Er zijn 1846 attestaties gevonden onder 812 lemma's.

zoekcriteria
wis fonds Brussel, Algemeen Rijksarchief: kerkelijk archief
zoekopdracht verfijnen | tabel
Aa (facs.) [ Anderlecht : Br : Bra ]
A • 1170 • X E 7013/19
A • 1175 • X E 4607/21
A • (1170-80) • X E 7013/20
A • 1187 • X E 7013/28
A • 1190 • X E 4608/30 (2)
A • 1214 • X E 7014/53
A • 1219 • X E 7014/57
A • 1221 • X E 5566/26
A • 1222 • X E 5566/32
A • 1222 • X E 5566/34
A • 1225 • X E 5567/43
Aa • 1220 • X E 7014/61
Aalst (facs.) [ Aalst : Al : OVl ]
Alost • 1117 • X E 7013/6
Aardenburg (facs.) [ Aardenburg : Zl ] zie ook Rodanensis
Rodeborc • 1203 • Kamerijk, X E 4608/37
Aarschot (facs.) [ Aarschot : Lv : Bra ]
Areschot • 1147 • X E 4607/8
Arscot • 1210 • X E 10256/10
Arscot • 1211 • X E 10256/11
Arscot • 1213 • X E 10256/14
Arscot • 1217 • X E 10256/18
Arscot • 1222 • X E 5566/34
Aerscoet • (1201) • X E 6442/1 a
Aarsele (facs.) [ Wolvertem : Br : Bra ]
Arcele • 1144 kop. 18e • X E 7791 n° 5
Affligem (facs.) [ Hekelgem : Br : Bra ]
Haffligeniensis • 1117 • X E 7013/6
Haffligeniensis • 1117 • X E 4607/1
Haffligeniensis • 1133 • X E 7790/1
Haffligeniensis • 1140 • X E 4607/4
Haffligeniensis • 1147 • X E 4607/7
Haffligeniensis • 1147 • X E 4607/8
Haffligeniensis • 1148 • X E 4607/11
Haffligeniensis • 1175 • X E 4607/21
Haffligeniensis • 1176 • X E 4607/23
Haffligeniensis • 1207 • X E 4608/44
Haffligeniensis • 1214 • X E 7014/52
Affliginiensis • 1123 • Kamerijk, X E 5885/3
Affliginiensis • 1146 • Luik, X E 4607/6
Haffligenium • (1105-13) • X E 7013/3
Affligiensis • 1110 • Kamerijk, X E 5885/2
Haffliginiensis • 1117 • X E 7013/7
Affligensis • 1146 • Luik, X E 4607/6
Haffligem • 1176 • X E 4607/23
Affligeis • (± 1147) • X E 4607/9
Hafligem • 1187 • X E 7013/29
Hafflengem • 1207 • X E 4608/44
Hafflengem • 1207 • X E 7014/47
Hafflengem • 1214 • X E 7014/52
Agnelée (facs.) [ Perwez : Ni : Bra ]
Aliniees • 1155 • X E 8292/8
Arengis • 1165 • X E 8292/14
Ainières (facs.) [ Arc-Ainières : At : Hai ]
Asneriis • 1114 cop. milieu 13e • X E 16706, 37 v°
Aisne (facs.) (affluent de l'Ourthe, arrosant Aisne)
Aisna • 966 cop. 15e • X E 1417, 9 r°
Aisonville-et-Bernoville (facs.) [ Aisonville-et-Bernoville : Vv : Ai ]
Aizonuilla • 1114 cop. milieu 13e • X E 16706, 38 r°
Alsemberg (facs.) [ Alsemberg : Br : Bra ]
Alsenberge • 1219 • X E 10256/21
Alsenbergh • 1220 • X E 10256/22
Alsingen (facs.) [ Sint-Martens-Lennik : Br : Bra ]
Alsenghem • 1222 • X E 5566/34
Ambie (facs.) [ Ambie : Lb ]
Ambey • 1190 • X E 17374/19
Amelins eichout (facs.) [ Anderlecht : Br : Bra ]
terra que dicitur Amelins eichout • 1214 • X E 7014/53
Andenne (facs.) [ Andenne : Na : Na ]
Andene • 1178 • X E 9384/6
Anderlecht (facs.) [ Anderlecht : Br : Bra ]
Anderleth • (± 1125) • Vorst, X E 7013/10
Anderleth • 1187 • Vorst, X E 7013/28
Anderleth • 1210 • Vorst, X E 7014/50
Anderlecht • 1133 • X E 7790/1
Anderlecht • 1170 • X E 7013/19
Anderlecht • 1175 • X E 4607/21
Anderlecht • 1214 • X E 7014/52
Anderlectensis • 1208 • X E 5566/5
Anderlectensis • 1210 • X E 7014/50
Anderlectensis • 1214 • X E 7014/52
Anderlechtensis • 1209 • X E 5566/7
Anderlechtensis • 1214 • X E 7014/53
Anderlues (facs.) [ Anderlues : Th : Hai ]
