Er zijn 143 attestaties gevonden onder 102 lemma's.

zoekcriteria
wis fonds Xanten, Stiftsarchiv (zonder fonds)
zoekopdracht verfijnen | tabel
Afferden (facs.) [ Druten : Gl ]
Afreden • 1165 • Xt 37
Aferden • 1176 • Xt 46
Aferdhen • 1225 • Xt 91
Ahrweiler (facs.) [ Ahrweiler : Kb : R-P ]
Arwilre • 1219 • Xt 76
Albig (facs.) [ Albig : Rh : R-P ]
Albechen (zweif. id.) • 1215 • Xt 68
Alpen (facs.) [ Alpen : Dd : N-W ]
Alpheim • 1122 • Xt 15
Alpem • 1173 • Xt 43
Alpheym • 1203 • Xt 58
Altendorf (facs.) [ Altendorf : : N-W ]
Aldenthorp • 1122 • Xt 15
Assmannshof (facs.) [ Xanten : Dd : N-W ]
Asche • 1219 • Xt 77
Barenbroek (facs.) [ Doesburg : Gl ]
Berrenbruch • 1167 • Xt 39
Batenburg (facs.) [ Batenburg : Gl ]
Batenburg • 1122 • Xt 15
Bellinghofen (facs.) [ Haffen : Dd : N-W ]
Bellinkhouen • 1212 • Xt 63
Beuningen (facs.) [ Beuningen : Gl ]
Boninge • 1167 • Xt 39
Bienen (facs.) [ Bienen : Dd : N-W ]
Bienen • 1122 • Xt 15
Birgelen (facs.) [ Birgelen : Aa : N-W ]
Birgeln • 1222 • Xt 83
Birgelin • 1222 • Xt 84
Birgoie (facs.) (unb. ± Kleve–Xanten)
Birgoie • 1122 • Xt 15
Birten (facs.) [ Birten : Dd : N-W ]
Burthen • 1184 • Xt 48
Bolanden (facs.) [ Bolanden : Pf : R-P ]
Bonlande • 1215 • Xt 68
Brüggen (facs.) [ Brüggen : Dd : N-W ]
Bruggen • 1122 • Xt 15
Budberg (facs.) [ Budberg : Dd : N-W ]
Budberch • (1212-16) • Xt 70
Buschbell (facs.) [ Frechen : : N-W ]
Belle • 1193 • Xt 53
Bönninghardt (facs.) [ Alpen : Dd : N-W ]
in Berenkard nemore nostro • 1184 • Xt 48
Coppen (facs.) (unb. ± Remagen : Kb : R-P)
Coppen • 1219 • Xt 76
Coucy-le-Château (facs.) [ Coucy-le-Château : La : Ai ]
Couchi • 1212 • Xt 63
Deventer (facs.) [ Deventer : Ov ]
Dauentrensis • 1132 • Xt 20
Didam (facs.) [ Didam : Gl ]
Thiedeheim • 1167 • Xt 40
Diez (facs.) [ Diez : Mb : R-P ]
Diest • 1190 • Xt 51
Dorsten (facs.) [ Dorsten : : N-W ]
Důrsten • (1176-79) • Xt 47
Dursten • 1225 • Xt 91
Dremt (facs.) [ Hummelo : Gl ]
Thremete • 1122 • Xt 15
Dreumel (facs.) [ Dreumel : Gl ]
Drumel • 1225 • Xt 91
Elslo (facs.) [ Elslo : Lb ]
Elslo • 1215 • Xt 68
Elslo • 1219 • Xt 77
Emmerich (facs.) [ Emmerich : Dd : N-W ] = nl. Emmerik
Embrike • 1167 • Xt 39
Erprath (facs.) [ Neukirchen bei Grevenbroich : Dd : N-W ]
Erprode • 1173 • Xt 43
Gahlen (facs.) [ Gahlen : Dd : N-W ]
Galen • 1173 • Xt 43
Ginderich (facs.) [ Büderich bei Wesel : Dd : N-W ]
Gindrike • 1190 • Xt 51
Groin (facs.) [ Groin : Dd : N-W ]
Grunen • 1122 • Xt 15
Guntersblum (facs.) [ Guntersblum : Rh : R-P ]
Guntirsblume • 1215 • Xt 68
Gunti+ersblume • 1215 • Xt 68
Guntersblume • 1215 • Xt 68
Hamminkel (facs.) [ Hamminkel : Dd : N-W ]
Hamwinkel • 1225 • Xt 91
