Er zijn 93 attestaties gevonden onder 14 lemma's.

zoekcriteria
wis gemeente Aachen
zoekopdracht verfijnen | lijst
attestatie datum bron   lemma geografie
Aquis 769 kop. 10. kop. ende 11. ed. DB, p. 312 (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquis 797 kop. ± 1100 Tr 1709, 63 v° (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquis 799 Pa K 7/14 (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquis 807 kop. ± 1100 Tr 1709, 62 r° (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquis 887 kop. ± 1191 Mwb LQ 324, 60 r° (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquis 888 kop. ± 1191 Mwb LQ 324, 4 r° (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquis 947 kop. ± 1191 Mwb LQ 324, 59 v° (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquis 966 kop. ± 1191 Mwb LQ 324, 1 r° (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquis 1129 Du 1 (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquis 1145 D CB 15 (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquis 1185 D MA 17 (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquis 1192 D SAA 8 (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquis 1219 D SAA 10 (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquis 1222 D SAA 11 (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquis 1225 D MA 45 (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquisgrani 815 kop. ± 920 Tr 1709, 6 v° (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquisgrani 816 L G C (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquisgrani 819 ed. DB, p. 223 (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquisgrani 820 kop. ± 920 Tr 1709, 51 r° (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquisgrani 821 D Km 1 (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquisgrani 826 I L 1 (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquisgrani 826 kop. ± 920 Tr 1709, 8 r° (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquisgrani 831 kop. ± 920 Tr 1709, 30 v° (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquisgrani 836 kop. ± 920 Tr 1709, 49 v° (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquisgrani 841 kop. ± 920 Tr 1709, 9 r° (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquisgrani 845 P L 8837/36 (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquisgrani 896 kop. ± 1191 Mwb LQ 324, 51 v° (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquisgrani 898 Kb 1 A 8 (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquisgrani 902 Kb 201/2 (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquisgrani 947 D B 1 (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquisgrani 947 L G C (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquisgrani 948 D Km 2 (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquisgrani 980 I SM 4 (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquisgrani 992 Q E (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquisgrani 995 Kb 159/1 a (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquisgrani 995 L G C (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquisgrani 997 Tr M 21 (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquisgrani 997 D SAA 1 (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquisgrani 1003 ed. DB, p. 246 (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquisgrani 1041 Tr N 8 (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquisgrani 1059 D MA 3 (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquisgrani 1067 D Kw 6 (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquisgrani 1076 Aa D 94 (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquisgrani 1087 ed. DB, p. 386 (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquisgrani 1099 D MA 5 (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquisgrani 1101 I J (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquisgrani 1128 P L 9307/5 (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquisgrani 1138 D B 10 (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquisgrani 1165 D H 1 (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquisgrani 1173 D SAA 7 (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquisgrani 1185 D MA 17 (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquisgrani 1224 D Br 19 (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquis grani 972 kop. ± 1191 Mwb LQ 324, 12 v° (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Ahha 972 kop. ± 1191 Mwb LQ 324, 12 v° (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquisgranensis 1059 D MA 3 (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquensis 1099 D MA 5 (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquensis 1138 D B 10 (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquensis 1166 D MA 13 (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquensis 1224 D Br 19 (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquisgranum 1166 D MA 13 (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Aquisgranum 1215 Aa A I 3 (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Acha 2. H. 12. ed. Laufner, Pilgerbruderschaftsbuch, 242 (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Ache ± 1212 Trd (facs.) Aachen [ Aachen : Aa : N-W ]
Bentstraze 1219 D B 17 (facs.) Bendelstraße [ Aachen : Aa : N-W ]
usque ad murum qui uulgo uocatur Bruel 1018 Aa B 1 (facs.) Bruel [ Aachen : Aa : N-W ]
Brůel 1222 D SAA 11 (facs.) Bruel [ Aachen : Aa : N-W ]
in Purceto 1018 Aa B 1 (facs.) Burtscheid [ Aachen : Aa : N-W ]
Porcetensis 1018 D B 4 (facs.) Burtscheid [ Aachen : Aa : N-W ]
Porcetensis 1056 D B 7 (facs.) Burtscheid [ Aachen : Aa : N-W ]
Porcetensis 1138 D B 10 (facs.) Burtscheid [ Aachen : Aa : N-W ]
Porcetensis 1179 D B 11 (facs.) Burtscheid [ Aachen : Aa : N-W ]
Porcetensis 1190 X E 17374/19 (facs.) Burtscheid [ Aachen : Aa : N-W ]
Porcetensis 1192 Aa D 96 (facs.) Burtscheid [ Aachen : Aa : N-W ]
Porcit 1029 D B 5 (facs.) Burtscheid [ Aachen : Aa : N-W ]
in Porceto 1040 Aa B 2 (facs.) Burtscheid [ Aachen : Aa : N-W ]
in Porceto 1133 D B 9 (facs.) Burtscheid [ Aachen : Aa : N-W ]
in Porceto 1192 Aa D 96 (facs.) Burtscheid [ Aachen : Aa : N-W ]
Porcetum 1136 kop. mitte 12. Gesta abb. Trud., Ys 4, 39 v° (facs.) Burtscheid [ Aachen : Aa : N-W ]
Porcetum 1222 Aa B 3 (facs.) Burtscheid [ Aachen : Aa : N-W ]
Půrcetensis 1151 R K 12 (facs.) Burtscheid [ Aachen : Aa : N-W ]
de Burceto 1166 K D 14 (facs.) Burtscheid [ Aachen : Aa : N-W ]
Gůddinga 997 kop. ± 1222 Go I 71, 96 r° (facs.) Godinges (unb. ± Aachen : Aa : N-W)
Godinges 1018 Aa B 1 (facs.) Godinges (unb. ± Aachen : Aa : N-W)
illius platee que dicitur Caelru 1215 D B 12 (facs.) Kolrum [ Aachen : Aa : N-W ]
Cotcebat 1215 D B 12 (facs.) Kotzebad (Bad in Aachen : Aa : N-W)
pro quodam monticulo Luouesberc dicto 997 D SAA 1 (facs.) Lousberg [ Aachen : Aa : N-W ]
Luouesberch 1059 D MA 3 (facs.) Lousberg [ Aachen : Aa : N-W ]
partem molendini qui dicitur Malzmolen 1215 D B 12 (facs.) Malzmühle [ Aachen : Aa : N-W ]
Roze 1219 D B 17 (facs.) Roßstraße [ Aachen : Aa : N-W ]
in monte Saluatoris 1222 Aa B 3 (facs.) Salvatorberg [ Aachen : Aa : N-W ]
acuta platea 11. kop. ± 1191 Mwb LQ 324, 74 v° (facs.) Scherpstraße [ Aachen : Aa : N-W ]
Schouemunt 1215 D B 12 (facs.) Schovemunt [ Aachen : Aa : N-W ]
in platea que dicitur Vistersen gasse 1215 D B 12 (facs.) Vistersen gasse [ Aachen : Aa : N-W ]

Er zijn 93 attestaties gevonden onder 14 lemma's.

1.232 s