Anderluuie • 1148 • X E 4607/11
Anderluis • (1171-90) • X E 9384/4
Angin (facs.) [ Vaux-Andigny : Vv : Ai ]
Angient • 1140 cop. milieu 13e • X E 16706, 156 v°
Anhiers (facs.) [ Anhiers : Do : Nrd ]
Anherium • 1076 • X E 16692
Anor (facs.) [ Anor : Av : Nrd ]
Anors • 1164 cop. milieu 13e • X E 16706, 47 v°
Anora • 1189 cop. milieu 13e • X E 16706, 42 v°
Antwerpen (facs.) [ Antwerpen : An : An ] = fra. Anvers
Antwerpia • 1180 • X E 5885/8
Antwerpensis • 1129 • X E 9384/1
Antwerpiensis • 1166 • Kamerijk, X E 7013/18
Anvaing (facs.) [ Anvaing : At : Hai ]
Anuen • 1125 cop. milieu 13e • X E 16706, 98 v°
Arbre-lez-Ath (facs.) [ Arbre-lez-Ath : At : Hai ]
Arbris • 1136 cop. milieu 13e • X E 16706, 75 v°
Archennes (facs.) [ Archennes : Ni : Bra ] = nl. Eerken
Archene • (± 1180) • Basse-Wavre, X E 4607/25
Erkene • 1225 • Zoutleeuw, X E 6986
Ardenelle (facs.) [ Nivelles : Ni : Bra ]
Ardinella • 992 cop. 15e • X E 1417, 14 v°
Ardres (facs.) [ Ardres : Om : PdC ]
Arda • 1084 • X E 20452
Argenteau (facs.) [ Argenteau : Lg : Lg ]
Argenteal • 1154 • X E 8292/6
Argenteal • 1225 • X E 10118/10
Argilia (facs.) (inc. ± Liessies : Av : Nrd)
riui de Argilia (gén.) • 1112 cop. milieu 13e • X E 16706, 39 v°
Arken, ter (facs.) [ Brussel : Br : Bra ]
Arka • (± 1180) • X E 7013/24
Archa • 1219 • X E 5566/23
Arundel (facs.) (inc., ± Wavre : Ni : Bra?)
Arundel • (± 1180) • X E 4607/25
Asse (facs.) [ Asse : Br : Bra ]
Ascha • (1106-10) • X E 7013/4
Ascha • 1133 • X E 7790/1
Ascha • 1148 • X E 4607/10
Hascha • 1201 • X E 7014/44
Asselier (facs.) [ Asse : Br : Bra ]
Anselir • 1110 • X E 7013/5
Anslir • 1133 • X E 7790/1
Assenede (facs.) [ Assenede : Ee : OVl ]
Hasnetha • 1199 • X E 4608/35 (1)
Hasnede • 1190 • X E 7013/32
Ath (facs.) [ Ath : At : Hai ]
Adaz • 1114 cop. milieu 13e • X E 16706, 37 v°
Adaz • 1119 cop. milieu 13e • X E 16706, 95 r°
Aath • 1125 cop. milieu 13e • X E 16706, 98 v° et 99 v°
Aath • 1128 cop. milieu 13e • X E 16706, 96 r°
Atrive (facs.) [ Avin : Wa : Lg ]
Alteriue • 1148 • X E 4607/11
Attenrode-Wever (facs.) [ Attenrode-Wever : Lv : Bra ]
Aterode • 1179 • X E 8292/23
Attre (facs.) [ Attre : At : Hai ]
Artris • 1136 cop. milieu 13e • X E 16706, 75 v°
Aubechies (facs.) [ Aubechies : At : Hai ]
Abeciis • 1095 cop. milieu 13e • X E 16706, 31 r°
Aubigny-en-Artois (facs.) [ Aubigny-en-Artois : Ar : PdC ]
Albiniacensis • 1076 • X E 16692
Auchel (facs.) [ Auchel : Bt : PdC ]
Alceel • 1076 • X E 16692
Audevort (facs.) [ Neerheilissem : Lv : Bra ]
Aldeuort • 1145 • X E 8292/3
Aldenuort • 1179 • X E 8292/23
Autre-Église (facs.) [ Autre-Église : Ni : Bra ]
Alta ecclesia • 1217 • X E 8293/56
Avendoren (facs.) [ Tienen : Lv : Bra ]
Aurendor • (1145-64) kop. eind 13e • X E 8322, 92 r°
Aurendor • (1206-24) • X E 8292/40
Averbode (facs.) [ Averbode : Lv : Bra ]
Eurebode • 1171 • Heilissem, X E 8292/15
Avesnelles (facs.) [ Avesnelles : Av : Nrd ]
Auesnellis • 1143 cop. milieu 13e • X E 16706, 54 v°
Avesnes-sur-Helpe (facs.) [ Avesnes-sur-Helpe : Av : Nrd ]
Auennatis castelli (gén.) • 1095 cop. milieu 13e • X E 16706, 30 v°
Auennatis castelli (gén.) • 1103 cop. milieu 13e • X E 16706, 32 v°
Aywières (facs.) [ Couture-Saint-Germain : Ni : Bra ]
