malisnensis • 1133 • cont. Gembl., Xr 18239-40, 59 r°
Mechele • 1136 kop. midden 12e • Gesta abb. Trud. cont., Ys 4, 80 r° v°
Machele • 1136 kop. midden 12e • Gesta abb. Trud. cont., Ys 4, 80 r° v°
Machliniensis • 1161 • Tl 12
Marlynes • 1173 • X E 8292/20
Mallinis • ± 1200 • P L 10968, 117 r°
Marlines • 1213 • G C 9
Machlina • 1213 • I L
Machlinenses • 1215 • Gr 5
Machylensis • 1216 • Gr 5
Maglinis • (1213-21) • Tl 65
Machlinis • 1225 • X E 7014/68
Meer (facs.) [ Meer : Tu : An ]
Mere • ± 1200 • Av A 65
Meerhout (facs.) [ Meerhout : Tu : An ]
Merholt • 1160 • Av A 13
Merksem (facs.) [ Merksem : An : An ]
Marcsam • ± 1189 • G E 3, 171
Marcsem • 1209 • X E 10965/4
Marshem • 1212 • Tl 61
Merksplas (facs.) [ Merksplas : Tu : An ]
Marcblas • 1148 • W M 3
Marcblas • 1148 • Ws M
Marcblas • 1157 • Av SM 6
Marcblas • 1165 • Av SM 8
Marxblas • 1148 • Av SM 4
Marxblas • 1179 • Av SM 9
Maresblas • 1161 • Av SM 7
Marksblas • 1225 • Tl 85
Millegem (facs.) [ Ranst : An : An ]
Millenghem • 1202 • Wd VI 6
Milse (facs.) [ Mechelen : Ml : An ]
Mille (lees Milse) • (1146-52) kop. ± 1265 • Park A 16
Milse [voorstel van MG voor Mille] • (1146-52) kop. ± 1265 • Park A 16
Moer (facs.) [ Oorderen : An : An ]
Mur • 1157 • Av SM 6
Mur • 1165 • Av SM 8
Moer • 1161 • Av SM 7
Mol (facs.) [ Mol : Tu : An ]
Molle • 1173 • Po
Molle • 1221 • Tl 76
Mortsel (facs.) [ Mortsel : An : An ]
Mortensella • 1158 kop. 15e • M 33, 290 r°
Mortsel (facs.) [ Tongerlo : Tu : An ]
Mortensele • 1159 • Tl 9
Mortensele • 1186 • Tl 36
Mudenlant (facs.) (onb. ± Antwerpen : An : An)
Mudenlant • 1161 • Av SM 7
Mundenlant • 1179 • bulle, Av SM 9
Mursaterlant (facs.) [ Oosterweel : Antwerpen : An : An ]
Mursaterlant • 1161 • Av SM 7
Mursaterlant • 1179 • Av SM 9
Nete (facs.) (bijrivier van de Rupel)
Huita (lees Hnita) • 726 kop. 1191 • Go I 71, 43 v°
Hnita [voorstel van MG voor Huita] • 726 kop. 1191 • Go I 71, 43 v°
ambo Nitæ • 1008 • L B 829/20
Neta • 1221 • Tl 76
Nijlen (facs.) [ Nijlen : Ml : An ]
Nile • 1146 • Tl 3
Nile • 1164 • Tl 21
Nile • 1186 • Tl 36
Nillam (acc.) • 1155 • Wd VII 12 (1)
de Nilo • (vóór 1190) • Tl 38
Nille • 1205 • Tl 51
Noorderwijk (facs.) [ Noorderwijk : Tu : An ]
Northreuuic • 974 • G SB
Northreuuic • 976 • ed. DB, p. 233
Oelegem (facs.) [ Oelegem : An : An ]
Olemgem • 1161 • Kamerijk, Tl 12
Olegem • 1164 • bulle, Tl 21
Olenchem • 1183 • Tl 33
Olegem • 1186 • Tl 36
Holenchem • 1186 • bulle, Tl 36
Olenghem • 1213 • Tl 64
Olenghem • 1221 • Tl 78
Holengem • 1221 • Tl 76
Oleghem • 1224 • Tl 83
Oevel (facs.) [ Oervel : Tu : An ]
Uuele • (± 1130) • Tl 1
Uuele • 1146 • Tl 3
Oulo • 1133 kop. midden 12e • U B 43, 46 v°
Ouele • 1186 • Tl 36
Ouele • 1221 • Tl 76
Ouelo • 1189 • Tl 37
Hvuele • 12e • Tl 46
Olen (facs.) [ Olen : Tu : An ]
Odlo • (995-1010) kop. midden 12e • U B 43, 25 r°