Hemmersbach (facs.) [ Horrem : : N-W ]
Hemersbach • 1193 • Xt 53
Hochstaden (facs.) [ Frimmersdorf : Dd : N-W ]
Hostaden • 1122 • Xt 15
Holten (facs.) [ Oberhausen : Dd : N-W ]
Holte • 1173 • Xt 43
Holthe • 1184 • Xt 48
Horn (facs.) [ Horn : Lb ]
Hurnen • 1122 • Xt 15
Horst (facs.) [ Steele : Essen : Dd : N-W ]
Hurst • 1203 • Xt 58
Hurst • 1215 • Xt 68
Hv+orst • 1203 • Xt 58
Höst (facs.) [ Weeze : Dd : N-W ]
Hosethe (zweif. ident.) • 1167 • Xt 40
Hühnerhof (facs.) [ Neukirchen bei Grevenbroich : Dd : N-W ]
Hujne • 1223 • Xt 87
Hüls (facs.) [ Hüls : Dd : N-W ]
Hulse • 1122 • Xt 15
Keeken (facs.) [ Keeken : Dd : N-W ]
Kikene • 1122 • Xt 15
Kiken • 1173 • Xt 43
Keppel (facs.) [ Hummelo : Gl ]
Kepple • 1173 • Xt 43
Kleve (facs.) [ Kleve : Dd : N-W ]
Cleue • 1167 • Xt 39
Cliue • 1212 • Xt 63
de Cliuo • 1203 • Xt 58
Leda (facs.) [ Vynen : Marienbaum : Dd : N-W ]
ad riuum uocabulo Ledam (a aus e) • 1193 • Xt 53
ad riuum uocabulo Ledem [a von Ledam aus e] • 1193 • Xt 53
Leeuwen (facs.) [ Wamel : Gl ]
Leiwen • 1225 • Xt 91
Leiningen (facs.) [ Leiningen : Pf : R-P ] = Altleiningen
Linengen • 1215 • Xt 68
Limbourg (facs.) [ Limbourg : Ve : Lg ] = nl. Limburg
Limburg • 1193 • Xt 53
Loh (facs.) [ Bislich : Dd : N-W ]
Lo • 1167 • Xt 39
Lon • 1167 • Xt 40
Lüssem (facs.) [ Nemmenich : : N-W ]
Ludesheim • 1215 • Xt 68
Lüttingen (facs.) [ Wardt : Dd : N-W ]
Lutinge • 1167 • Xt 39
Luthingen • 1184 • Xt 48
Maasniel (facs.) [ Maasniel : Lb ]
Ni+ele • 1222 • Xt 84
Mehr (facs.) [ Haffen-Mehr : Dd : N-W ]
Mere • 1122 • Xt 15
Menzelen (facs.) [ Menzelen : Dd : N-W ]
Megenzele • 1184 • Xt 48
Mernache (facs.) (unb., ± Remagen : Kb : R-P)
Mernache • 1219 • Xt 76
Merum (facs.) [ Herten : Lb ]
Mereheim • 1184 • Xt 48
Millen (facs.) [ Millen : Aa : N-W ]
Millen • 1215 • Xt 68
Millingen bei Rees (facs.) [ Millingen bei Rees : Dd : N-W ]
Millenga • 1120 • Xt 14
Minden (facs.) [ Minden : Dt : N-W ]
Mendensis • 1165 • Xt 37
Mörmter (facs.) [ Mörmter : Dd : N-W ] = Niedermörmter und Obermörmter
Muniment • 1167 • Xt 40
in Monumento • 1222 • Xt 83
in Monumenthe • 1193 • Xt 53
in Monimento • 1222 • Xt 84
de Monemente • 1224 • Xt 88
Neukirchen-Vluyn (facs.) [ Neukirchen-Vluyn : Dd : N-W ]
Nuenkirke • 1167 • Xt 40
Obermörmter (facs.) [ Marienbaum : Dd : N-W ]
in Monumento superiori • 1222 • Xt 85
in Monumento superiori • 1223 • Xt 87
Ophemert (facs.) [ Ophemert : Gl ]
Hemerthe • 1167 • Xt 40
Orgeval (facs.) [ Orgeval : La : Ai ]
Orgiual • 1212 • Xt 63
Osnabrück (facs.) [ Osnabrück : Os : Ns ]
Osnaburgensis • 1165 • Xt 37
Padberg (facs.) [ Padberg : Arn : N-W ]
Pahtberge • 1168 • Xt 41