Awire • (1209) • X E 8293/47
Aiwers • 1210 • X E 5334/1
domui Awiriensi • 1212 • X E 5334/2
Awiria • 1213 • X E 5334/4
Awiria • 1215 • X E 5334/6
Awiria • 1221 • X E 5334/7
Aquiriis • 1223 • X E 5334/8 et 9
Baarle-Hertog (facs.) [ Baarle-Hertog : Tu : An ]
Barle • 1129 • X E 9384/1
Baasrode (facs.) [ Baasrode : De : OVl ]
Bacerrot • 1148 • bulle, X E 4607/10
Bascerode • 1214 • X E 7014/52
Baisy-Thy (facs.) [ Baisy-Thy : Ni : Bra ]
Basius • 1136 cop. 15e • X E 1417, 311 r°
Basiu • 1147 • X E 4607/7
Basiu • 1160 • X E 4607/17
Basiu • 1163 • X E 4607/18
Baisiu • 1163 • X E 4607/18
Baisi • 1178 • X E 9384/6
Bambrugge (facs.) [ Bambrugge : Al : OVl ]
Banbrugga • 1117 • X E 7013/6
Bambrughe • 1219 • X E 7014/58
Bank, ter (facs.) [ Heverlee : Lv : Bra ]
de Banco • 1217 • X E 14248/7
de Banco • (± 1217) • X E 14248/8
domus que dicitur Banc • 1224 • X E 14248/15
Basse-Wavre (facs.) [ Wavre : Ni : Bra ]
in Inferiori Waure • 1202 • X E 4608/36
Bassengien (facs.) [ Attre : At : Hai ]
Baschien • 1125 cop. milieu 13e • X E 16706, 98 v° et 101 r°
Basècles (facs.) [ Basècles : At : Hai ]
Basecles • 1219 • X E 5566/19
Baudrisart (facs.) [ Waterloo : Ni : Bra ?]
Boudrisart • 1218 • X E 4608/50
Baulers (facs.) [ Baulers : Ni : Bra ]
Ballarum • 877 cop. 15e • X E 1417, 8 r°
Ballarii villa • 897 cop. 15e • X E 1417, 10 v°
Balleir • 1160 • X E 4607/16
Bavay (facs.) [ Bavay : Av : Nrd ]
Bauai • 1180 • X E 5885/8
Beaumont (facs.) [ Roux-Miroir : Ni : Bra ]
Beazmonz • 1155 • X E 8292/7
Beaurieux (facs.) [ Court-Saint-Étienne : Ni : Bra ]
Bialriu • (± 1220) • X E 10118/9
Beauvechain (facs.) [ Beauvechain : Ni : Bra ] = nl. Bevekom
Bauinkhem • 1168 • Grand Bigard, X E 7790/2
Beek (facs.) [ Beek : Lb ]
Beccham (acc.) • 1180 • X E 17374/16
Beccham (acc.) • 1182 • X E 17374/17
Beernem (facs.) [ Kortenberg : Lv : Bra ]
Bernem • 1210 • X E 5885/17 (1)
Beersel (facs.) [ Beersel : Br : Bra ]
Bersele • 1190 • X E 7013/30
Bersele • 1210 • X E 4608/45
Beigem (facs.) [ Beigem : Br : Bra ]
Beienghem • 1212 • X E 7014/51
Beisem (facs.) [ Veltem-Beisem : Lv : Bra ]
Bergecen • 1117 • X E 4607/1
Berhsen • 1219 • X E 14248/11
Beke (facs.) (onb. ± Brussel)
Beke • 1186 • X E 7013/27
Bekkerzeel (facs.) [ Bekkerzeel : Br : Bra ]
Becchensela • 966 kop. 15e • X E 1417, 9 v°
Bekensele • 1150 kop. 18e • X E 7791 n° 2
Beckenzele • 1154 kop. 15e • X E 7792, 10 r°
Beckensele • 1190 kop. 18e • X E 7791 n° 16
Bekkevoort (facs.) [ Bekkevoort : Lv : Bra ]
Bacunuueiz • 1096 kop. 15e • Nijvel, X E 1417, 13 r°
Beckenvort • 1140 • Affligem, X E 4607/4
Bacunweiz • (± 1220) • Luik, X E 10118/9
Bensberg (facs.) [ Sint-Joris-Winge : Lv : Bra ]
Bensenberga • 1222 • X E 5566/33
Benswijk (facs.) [ Wilsele : Lv : Bra ]
Bensuic • 1140 • X E 1262/1
Berchem, Sint-Agatha- (facs.) [ Sint-Agatha-Berchem : Br : Bra ]
Berchem • 1133 • X E 7790/1
Berchem • (± 1190) • X E 7013/35
Berchem (facs.) [ Pamel : Br : Bra ]
Berechaim • 966 kop. 15e • Nijvel, X E 1417,9 v°
Berelles (facs.) [ Berelles : Av : Nrd ]
Berella • 1114 cop. milieu 13e • X E 16706, 37 r°
Berella • 1125 cop. milieu 13e • X E 16706, 99 r°
Bergen-op-Zoom (facs.) [ Bergen-op-Zoom : Nb ]
Bergon • 966 kop. 15e • X E 1417, 10 r°
Berkelaar (facs.) [ Echt : Lb ?]