Olmeremuthen (facs.) [ Antwerpen : An : An ]
Olmeremuthen • 1119 kopie midden 13e • Ws D 1 v°
Olmeremuthen • 1119 kopie 1490 • Wd I 1 (2)
Olmeremuthen • 1133 kop. midden 13e • Ws D 2 r°
Olmeremuthen • 1157 kop. midden 13e • Ws D 2 v°
Oorderen (facs.) [ Antwerpen : An : An ]
Ortheren • 1124 • Wd II 1 (1)
Ortheren • 1135 • Wd II 2 (1)
Orderen • 1148 • Wd II 3 (1)
Orderen • 1148 • W M 3
Orderen • 1148 • Ws M
Orderen • 1148 • Av SM 4
Orderen • 1157 • Av SM 6
Orderen • 1165 • Av SM 8
Ordren • 1161 • Av SM 7
Hordren • 1225 • Wd IX 1
Oosterhoven (facs.) [ Herenthout : Tu : An ]
Hosterhouen • 1186 • Tl 36
Oosterweel (facs.) [ Antwerpen : An : An ]
Otserwele • 1210 kop. midden 14e • W Mc 200
Oucerwela • 1225 • Wd IX 1
Oosterwijk (facs.) [ Tongerlo : Tu : An ]
Ostrewic • 1165 • Tl 23
Hosterwic • 1213 • Tl 63
Oostmalle (facs.) [ Oostmalle : An : An ]
Malle • 1194 • Wd VII 20
Ossel (facs.) [ Kontich : An : An of Wilrijk : An : An ]
Ossele • 1148 • W M 3
Ossele • 1148 • Av SM 4
Ossele • 1157 • Av SM 6
Ossele • 1161 • Av SM 7
Ossele • 1165 • Av SM 8
Ossele • 1179 • Av SM 9
Ostlant (facs.) [ Oosterweel : Antwerpen : An : An ]
Ostlant • 1161 • Av SM 7
Ouwen (facs.) [ Grobbendonk : Tu : An ]
Olde • 1180 • L G G
Overorden (facs.) (onb. ± Antwerpen : An : An)
Ouerorden • 1161 • Av SM 7
Overveld (facs.) (onb. ± Tongerlo : Tu : An)
Oueruelt • 1213 • Tl 62
Perlar (facs.) (onb. ± Eindhout–Tongerlo)
Perlar • 1203 • Tl 48
Poederlee (facs.) [ Poederlee : Tu : An ]
Pudele • 1118 • Kamerijk, L G C
Pudele • 1144 • Kamerijk, Ca 229, 65 v°
Poderla • 1123 • L G C
Puderla • 1209 • ed. Devillers, S. Waudru, n° 55
Poderle • 1221 • Tl 76
Polaen (facs.) (onb. ± Antwerpen : An : An)
Polaen • 1161 • Av SM 7
Poppel (facs.) [ Poppel : Tu : An ]
Publo • 1211 • Tl 59
Poplo • (1211 of kort daarop) • Tl 58
Pople • 1e kwart 13e • P L 9534, 147 v°
Postel (facs.) [ Retie : Tu : An ]
Postule (gen.) • 1138 kop. eind 13e • N Ff 3, 187 r°
in Postulo • 1173 • Po
in Postelo • 1173 • Po
Postula • 1173 • Po
Postula • 1215 • Po
Postula • 1221 • Db P 2
Postulensis • 1173 • Po
Postulensis • 1215 • Po
Postele • (1180-1200)? • Po
Postola • 1201 • Po
Postela • 1219 • Po
Potvliet (facs.) (later Vuilbeek, beek te Antwerpen : An : An)
Potflit • 1148 • Wd II 3 (1)
Potflit • 1148 • W M 3
Potflit • 1157 • Av SM 6
Potflit • 1165 • Av SM 8
Potflita • 1148 • Ws M
de Potflite • 1161 • Av SM 7
de Potflite • 1179 • Av SM 9
Pridenbeke (facs.) [ Antwerpen : An : An ]
Pridenbeke • 1220 • Wd I 25 (1)
Pulle (facs.) [ Pulle : An : An ]
Pulle • 1205 • Tl 51
Pulle • 1209 • X E 5885/16
Pulle • 1221 • Ws
Puurs (facs.) [ Puurs : Ml : An ]
Podescelam (acc.) • 1139 • Kamerijk, Ws A
Puderce • 1148 • X E 4607/10
Puderce • 1222 • Ws A
Puderce • 1223 • Ws A
Puderzle • 1153 • Ws A
Puoderce • 1162 • Gr 2
Poderces • 1211 • Gr 5
Puderche • 1226 • D I 7
Ranst (facs.) [ Ranst : An : An ]
