Er zijn 15 attestaties gevonden onder 3 lemma's.

zoekcriteria
wis gemeente Tielt
zoekopdracht verfijnen | tabel
Rijkegem  (facs.) [ Tielt : Ti : WVl ]
Ricoluuingaheim • 847 kop. ± 1300 • L 12 H 1 n° 135
Ricoluuingahehim • 899 kop. ± 1300 • L 12 H 1 n° 140
Rikengem • ± 1185 • G E 3, 148 (8)
Tielt  (facs.) [ Tielt : Lv : Bra ]
Tileth • (1106-10) • X E 7013/4
Tilt • 1129 • X E 9384/1
Tielth • 1217 • X E 10256/18
Tielht • 1217 • X E 10256/18
Tielt  (facs.) [ Tielt : Ti : WVl ]
de Tileto • 1119 kop. 2e kwart 12e • B acq 3469
Tiled • 1128 kop. 16e • Galbert, ed. Pirenne, 162, 173
Tileth • 1128 kop. 16e • Galbert, ed. Pirenne, 162, 173
Tilath • kort na 1140 • Bb 71, schutblad
Thielth • 3e kwart 12e kop. ± 1177 • G E 3, 121
Thield • 1206 • G SP
Thielt • 1214 • X E 7014/52
Thilt • 1222 • Ou 586

Er zijn 15 attestaties gevonden onder 3 lemma's.

0.071 s