Plencenplei (facs.) (unb. ± Remagen : Kb : R-P)
Plencenplei • 1219 • Xt 76
Provins (facs.) [ Provins : Pr : SeM ]
de Prouino • 1212 • Xt 63
Puflik (facs.) [ Druten : Gl ]
Puflike • 1176 • Xt 46
Puflic • 1225 • Xt 91
Randerath (facs.) [ Randerath : Aa : N-W ]
Randinrodhe • 1222 • Xt 84
Rees (facs.) [ Rees : Dd : N-W ]
Resse • 1167 • Xt 40
Rese • 1122 • Xt 15
Renen (facs.) [ Haffen : Dd : N-W ]
Rene • 1122 • Xt 15
Repelen (facs.) [ Rheinkamp : Dd : N-W ]
Réplere • 1176 • Xt 46
Repler • 1225 • Xt 91
Rheinberg (facs.) [ Rheinberg : Dd : N-W ]
Berke • 1167 • Xt 39
Berka • 1203 • Xt 58
Rill (facs.) [ Menzelen : Dd : N-W ]
Rele • 1184 • Xt 48
Rindern (facs.) [ Rindern : Dd : N-W ]
Rinare • 1212 • Xt 62 und 63
Rinare • 1224 • Xt 88
Scarpheister (facs.) (unb. ± Kleve–Xanten)
Scarpheister • 1184 • Xt 48
Schirick (facs.) [ Dülken : Dd : N-W ]
Schideric • 1215 • Xt 68
Selm (facs.) [ Mehr : Dd : N-W ]
Seleheim • 1167 • Xt 40
Seleheim • 1176 • Xt 46
Seleheim • 1184 • Xt 48
Selehem • 1167 • Xt 39
Selehem • (1176-79) • Xt 47
Selheim • 1215 • Xt 68
Soest (facs.) [ Soest : Arn : N-W ]
Sůsatia • 1168 • Xt 41
Sonsbeck (facs.) [ Sonsbeck : Dd : N-W ]
Sunnebeke • 1203 • Xt 58
Speldrop (facs.) [ Speldrop : Dd : N-W ]
Spelthorpe • 1122 • Xt 15
Stevensweerd (facs.) [ Stevensweerd : Lb ]
Werde • 1222 • Xt 84
Strünkede (facs.) [ Herne : Arn : N-W ]
Strunkede • 1173 • Xt 43
Strunkeda • 1203 • Xt 58
Suethenberg (facs.) (unb. ± Remagen : Kb : R-P)
Svethenberg • 1219 • Xt 76
Sülen (facs.) [ Praest : Dd : N-W ]
Sulen • 1122 • Xt 15
Sulen • 1203 • Xt 58
Ulft (facs.) [ Gendringen : Gl ]
Vlfte • 1122 • Xt 15
Uluete • 1132 • Xt 20
Unkel (facs.) [ Unkel : Kb : R-P ]
Vnkele • 1219 • Xt 76
Valkenburg (facs.) [ Valkenburg : Lb ]
Falkenburg • 1132 • Xt 20
Vundern (facs.) (unb. ± Xanten–Kleve)
Wnderen • 1203 • Xt 58
Vynen (facs.) [ Marienbaum : Dd : N-W ]
Vinen • 1193 • Xt 53
Vine • 1167 • Xt 40
Wamel (facs.) [ Wamel : Gl ]
Wamel • 1225 • Xt 91
Warbeyen (facs.) [ Warbeyen : Dd : N-W ]
Werbede • 1122 • Xt 15
Wassenberg (facs.) [ Wassenberg : Aa : N-W ]
Wassenberg • 1222 • Xt 85
Wassinberg • 1222 • Xt 83 und 84
Welz (facs.) [ Welz : Aa : N-W ]
Welze • 1222 • Xt 84
Wickrath (facs.) [ Wickrath : Dd : N-W ]
Wickerode • 1190 • Xt 51
Wissel (facs.) [ Wissel : Dd : N-W ]
Wiskele • 1167 • Xt 39
Wiskele • 1173 • Xt 43
Wischele • 1176 • Xt 46
Wiskelensis • 1184 • Xt 48
Wolkenburg (facs.) [ Königswinter : : N-W ]
Wolkenborhc • 1168 • Xt 41
Xanten (facs.) [ Xanten : Dd : N-W ]
Zanctensis • (1206-13) • Xt 66
Zyfflich (facs.) [ Zyfflich : Dd : N-W ]
Seflicensis • 1173 • Xt 43

Er zijn 143 attestaties gevonden onder 102 lemma's.

0.029 s