Ramst • 1140 kop. ± 1265 • Park A 4 en B 4 r°
Ranst • 1148 • X E 4607/11
Ranst • 1186 • Tl 36
Ranst • 1202 • Wd VI 6
Ranst • 1205 • Tl 51
Ranst • 1214 • Hg B 4
Ranst • 1224 • Tl 83
Ravels (facs.) [ Ravels : Tu : An ]
Rauenslo • 1165 • Tl 23
Rauenslo • 1186 • Tl 36
Rauenslo • 1211 • Tl 59
Rauenslo • 1213 • Tl 62
Reimpsdorpe (facs.) (onb., prov. Antwerpen of Noordbrabant)
Reimpsdorpe • 1202 • Wd VI 6
Rien (facs.) (gouw bij Antwerpen : An : An)
in pago Renensium • 692 kop. 1191 • Go I 71, 31 v°
in pago Renensium • 726 kop. 1191 • Go I 71, 43 v°
in pago Renensium • 726 kop. ± 1222 • Go I 71, 81 v°
in Rien • 868 kop. 18e • M 34, p. 36
in Rien • 1003 • ed. DB, p. 245
in pago Rien • 974 • G SB
in pago Rien • 976 • ed. DB, p. 233
infra comitatum Rien • (995-1010) kop. midden 12e • U B 43, 25 r°
in pago Reen • 1040 • ed. DB, p. 250
in Rihen • 1108 • G SB
Rin • 1136 kop. midden 12e • Gesta abb. Trud. cont., Ys 4, 80 r°
Rijkevorsel (facs.) [ Rijkevorsel : Tu : An ]
Vorsla • 1186 • Tl 36
Forsela • 1194 • Wd VII 20
Rijmenam (facs.) [ Rijmenam : Ml : An ]
Rimenham • 1198 • X E 4608/34
Rimenham • 1225 • X E 5567/43
Rimenam • 1201 • L 28 H 6/154
Rimenam • 1208 • X E 10256/7
Rimenam • 1211 • X E 10256/11
Ruisbroek (facs.) [ Ruisbroek : Ml : An ]
Ruschebruc • 1177 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 5
Rumst (facs.) [ Rumst : An : An ]
Rumeste • 1157 • Gr 2
Rumest • 1162 • Gr 2
Rumest • 1167 • G N
Rumest • 1223 • Ws A
Rumest • 1225 • G N
Sceppele (facs.) (onb. ± Antwerpen : An : An)
Sceppele • 1161 • Av SM 7
Sneppele • 1179 • bulle, Av SM 9
Schelle (facs.) [ Schelle : An : An ]
Scella • ± 1155 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 9
Schijn (facs.) [ Deurne : An : An ]
Scint • 1202 • Wd VI 6
Scent • 1205 • Tl 51
Schilde (facs.) [ Schilde : An : An ]
Schinla • 1183 • Tl 32
Skille • ± 1189 • G E 3, 171
Schoonbroek (facs.) [ Oud-Turnhout : Tu : An ]
Sconebůc • (kort voór 1164) • Tl 18
Sconebuc • 1164 • Tl 21
Sconebuc • 1186 • Tl 36
Sconeboke • 1221 • Tl 77
Schoor (facs.) [ Broechem : An : An ]
in Score • 12e • Tl 27
Schoten (facs.) [ Schoten : An : An ]
Scote • 868 kop. 18e • M 34, p. 37
Scotes • 1152 • Floreffe, N Ff 1
Scotes • 1160 • Villers, X E 10965/1
Scotes • 1219 • Ws M
Scoten • 1157 • Tl 8
Scoten • 1179 • X Br 3
Scoten • (1196) • Hg V
Scoten • 1203 • P L 9307/14
Scoten • 1204 • S D 501
Scoten • 1206 • X Br 13
Scoten • 1211 • X E 1262/3
Scoten • 1215 • X E 5566/13
Scothen • 1183 • Tl 33
Scothen • 1204 • Tl 49
Scothen • 1205 • X E 5885/14
Scottis • 1209 • Villers, X E 10965/4
Schoubroek (facs.) [ Mechelen : Ml : An ]
Scaldebruc • ± 1188 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 23
Scaldenbruc • ± 1188 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 23
Scaldebroch • 1197 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 16