Berclaram (acc.) • 1180 • X E 17374/16
Bernardi silva (facs.) [ Jauchelette : Ni : Bra ]
Bernardi silua • 1216 • X E 10118/3
Bernartsart (facs.) [ Braine-l'Allœud : Ni : Bra ]
Bernartsart • 1221 • X E 5334/7
Bersillies (facs.) [ Bersillies : Av : Nrd ]
Bercilliis • 1197 cop. milieu 13e • X E 16706, 84 r°
Bercilies • 1189 cop. milieu 13e • X E 16706, 85 r°
Bertem (facs.) [ Bertem : Lv : Bra ]
Berthem • 1217 • X E 14248/7
Besny-et-Loisy (facs.) [ Besny-et-Loisy : La : Ai ]
Bisinaca • 897 cop. 15e • X E 1417, 10 v°
Bethecove (facs.) (onb., in Nederlands-Limburg?)
Betheoue • 1180 • bulle, X E 17374/16
Bethecoue • 1182 • bulle, X E 17374/17
Bettignies (facs.) [ Bettignies : Av : Nrd ]
Betingiis • 1197 cop. 15e • X E 1417, 174 r°
Beugnies (facs.) [ Beugnies : Av : Nrd ]
Buinias • 1103 cop. milieu 13e • X E 16706, 32 v°
Buenies • 1125 cop. milieu 13e • X E 16706, 99 r°
Beveland (facs.) (eiland in Zeeland)
Bieuelant • 966 kop. 15e • X E 1417, 9 v°
Bever (facs.) [ Strombeek-Bever : Br : Bra ]
Beruene • 1133 • X E 7790/1
Beuerne • (1170?) • X E 7790/3
Beuernes • (1170?) • X E 7790/3
Bierbais (facs.) [ Hévillers : Ni : Bra ]
Birbais • 1168 • X E 4607/19
Birbais • 1197 cop. 14e • X E 10966, 66 r°
Bierbeek (facs.) [ Bierbeek : Lv : Bra ]
Birbais • 1136 • X E 4607/3
Birbais • 1148 • X E 4607/11
Birbais • 1164 • X E 8292/10
Birbais • 1171 • X E 8292/15
Birbais • 1210 • X E 8293/51
Birbais • 1210 • X E 10256/10
Byrbais • 1132 • X E 4607/2
Byrbais • 1210 • X E 8293/48
Birbecca • (1171-90) • X E 9384/4
Birbaica • 1140 • X E 1262/1
Bierbais • 1155 • X E 8292/7
Bierbais • 1187 • X E 8292/31
Birbeke • 1173 • X E 7013/22
in nemore Birbacensi • 1213 • X E 10256/14
silva nemoris Birbaici • 1214 • X E 10256/16
Bierges (facs.) [ Bierges : Ni : Bra ]
Berginis • 1171 • Heilissem, X E 8292/15
Berges • 1218 • Nivelles, X E 4608/50
Bierges • 1218 • Nivelles, X E 4608/51
Biest (facs.) [ Leuven : Lv : Bra ]
Bist • 1200 • X E 10256/2
Biest (facs.) (onb., zetel van een graafschap waarin Herzele en Walsegem lagen)
Bisit • 1011 kop. 15e • X E 1417, 16 v°
Bijgaarden, Groot- (facs.) [ Bijgaarden : Br : Bra ]
Bigardis • 1110 • X E 7013/5
Bigardis • 1133 • X E 7790/1
Bigardis • 1138 • X E 288/5
Bigardis • 1168 • X E 7790/2
Bigardis • 1173 • X E 7013/22
Bigardis • 1221 • X E 5566/29
Bigarden • (± 1125) • X E 7013/10
Bigarden • 1214 • X E 5566/12
Bilande (facs.) [ Wavre : Ni : Bra ]
Bilania (iuxta curtim que uocatur Bilania supra aquam Lanne) • 1177 • X E 4607/24
Binkom (facs.) [ Binkom : Lv : Bra ]
Beinchem • 1213 • X E 10256/14
Benchem • 1165 • X E 8292/14
Benchem • 1210 • X E 10256/10
Benchem • 1214 • X E 10256/16
Binchem • 1220 • X E 10256/22
Bivenes (facs.) (inc. en Hesbaye)
Biuenes • 1155 • X E 8292/7
Blicquy (facs.) [ Blicquy : At : Hai ]
Bilchi • 1114 cop. milieu 13e • X E 16706, 37 v°
Boechout (facs.) [ Meise : Br : Bra ]
Bocholt • 1201 • X E 7013/44
Bochout • 1223 • X E 7014/67
Boesdaal (facs.) [ Sint-Genesius-Rode : Br : Bra ]
Bufsdal • 1221 • X E 5566/26
Bouesdale • 1223 • X E 7014/67
Bois-Saint-Bernard (facs.) [ Jauchelette : Ni : Bra ]
siluam que Bernardi silua uocatur • 1218 • X E 10118/7
Bois-Seigneur-Isaac (facs.) [ Ophain : Ni : Bra ]
