Er zijn 72 attestaties gevonden onder 53 lemma's.

zoekcriteria
wis fonds Düsseldorf, Staatsarchiv: Burtscheid
zoekopdracht verfijnen | tabel
Aachen (facs.) [ Aachen : Aa : N-W ] = nl. Aken = fra. Aix-la-Chapelle
Aquisgrani • 947 • D B 1
Aquisgrani • 1138 • D B 10
Aquensis • 1138 • D B 10
Aldenhoven (facs.) [ Aldenhoven : Aa : N-W ]
Altenhof • 1029 • Kaiserdiplom, D B 5
Aldenhouen • 1224 • D B 22
Ardennes (facs.) (massif montagneux dans le sud-est de la Belgique)
Arduennia • 1217 • D B 15
Balen (facs.) [ Balen : Ve : Lg ] = Waals Bèlou
Bailues • 1133 • D B 9
Bendelstraße (facs.) [ Aachen : Aa : N-W ]
Bentstraze • 1219 • D B 17
Berstadt (facs.) [ Berstadt : Ds : Hes ]
Berhtdenstat • 1056 • D B 7
Bocholz (facs.) [ Bocholz : Lb ]
in Bugholte • 1215 • D B 12
Boppard (facs.) [ Boppard : Kb : R-P ]
Bobardia • 1224 • D B 22
Burtscheid (facs.) [ Aachen : Aa : N-W ]
Porcetensis • 1018 • D B 4
Porcetensis • 1056 • D B 7
Porcetensis • 1138 • D B 10
Porcetensis • 1179 • D B 11
Porcit • 1029 • D B 5
in Porceto • 1133 • D B 9
Camberg (facs.) [ Camberg : Wb : Hes ]
Cagenberc • 1018 • D B 4
Comizich (facs.) (unb. im Jülichgau)
Comizich • anf. 12. • D B 5
Dorsel (facs.) [ Dorsel : Kb : R-P ]
Dorsulen • 1133 • D B 9
Düren (facs.) [ Düren : Aa : N-W ]
Dure • 1179 • D B 11
Epen (facs.) [ Wittem : Lb ]
Apinis • 1056 • D B 7
Epene • 1224 • D B 22
Erluns (facs.) (onb., ± Balen : Ve : Lg)
Erlvns • 1133 • D B 9
Eueln (facs.) [ Denklingen : : N-W ]
Owelen (zweif. ident.) • 1133 • D B 9
Frankfurt am Main (facs.) [ Frankfurt am Main : Wb : Hes ]
Franconowrt • 1018 • D B 4
Franchonefurt • 1029 • D B 5
Frelenberg (facs.) [ Übach-Palenberg : Aa : N-W ]
Vrelenberg • 1219 • D B 17
Gulpen (facs.) [ Gulpen : Lb ]
Golopia • 1215 • D B 12
Harles (facs.) [ Vaals : Lb ]
Harleis • 1133 • D B 9
Harleis • 1179 • D B 11
Hesbaye (facs.) (région entre Meuse et Demer) = nl. Haspengouw
in pago Haspengouue • 1018 • diplôme impériale pour Burtscheid, D B 4
Jülichgau (facs.) (Gau um Jülich)
in pago Iulichgouui • 1029 • D B 5
Kolrum (facs.) [ Aachen : Aa : N-W ]
illius platee que dicitur Caelru • 1215 • D B 12
Kotzebad (facs.) (Bad in Aachen : Aa : N-W)
Cotcebat • 1215 • D B 12
Körrenzig (facs.) [ Körrenzig : Aa : N-W ]
Korencich • 1224 • D B 22
Lahngau (facs.) (Gau an der Lahn)
in pago Logonei • 1018 • D B 4
Limal (facs.) [ Limal : Ni : Bra ]
Littemala • 947 • D B 1
Limbourg (facs.) [ Limbourg : Ve : Lg ] = nl. Limburg
Limburch • 1179 • D B 11
Mainz (facs.) [ Mainz : Rh : R-P ]
Mogontinus (adj.) • 1029 • D B 5
Malzmühle (facs.) [ Aachen : Aa : N-W ]
partem molendini qui dicitur Malzmolen • 1215 • D B 12
Masau (facs.) (gouw aan de Maas in Belgisch- en Nederlands-Limburg)
in pago Maselant • 1056 • D B 7
Mechelen (facs.) [ Wittem : Lb ]
Mechluns • 1133 • D B 9
Merode (facs.) [ Merode : Aa : N-W ]
Rode • 1179 • D B 11
Nijswijler (facs.) [ Wittem : Lb ]
Wilra sancti Dionisii • 1179 • D B 11
Orsbach (facs.) [ Laurensberg : Aa : N-W ]
de Orlosberge • 1219 • D B 17
Reichenstein (facs.) [ Kalterherberg : Aa : N-W ]
Ricwinstein • 1215 • D B 12
Ripuarien (facs.) (Zusammenfassung mehrerer Gaue in der Gegend von Köln)
in pago Ribuariensi • 1138 • D B 10
Roßstraße (facs.) [ Aachen : Aa : N-W ]
Roze (iuxta plateam que uulgaliter appellatur Roze) • 1219 • D B 17
Rutten (facs.) [ Rutten : Tg : Lr ] = fra. Russon
Hreotio • 947 • D B 1
Rivti • 1018 • D B 4
Ruten • 1224 • D B 22
Scharn (facs.) [ Heer : Lb ]
Scarne • 1215 • D B 12
Schleiden bei Aldenhoven (facs.) [ Schleiden bei Aldenhoven : Aa : N-W ]
Sleiden • 1217 • D B 15
Sleiden • 1224 • D B 22
Sleida • 1179 • D B 11
Schovemunt (facs.) [ Aachen : Aa : N-W ]
Schouemunt • 1215 • D B 12
Seligenstatt (facs.) [ Seck : Mb : R-P ]
monasterio Salegenstetensi • 1018 • D B 4
Sinzig (facs.) [ Sinzig : Kb : R-P ]
Sincege • 1224 • D B 22
Steinstraß (facs.) [ Richterich : Aa : N-W ]
Steinstraze • 1215 • D B 12
Steinstraten • 1224 • D B 22
Stockheide (facs.) [ Laurensberg : Aa : N-W ]
Stockeide • 1215 • D B 12
Vaals (facs.) [ Vaals : Lb ]
Uals • 1133 • D B 9
Valkenburg (facs.) [ Valkenburg : Lb ]
Falchenbůrch • 1138 • D B 10
Vetschau (facs.) [ Laurensberg : Aa : N-W ]
Vetzou • 1215 • D B 12
Vijlen (facs.) [ Vaals : Lb ]
Vile • 1179 • D B 11
Vilen • 1224 • D B 22
Vistersen gasse (facs.) [ Aachen : Aa : N-W ]
in platea que dicitur Vistersen gasse • 1215 • D B 12
Wenau (facs.) [ Wenau : Aa : N-W ]
Winowe • 1222 • D B 19
Winouwe • 1215 • D B 12
Wiel (facs.) (unb. im Jülichgau)
Wil • anf. 12. • D B 5
Wiel • 1138 • D B 10

Er zijn 72 attestaties gevonden onder 53 lemma's.

0.021 s