Scoudebruc • 1218 • Gr 5
Schuren (facs.) [ Antwerpen : An : An ]
Scuren • 1146 kop. midden 14e • W Mc 17
Senne (facs.) (affluent de la Dijle) v. Zenne
Skintbroc (facs.) [ Deurne : An : An ]
Skintbroc • ± 1189 • G E 3, 170
Sombeke (facs.) [ Boechout : An : An ]
Sumphbeka • 1223 • G SB
Steenborgerweerd (facs.) [ Antwerpen : An : An ]
Stenburgenwert • 1157 • Av SM 6
Stenburgenwart • 1161 • Av SM 7
Stenburgenwart • 1179 • Av SM 9
Steburgenwert • 1165 • bulle, Av SM 8
Steil (facs.) [ Rumst : An : An ]
Steila • ± 1155 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 39
Steldersdic (facs.) [ Antwerpen : An : An ]
Steldersdic • 1186 kop. midden 14e • W Mc 22
Sterscot (facs.) [ Tongerlo : Tu : An ]
cum nemore de Sterscot • 1213 • Tl 62
Straten (facs.) [ Duffel : Ml : An ]
Strata • 1178 • Tl 28
Strata • 1195 • Tl 41
Tallaar (facs.) [ Koningshooikt : Ml : An ]
Dedlar • 1180 • Gr 4
Texandria (facs.) (oude naam van de Kempen)
apud Toxiandriam locum • ± 390 kop. 6. kop. 9. • Ammianus Marc., XVII 8
in pago Texandrię • 709 kop. 1191 • Go I 71, 34 r°
in pago Texandrię • 712 kop. 1191 • Go I 71, 35 v°, 36 r°
in pago Texandrię • 718 kop. 1191 • Go I 71, 40 r°
in pago Texandrensi • 710 kop. 1191 • Go I 71, 34 v°
Texandria • ± 718 kop. 8e • vita s. Landiberti, P L 12598, 53 v°
Texandria • ± (743-50) kop. 1e helft 9e • vita s. Hugberti, V 510, 41 r°
Texandria • 779 kop. ± 1191 • Mwb LQ 324, 52 r°
Texandria • 815 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 105
Texandria • ± 825, 3 kopieën 9e-10e • vita s. Hucberti, P L 5609, 21 r°
Texandria • ± 825, 3 kopieën 9e-10e • vita s. Hucberti, Hb 71 H 66, 79 v°
Texandria • ± 825, 3 kopieën 9e-10e • vita s. Hucberti, Xr 14650-59, 108 r°
Texandria • 830 kop. 10e • transl. ss. Marc. Petri, ed. MGH SS XV, p. 260
Texandria • 915 kop. ± 1222 • Go I 71, 51 v°
Texandria • 980 • ed. DB, p. 236
Texandria • (1100-1110) • Q E
Texandria • 1129 • X E 9384/1
Texandria • 1136 kop. midden 12e • Gesta abb. Trud. cont., Ys 4, 59 v°
Texandria • 1192 kop. ± 1222 • Go I 71, 114 r°
in pago Texandrio • 726 kop. ± 1222 • Go I 71, 82 r°
in pago Texandrio • 844 kop. ± 1191 • Mwb LQ 324, 14 v°
in pago Texandrio • 855-56 kop. ± 1222 • Go I 71, 67 v°
in pago Texandrisse • 780-81 kop. ± 1222 • Go I 71, 75 r°
in pago Texandrie • 784-85 kop. ± 1222 • Go I 71, 76 r°
in pago Tessandria • 966 kop. 15e • X E 1417, 9 v°
in pago Dehsendron • 969 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 75
in pago Tessandrię • 974 • G SB
in pago Thesandrie • 976 • ed. DB, p. 233
Texandrię (gen.) • ± 1050 • mir. s. Trud., Ib 231, 190 r°
Taxandria • begin 12e kop. 13e • cant. s. Huberti, Xr II 1515, 164 v°
Taxandria • ± (743-50) verjongende kopie 1e helft 12e • vita s. Hugberti, Ns 45, 91 v°
Tessandria • 1134 • Berne
Tisiderlant (facs.) [ Ekeren : An : An ?]