del Bos • 1210 • X E 5334/1
de Boscho • 1212 • X E 5334/2
Bollebeek (facs.) [ Mollem : Br : Bra ]
Bolenbeca • (1106-10) • X E 7013/4
Bolebeca • (1106-10) • X E 7013/4
Bolenbeke • 1117 • X E 7013/6
Bolenbeka • (1130-51) • X E 7013/11
Bolenbeca • 1212 • X E 7014/51
Bolleborre (facs.) [ Leuven : Lv : Bra ]
Bollenborne • 1216 • X E 14248/6
Bollenborna • 1222 • X E 5566/33
Bomal-lez-Jodoigne (facs.) [ Bomal-lez-Jodoigne : Ni : Bra ]
Bumale • (± 1179) • X E 8292/26
Bommale • (± 1203) • X E 8292/37
Borgharen (facs.) [ Borgharen : Lb ]
apud Haram • 1180 • X E 17374/16
apud Haram • 1182 • X E 17374/17
Bornem (facs.) [ Bornem : Ml : An ]
Bornehensis • 1110 • Kamerijk, X E 5885/2
Busnehemensis • 1117 • X E 7013/7
Bornehem • 1148 • X E 4607/10
Bornehem • 1198 • X E 4608/34
Bornehem • 1214 • X E 7014/52
Bornehem • 1214 • X E 4608/49
Burneham • (1140-54) • Kamerijk, X E 4607/5
Bornhem • (± 1225) • X E 4608/61
Borsbeke (facs.) [ Borsbeke : Al : OVl ]
Borsebeka • 1219 • X E 7014/58
Borsebeche • 1220 • X E 7014/63
Bossut-Gottechain (facs.) [ Bossut-Gottechain : Ni : Bra ]
Bussuth • (1209) • X E 8293/49
Bussuth • 1210 • X E 8293/48
Bossuth • 1209 • X E 8293/46
Bossuth • 1225 • X E 10923/3 (1)
Bosvoorde (facs.) [ Watermaal-Bosvoorde : Br : Bra ] = fra. Boitsfort
Bostfort • 1225 • X E 7014/69
Bothey (facs.) [ Bothey : Na : Na ]
Botang • 1199 • X E 8292/36
Boulogne-sur-Helpe (facs.) [ Boulogne-sur-Helpe : Av : Nrd ]
Bolonia • 1111 cop. milieu 13e • X E 16706, 35 r°
Bolonia • 1125 cop. milieu 13e • X E 16706, 98 r°
Bourdeaux (facs.) [ Ramillies : Ni : Bra ]
Bordeel • 1160 • X E 4607/17
Bordeel • 1210 • X E 8293/51
Bordel • 1197 cop. 14e • X E 10966, 66 r°
Bordiaz • (± 1220) • X E 10118/9
Bousval-lez-Cheron (facs.) [ Bousval-lez-Cheron : Ni : Bra ]
Bosonual • 1147 • X E 4607/7
Boutersem (facs.) [ Boutersem : Lv : Bra ]
Baltreshem • 1129 • X E 9384/1
Bouvignies (facs.) [ Bouvignies : At : Hai ]
Bauueniis • 1119 cop. milieu 13e • X E 16706, 95 r°
Bouonies • 1125 cop. milieu 13e • X E 16706, 100 v°
Bouinies • 1076 • X E 16692
Brabant (facs.) (pagus entre Haine et Escaut; plus tard le comté puis duché de Brabant)
Brabantia • (1106-10) • X E 7013/4
Braffe (facs.) [ Braffe : To : Hai ]
Brafia • 1098 cop. milieu 13e • X E 16706, 90 r°
Braine (facs.) (= le Hain, affluent de la Senne, arrosant Braine-l'Alleud, Wauthier-Braine et Braine-le-Château)
Brania • 966 cop. 15e • X E 1417, 10 r°
Braine-l'Alleud (facs.) [ Braine-l'Alleud : Ni : Bra ] = nl. Eigenbrakel
Brachnes • 1129 • Park, X E 9384/1
Bracna • 1160 • Affligem, X E 4607/17
Braken • (± 1190) • Vorst, X E 7013/31
Braina • (± 1195) • X E 4608/31
Braine • (12e) • X E 7013/41
Brannia • 1213 • X E 5334/3
Brania • 1215 • X E 5334/6
Brania • 1221 • X E 5334/7
de Brania Allodio • 1221 • X E 7014/66
Brania Allodii • 1217 • X E 5566/17
Breda (facs.) [ Breda : Nb ]
Breda • 1160 • X E 10965/1
Brehen (facs.) [ Marilles : Ni : Bra ]
Brehen • 1204 • X E 10118/1
Bremerhof (facs.) [ Liblar : : N-W ]
Bremen • 1147 • X E 17374/9
Bren (facs.) (unb. ± Mönchen-Gladbach : Dd : N-W)
Bren (zweif. ident.) • 1154 • X E 8292/6
Brigode (facs.) [ Saint-Amand-lez-Fleurus : Ch : Hai ]
Bergoltdes • 1180 • X E 4607/26
