Er zijn 46 attestaties gevonden onder 21 lemma's.

zoekcriteria
wis gemeente Wittlich
zoekopdracht verfijnen | tabel
Bernart (facs.) (unb. ± Wittlich : Tr : R-P)
silua que uocatur Bernart • anf. 13. • Kb 211/140
Brůle (facs.) [ Wittlich : Tr : R-P ?]
in Brůle • 1065 • Kb 1 A 43
Bukamp (facs.) [ Wittlich : Tr : R-P ?]
Bukamp • 1065 • Kb 1 A 43
Castenbom (facs.) [ Hupperath : Tr : R-P oder Wittlich : Tr : R-P ]
ab arbore quę Castenbom appellatur • 1173 • Kb 96/22
Commuprat (facs.) [ Wittlich : Tr : R-P ?]
Commuprát • 1065 • Kb 1 A 43
Curteschel (facs.) [ Wittlich : Tr : R-P ?]
Curteschel • 1065 • Kb 1 A 43
Faverota (facs.) [ Wittlich : Tr : R-P ]
Fauerota • 1065 • Kb 1 A 43
Flodhalkamp (facs.) [ Wittlich : Tr : R-P ?]
Flodhalkamp • 1065 • Kb 1 A 43
Grantprat (facs.) [ Wittlich : Tr : R-P ?]
Grantprát • 1065 • Kb 1 A 43
Greves (facs.) [ Wittlich : Tr : R-P ?]
pratum in Greues • 1173 • Kb 96/22
Hockehole (facs.) (unb. ± Wittlich : Tr : R-P)
Hockehole • 1157 • Tr F 4
Hucchehole • 1177 • Kb 96/25
Honscheit (facs.) (unb. ± Wittlich : Tr : R-P)
Honcheit (sic) • 1157 • Tr F 4
Honscheith • 1177 • Kb 96/25
Honsceit • 1177 • Kb 96/25
Luzenge (facs.) (unb. ± Wittlich : Tr : R-P)
Luzenge • anf. 13. • Kb 211/140
Meninge (facs.) (unb. ± Wittlich : Tr : R-P)
Meninge • anf. 13. • Kb 211/140
Merrosed (facs.) [ Hupperath : Tr : R-P oder Wittlich : Tr : R-P ]
pratum quod Merrosed dicitur • 1173 • Kb 96/22
Molbach (facs.) (unb. ± Wittlich : Tr : R-P)
Molbach • 1152 • Tr Q 2
Molbach • 1157 • Tr F 4
Predhelis (facs.) [ Wittlich : Tr : R-P ?]
in Predhelis pratum ad carradas II • 1065 • Kb 1 A 43
Rupenrode (facs.) (unb. ± Wittlich : Tr : R-P)
Rupenrode • 1157 • Tr F 4
Rupenrode • 1177 • Kb 96/25
Růfritprat (facs.) [ Wittlich : Tr : R-P ?]
Rv+ofritprát • 1065 • Kb 1 A 43
Ursowe (facs.) (unb. ± Wittlich : Tr : R-P)
Vrsoe • 1177 • bulle, Kb 96/25
Vrsowen • 1184 • Kb 96/38
Vrsowe • 1190 • Kb 96/39
Ursowe • 1204 • Kb 171/7
Wittlich  (facs.) [ Wittlich : Tr : R-P ]
in marca Uilliacensi • 1065 • Kb 1 A 43
Witeliche • 1114 • Kb 210/27
Witeliche • 1152 • Tr Q 2
Witeliche • 1157 • Tr F 3 und 4
Witeliche • 1171 • Kb 96/21
Withelicha • 1139 • Tr F 7
Witelika • 1144 • Kb 180/23
Witelika • 1171 • Kb 180/29
Witelich • 1155 • Kb 210/37
Witelich • 1169 • Kb 96/15
Witteliche • (1157) • Tr K 20
Wittheliche • 1158 • Tr H 16
Wittlich • 1171 • Kb 1 A 76
Witheliche • 1173 • Kb 96/22
Withelika • 1193 • Kb 180/42
Witlicha • 1194 • Kb 96/41
Witlicha • 1212 • Tr J 24
Witliche • 1206 • Tr D 9

Er zijn 46 attestaties gevonden onder 21 lemma's.

0.135 s