Tisiderlant • 1161 • Av SM 7
Thisiderlant • 1179 • bulle, Av SM 9
Tisideruele • 1170 kop. midden 14e • W Mc 16
Tongerlo (facs.) [ Tongerlo : Tu : An ]
Tungerlo • (± 1130) • Tl 1
Tungerlo • 1156 • Tl 6
Tungerlo • 1157 • Tl 8
Tungerlo • 1159 • Tl 9 en 10
Tungerlo • 1161 • Tl 12
Tungerlo • 1175 • Tr M 20
Tungerlo • 1214 • Hg B 4
Thungerla • 1146 • bulle, Tl 3
Thungerla • 1195 • Tl 41
Thungelensis • 1146 • bulle, Tl 3
Tungerlensis • 1157 • Tl 8
Tungerlensis • 1157 • Gr 2
Tongerlo • 1159 • Tl 9
Tongerlo • 1161 • Tl 12
Tongerlo • 1215 • Tl 66
Tungerla • 1164 • bulle, Tl 20 en 21
Tungella • (kort vóór 1192) • Tl 39
Tungellensis • (kort vóór 1192) • Tl 39
Turnhout (facs.) [ Turnhout : Tu : An ]
Turnolt • 1186 • Tl 36
Turneholt • 1187 • Pa S 5255/1
Turnhout • 1212 • Pa S 5255/1
Unresdunc (facs.) (onb. ± Wiekevorst : Ml : An)
Unresdunc • 1213 • Tl 63
Varenrit (facs.) [ Varendonk : Tu : An ]
Varenreit • 1185 • Av A 44
Uarenrit • 1200 • Av A 61
Veehof (facs.) [ Antwerpen : An : An ]
curtes ... Ueof • 1148 • Ws M
curtes ... Ueof • 1148 • W M 3
Veof • 1179 • Av SM 9
Vehof • 1186 kop. midden 14e • W Mc 22
Veerle (facs.) [ Veerle : Tu : An ]
Verle • 1219 • Tl 74
Verle • 1220 • X E 9485/3
Verkendonk (facs.) (onb. ± Putte-Keerbergen : Ml : An)
Uarkendunc • ± 1155 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 9
Viersel (facs.) [ Viersel : An : An ]
Virsela • 1213 • Tl 62
Voornesse (facs.) (verdwenen, N. van Antwerpen)
Vornesse • 1161 • Av SM 7
Voorschoten (facs.) [ Viersel : An : An ]
Frescota • 1144 • Ca 229, 65 v°
Verschote • 1157 • Tl 7
Voscotle • 1181 • bulle voor Kamerijk, L G C
Vorscute • 1213 • bulle, Tl 62
Vorselaar (facs.) [ Vorselaar : Tu : An ]
Sprusdare (lees Furisclare) • 726 kop. 1191 • Go I 71, 43 v°
Furisclare [voorstel van MG voor Sprusdare] • 726 kop. 1191 • Go I 71, 43 v°
Furgelarus (lees Furisclarus) • 726 kop. ± 1222 • Go I 71, 81 v°
Furisclarus [voorstel van MG voor Furgelarus] • 726 kop. ± 1222 • Go I 71, 81 v°
Forsellara • 1117 • Cambrai, L G C
Forlaria • 1123 • Cambrai, L G C
Forlaria • (1126) • Cambrai, L G C
Forlara • 1144 • Cambrai, Ca 229, 65 v°
Forlare • 1181 • Cambrai, L G C
Forslare • ± 1200 • Cambrai, P L 10968, 117 v°
Vorst (facs.) [ Vorst : Tu : An ]
Forest • 897 kop. 15e • Nijvel, X E 1417, 10 v°
Forest • 1136 kop. 15e • X E 1417, 311 r°
Wirst (twijf. ident.) • 1178 • Av A 37
Worst • 1188 • Av A 47
Vremde (facs.) [ Vremde : An : An ]
Frimethe • 1003 • ed. DB, p. 245