Bergodes • 1183 • X E 4607/27
Broekom (facs.) [ Sint-Pieters-Leeuw : Br : Bra ]
Brukehen • 1225 • X E 5567/45
Broil (facs.) (ancien nom de Merville : Du : Nrd)
Broilo (in proprio fundo antiquitus Broilo a modernis autem Menriuilla nominato) • 1076 • X E 16692
Bruggen, ter (facs.) [ Erps : Lv : Bra ]
de Ponte • 1208 • X E 5885/15
Brussel (facs.) [ Brussel : Br : Bra ] = fra. Bruxelles
Bruocsella • 966 kop. 15e • keizerdiploma uit Maastricht, X E 1417, 10 v°
Brucsella • 1117 • X E 7013/7
Brucsella • 1129 • X E 9384/1
Brucselle (gen.) • 1138 • X E 288/5
Brucsella • 1208 • X E 10256/7
Bursellensis • 1110 • Kamerijk, X E 5885/2
Brucsellensis • 1117 • X E 7013/7
Brucsellensis • 1138 • X E 288/5
Brucsellensis • 1173 • X E 7013/22
Bruxellę (gen.) • 1125 • X E 7013/9
Bruxella • 1153 • X E 4607/13
Bruxella • 1175 • X E 4607/21
Bruxella • (± 1180) • X E 7013/24
Bruxella • 1187 • X E 7013/29
Bruxella • 1208 • X E 5566/4, 5
Bruxella • 1209 • X E 5566/7
Brussella • (± 1125) • X E 7013/10
Brusella • 1133 • X E 7790/1
Brusella • 1148 • X E 4607/11
Brusella • 1163 • X E 4607/18
Bruccella • 1211 • X E 1262/3
Brébières (facs.) [ Brébières : Ar : PdC ]
Berberę (gén.) • 1076 • X E 16692
Bucca dampnosa (facs.) [ Douai : Do : Nrd ]
molendinum Buccam dampnosam nominatum • 1076 • X E 16692
Budingen (facs.) [ Budingen : Lv : Bra ]
Budinges • (1145-64) kop. eind 13e • X E 8322, 92 r°
Buedengis • 1179 • bulle, X E 8292/23
Bunsbeek (facs.) [ Bunsbeek : Lv : Bra ]
Bunsbecce • 1125 • X E 7013/9
Bunesbeche • 1198 • X E 8292/34
Bunsbech • 1154 • Luik, X E 8292/6
Bunesbeke • (1206-24) • X E 8292/40
Bonesbeche • 1204 • X E 8292/38
Burst (facs.) [ Burst : Al : OVl ]
Burst • 1117 • X E 7013/6
Burst • 1219 • X E 7014/58
Burst • 1220 • X E 7014/62
Bursta • 1219 • X E 7014/58
Bursta • 1220 • X E 7014/63
Burste • 1219 • X E 7014/58
Borst • 1223 • X E 7014/67
Burtscheid (facs.) [ Aachen : Aa : N-W ]
Porcetensis • 1190 • X E 17374/19
Buzet (facs.) [ Buzet : Ch : Hai ]
Bulzei • 1153 • X E 4607/13
Buze • 1220 • X E 9384/7
Bénisart (facs.) [ Baisy-Thy : Ni : Bra ]
Bernersart • 1184 cop. 14e • X E 10966, 65 r°
Cala (facs.) (ruisseau à Glabais : Ni : Bra)
Calais • 1205 • X E 10965/2
Cartignies (facs.) [ Cartignies : Av : Nrd ]
Cartenias • 1095 cop. milieu 13e • X E 16706, 30 v°
Cartenias • 1103 cop. milieu 13e • X E 16706, 32 v°
Carteniis • 1111 cop. milieu 13e • X E 16706, 34 v°
Chapeauvau (facs.) [ Opheilissem : Lv : Bra ]
Cappendale • 1132 cop. fin 13e • X E 8322, 50 v°
Capendal • 1155 • X E 8292/7
[C]apenual • (1162) • X E 8292/9
Caponual • 1182 • X E 8292/27
Chassart (facs.) [ Saint-Amand-lez-Fleurus : Ch : Hai ]
Chasart • 1184 cop. 14e • X E 10966, 65 r°
Kessart • 1207 • X E 4608/41
Chastre-Villeroux-Blanmont (facs.) [ Chastre-Villeroux-Blanmont : Ni : Bra ]
Castra • 958 cop. 15e • X E 1417, 14 v°
Chaudeville (facs.) [ Leval-Chaudeville : Th : Hai ]
Calida uilla • 1189 cop. milieu 13e • X E 16706, 85 r°
Calida uilla • 1196 cop. milieu 13e • X E 16706, 51 r°
Chaumont-Gistoux (facs.) [ Chaumont-Gistoux : Ni : Bra ]
Calmunt • 1125 • X E 7013/9
Calmunt • 1136 • X E 4607/3
Calmunt • 1158 • X E 5885/7
Kalmont • 1140 • X E 4607/4
Calmont • 1154 • X E 8292/6