Frimethe • 1040 • ed. DB, p. 250
Frimethe • 1156 • G SB
Urimede • 1182 • L 36 H 64/688
Frinde • 1190 • Cambrai, L 36 H 65/697
Vrimda • 1195 • Tl 41
Vrimede • 1211 • L 36 H 2/8
Vriezendonk (facs.) [ Battel : Mechelen : Ml : An ]
Vrisendunc • ± 1188 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 23
Vrijsel (facs.) [ Kontich : An : An ]
Vrisela • 1195 • Tl 41
Waarloos (facs.) [ Waarloos : An : An ]
Warlos • ± 1188 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 23
Waverwald (facs.) (bos tussen Nete en Dijle)
Wauerwald (siluas quæ sunt inter illa duo flumina quæ ambo Nitæ uocantur et tercium quod Thila nominatur ... quod tamen totum Wauerwald appellatur) • 1008 • L B 829/20
silua que Wavre dicitur • 1180 • Gr 4
silua nostra Wavera • 1216 • Gr 5
Weelde (facs.) [ Weelde : Tu : An ]
Welde • 1196 • Berne
Welda • 1204 • Tl 49
Werbeek (facs.) [ Retie : Tu : An ]
Werbeche • 1186 • Tl 36
Werbeke • 1221 • Tl 77
Westerlo (facs.) [ Westerlo : Tu : An ]
Westerlo • (995-1010) kop. midden 12e • U B 43, 25 r°
Westerlo • 1133 kop. midden 12e • U B 43, 46 v°
Wisterle • 1151 • Av A 9
Westerla • 1161 • Av SM 7
Westerle • (vóór 1167) • Av A 22
Westerle • (vóór 1206) • Tl 53
Westmeerbeek (facs.) [ Westmeerbeek : Tu : An ]
Merbeke (veranderd in Mierbeke) • (995-1010) kop. midden 12e • U B 43, 25 r°
Mierbeke [Merbeke veranderd in Mierbeke] • (995-1010) kop. midden 12e • U B 43, 25 r°
Wiekevorst (facs.) [ Wiekevorst : Ml : An ]
Wichenuorst • 1213 • Tl 63
Wijnegem (facs.) [ Wijnegem : An : An ]
Winengem • 1161 • Tl 12
Winenchem • 1183 • Tl 32
Winenchem • 1186 • Tl 36
Wildert (facs.) [ Zandvliet : An : An ]
wildert (omnes terras campestres seu incultas que wildert vocantur) • 1154 vals 1e helft 13e • Av SM 5
Willebroek (facs.) [ Willebroek : Ml : An ]
Willebrot • 1182 • Kamerijk, L 36 H 64/688
Willebroc • 1189 • L 36 H 65/694
Wildebrouc • 1190 • Kamerijk, L 36 H 65/697
Willebroch • 1204 • L 36 H 2/7
Wildebroc • 1211 • L 36 H 2/8
Wildebroc • 1223 • Ws A
Wilmarsdonk (facs.) [ Antwerpen : An : An ]
Wilmardunc • 1157 • bulle, Av SM 6
Wilmardunc • 1165 • bulle, Av SM 8
Wihmarsdunc • 1179 • bulle, Av SM 9
Wilrijk (facs.) [ Wilrijk : An : An ]
UUilrika • 1003 • ed. DB, p. 245
UUilrika • 1040 • ed. DB, p. 250
Wilrice • 1108 • G SB
Wilrica • 1161 • Av SM 7
Wilrike • 1179 • Av SM 9
Wimpel (facs.) [ Wiekevorst : Ml : An ]
Winple • (± 1130) • Tl 1
Winple • 1146 • Tl 3
Wommelgem (facs.) [ Wommelgem : An : An ]
Winlindechim • 726 kop. 1191 • Go I 71, 43 v°
Wimilincheimo (of Winulincheimo?) • 726 kop. ± 1222 • Go I 71, 81 v°
Winulincheimo [voorstel, met vraagteken, van MG voor Wimilincheimo] • 726 kop. ± 1222 • Go I 71, 81 v°
Wimlegem • 1161 • Av SM 7
UUembelchem • 1161 kop. midden 14e • W Mc 21
Wimbelgem • 1186 kop. midden 14e • W Mc 31
Wmmelcheim • 1225 • bulle, Tl 85
Wortel (facs.) [ Wortel : Tu : An ]
Wurtelam (acc.) • 1155 • Wd VII 12 (1)
Wortele • 1157 • Av SM 6
Wortele • 1165 • Av SM 8
Wortele • 1179 • Av SM 9
Wrtele • 1161 • Av SM 7
Zandhoven (facs.) [ Zandhoven : An : An ]
Santthouen • 1183 • X foto 146
Santoua • 1183 • L 37 H 31/117
Santoua • 1183 • L 37 H 1/7
Santhoven • 1183 • Tl 32
Zandvliet (facs.) [ Zandvliet : An : An ]
Zantfliten • 1119 kopie midden 13e • Ws D 1 v°
Zantfliten • 1119 kopie 1490 • Wd I 1 (2)
Santflit • 1135 • Wd II 2 (1)
Santflit • 1148 • Wd II 3 (1)
Santflit • 1148 • W M 3
Santflit • 1148 • Av SM 4
Santflit • 1157 • Av SM 6
Santflit • 1161 • Av SM 7
Santflit • 1165 • Av SM 8
Santflite • 1148 • Ws M
Santflite • 1179 • Av SM 9
Santflita • 1148 • Ws M
Zantflite • 1154 vals 1e helft 13e • Av SM 5
Santflete • 1161 • Av SM 7
Zavelberg (facs.) [ Bornem : Ml : An ]
Sauelberga • 1198 • X E 4608/34
Zellaar (facs.) [ Bonheiden : Ml : An ]
Serlar • 1219 • Ws M
Zellar • 1222 • X E 5566/32
Zellar • 1225 • X E 7014/68
Zelzaten (facs.) [ Wommelgem : An : An ]
Selsaten • 1161 • Av SM 7
Selsaten • 1179 • Av SM 9
Zenne (facs.) (bijrivier van de Dijle)
Sama • (1159) • X E 7013/13
Sennam (acc.) • 1190 • G N
Sennam (acc.) • 1219 • X E 7014/57
Senna • 1223 • X E 7014/67
Sinnam (acc.) • 1225 • Xa J
Zwijndrecht (facs.) [ Zwijndrecht : An : An ]
Squindresth (lees Squindrefth) • 847 kop. ± 1300 • Saint-Amand, L 12 H 1 n° 135
Squindrefth [voorstel van MG voor Squindresth] • 847 kop. ± 1300 • Saint-Amand, L 12 H 1 n° 135
Squindresth (lees Squindrefth) (twijf. id.) • 899 kop. ± 1300 • L 12 H 1 n° 140
Squindrefth [voorstel van MG voor Squindresth] (twijf. id.) • 847 kop. ± 1300 • L 12 H 1 n° 140
Suindreth • 1114 • G SP
Suindreth • 1187 • Mzc II 252/2
Suindrecth • 1157 • Tl 8
Zuindret • (1149-66) kop. ± 1175 • T C n° 39
Suindreht • 1173 kop. ± 1175 • T C n° 46
Zuindreth • 1190 kop. ± 1191 • T C n° 71
Suuindrecht • 1224 • Tl 83
Zwijvegem (facs.) [ Rijmenam : Ml : An ]
Suiuenghem • (1146-52) kop. ± 1265 • Park A 16
Suivengem • ± 1188 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 23

Er zijn 825 attestaties gevonden onder 216 lemma's.

0.829 s