de Caluo monte • 1187 • X E 8292/31
Chauny (facs.) [ Chauny : La : Ai ]
Cauni • 1076 • X E 16692
Chaussée (facs.) [ Pont-à-Celles : Ch : Hai ]
de Calcide • (1171-90) • X E 9384/4
Chevelipont (facs.) [ Baisy-Thy : Ni : Bra ]
Cauillatum pontem (acc.) • 1197 cop. 14e • X E 10966, 66 r°
Chimay (facs.) [ Chimay : Th : Hai ]
Chimai • 1166 • X E 7013/18
Chièvres (facs.) [ Chièvres : At : Hai ]
Ciruia • 1180 • X E 5885/8
Chocques (facs.) [ Chocques : Bt : PdC ]
Chiocas • 1076 • X E 16692
Chênois (facs.) [ Court-Saint-Étienne : Ni : Bra ]
Chainoit • 1206 • X E 8292/39
Cocroux (facs.) [ Biez : Ni : Bra ]
Cokerul • 1160 • X E 4607/17
Comté, La (facs.) [ Comté : Ar : PdC ]
uilla quę Comitatus dicitur • 1076 • X E 16692
Condé-sur-l'Escaut (facs.) [ Condé-sur-l'Escaut : Va : Nrd ]
Condeit • 1217 • X E 8293/56
Corbais (facs.) [ Corbais : Ni : Bra ]
Cortbace • 966 cop. 15e • X E 1417, 9 v°
Corbehem (facs.) [ Corbehem : Ar : PdC ]
Corbelhan • 1076 • X E 16692
Corbeny (facs.) [ Corbeny : La : Ai ]
de Corbiniaco • 1182 • X E 17374/18
Corbion (facs.) (inc. ± Liessies : Av : Nrd)
ad riuum de Corbion • 1112 cop. milieu 13e • X E 16706, 40 r°
Corbiun • 1112 cop. milieu 13e • X E 16706, 40 r°
Cordes (facs.) [ Cordes : At : Hai ]
Corda • 1119 cop. milieu 13e • X E 16706, 95 r°
Corinnes (facs.) [ Sart-Dame-Aveline : Ni : Bra ]
Corines • 1197 cop. 14e • X E 10966, 65 v°
Corroy-le-Grand (facs.) [ Corroy-le-Grand : Ni : Bra ]
Colroit • 1152 • X E 4607/12
Colroit • 1188 • X E 4607/29
Couillet (facs.) [ Couillet : Ch : Hai ]
Culiaco • 966 cop. 15e • X E 1417, 9 v°
Couparti (facs.) [ Nivelles : Ni : Bra ]
Curtpartiet • 1207 • X E 4608/44
Coupeausart (facs.) [ Ohain : Ni : Bra ]
Coupialsart • 1223 • X E 5334/8 et 9
Courcelles (facs.) [ Courcelles : Ch : Hai ]
Curcelis • (1171-90) • X E 9384/4
Cousolre (facs.) [ Cousolre : Av : Nrd ]
Curtesorra • 1197 cop. milieu 13e • X E 16706, 84 v°
Cuincy (facs.) [ Cuincy : Do : Nrd ]
Quincy • 1076 • X E 16692
Dagsburg (facs.) [ Dagsburg : Sb : Mos ] = fra. Dabo
Dagesburch • 1148 • X E 4607/11
Dal (facs.) (onb., Brussel?)
de Dale • 1175 • X E 4607/21
Darnau (facs.) (pagus au nord de Namur)
in pago Darnegouwe • 958 cop. 15e • X E 1417, 14 v°
Dattenberg (facs.) [ Dattenberg : Kb : R-P ]
Dadinberg • 1210 • X E 1410/1
Dechelpoel (facs.) [ Ganshoren : Br : Bra ]
Decchelpule • 1190 • X E 4608/30
Dekelpole • 1190 • X E 4608/30
Degchelepol • begin 13e • X E 5566/1
Dender (facs.) (bijrivier van de Schelde)
Tenera • 966 kop. 15e • X E 1417, 9 v°
Denderbelle (facs.) [ Denderbelle : De : OVl ]
Belle • 1176 • X E 4607/23
Dendermonde (facs.) [ Dendermonde : De : OVl ] = fra. Termonde
Teneremondensis • 1176 • X E 4607/23
Diegem (facs.) [ Diegem : Br : Bra ]
Dydengem • 1223 • X E 5567/37
Dielegem (facs.) [ Sint-Pieters-Jette : Br : Bra ]
Thidlengem • 1163 • X E 7013/15
Diest (facs.) [ Diest : Lv : Bra ]
Dist • 1211 • X E 1262/3
Dist • 1214 • X E 5566/12
Dieste • 1205 • X E 10965/2
Dieve (facs.) [ Rotselaar : Lv : Bra en Wezemaal : Lv : Bra ]
Diua • 1220 • X E 9485/3
Diue • 1218 • X E 9485/2
Dikkebroek (facs.) [ Ukkel : Br : Bra ]
Dickebruc • 1223 • X E 7014/67
Dikkelvenne (facs.) [ Dikkelvenne : Gt : OVl ]
Dicliuinia • 1095 kop. midden 13e • X E 16706, 31 r°
Dikeluenne • 1190 • X E 4608/30 (1)
Diksmuide (facs.) [ Diksmuide : Dm : WVl ]
Dichsmude • 1190 • X E 7013/32
Dilbeek (facs.) [ Dilbeek : Br : Bra ]
Dilbeccensis • 1144 kop. 18e • X E 7791 n° 5
Dilbec • 1170 • X E 7013/19
Dilbeke • 1187 • X E 7013/28
Dilbeke • 1208 • X E 5566/4
Dilbeka • 1221 • X E 5566/26
Dongelberg (facs.) [ Dongelberg : Ni : Bra ]
Dungelberga • 1125 • Vorst, X E 7013/9
Dunglebert • 1160 • Villers, X E 10965/1
Dunglebert • 1173 • Liège, X E 8292/20
Dunglebergis • 1168 • Basse-Wavre, X E 4607/19
Dungelberge • 1210 • Heylissem, X E 8293/50
Dunglebier • (1183-88) • Liège, X E 8292/28
Dungelbert • 1204 • Jodoigne, X E 10118/1
Dorenborne (facs.) [ Kumtich : Lv : Bra ]
Dorenborne • 1224 • X E 14248/16
Dorengt (facs.) [ Dorengt : Vv : Ai ]
Doreng • 1196 cop. milieu 13e • X E 16706, 51 r°
Dormaal (facs.) [ Dormaal : Lv : Bra ]
Dormala • 1206 • Leuven, X E 10256/5
Dormala • 1208 • X E 10256/7
Dormala • 1210 • X E 10256/10
Dormala • 1213 • X E 10256/14
Dormala • 1214 • X E 10256/16
Dormale • 1221 • Leuven, X E 10256/24
Douai (facs.) [ Douai : Do : Nrd ]
de Duaco • 1076 • X E 16692
Duai • 1223 • X E 7014/67
Drocourt (facs.) [ Drocourt : Ar : PdC ]
Draucort • 1211 • X E 20453
Duffel (facs.) [ Duffel : Ml : An ]
Dufla • 1136 kop. 15e • X E 1417, 311 r°
Doffle • 1217 • X E 5566/15
Duras (facs.) [ Duras : Ha : Lr ]
Duraz • 1164 • X E 8292/13
Duraz • 1171 • X E 8292/15
Duraz • 1173 • X E 8292/20
Dworp (facs.) [ Dworp : Br : Bra ] = fra. Tourneppe
Tornepia • 1219 • Kamerijk, X E 5566/20
Dornepa • 1221 • Brussel, X E 5566/26
Edingen (facs.) [ Edingen : So : Hai ] = fra. Enghien
Aengem • (± 1214) • X E 7014/54
Aienghin • 1214 • X E 7014/53
Eindhout (facs.) [ Eindhout : Tu : An ]
Endehut • 1220 • bulle, X E 9485/3
Elmt (facs.) [ Schaarbeek : Br : Bra ]
Elmeth • 12e • X E 7013/38
Elsene (facs.) [ Elsene : Br : Bra ] = fra. Ixelles
Elsela • 1210 • X E 5566/8
Elsela • 1221 • X E 5566/29
Elsela • 1222 • X E 5566/34
Helsele • 1216 • X E 5566/14
Ename (facs.) [ Ename : Ou : OVl ]
Ehamensis • 1110 • X E 5885/2
Ehamensis • 1123 • X E 5885/3
Heyamensis • 1164 • X E 7013/16
Eppe-Sauvage (facs.) [ Eppe-Sauvage : Av : Nrd ]
Helpra • 1112 cop. milieu 13e • X E 16706, 39 v°
Helpra • 1142 cop. milieu 13e • X E 16706, 74 r°
Elpra • 1142 cop. milieu 13e • X E 16706, 91 r°
Eppegem (facs.) [ Eppegem : Br : Bra ]
Ippingohaim • 966 kop. 15e • X E 1417, 10 r°
Erembodegem (facs.) [ Erembodegem : Al : OVl ]
Heremboldengem • 1148 • X E 4607/10
Eremboudenghem • (± 1225) • X E 4608/61
Erps-Kwerps (facs.) [ Erps-Kwerps : Lv : Bra ]
Erpeza • 1125 • X E 5885/4
Herpce • 1208 • X E 5885/15
Herpce • 1e kwart 13e • X E 5885/17 (2)
Erpse • 1217 • X E 9495/1
Escautpont (facs.) [ Escautpont : Va : Nrd ]
Scalpuns • 1125 cop. milieu 13e • X E 16706, 98 v°
Esquerchin (facs.) [ Esquerchin : Do : Nrd ]
Schercinium • 1076 • X E 16692
Esquéhéries (facs.) [ Esquéhéries : Vv : Ai ]
Sceheries • 2e moitié 12e cop. milieu 13e • X E 16706, 41 r°
Essene (facs.) [ Essene : Br : Bra ]
Eschen • 1148 • X E 4607/10
Estrée, l' (facs.) [ Braine-l'Allœud : Ni : Bra ]
Strata • 1217 • X E 5566/17
Strata • 1219 • X E 5566/19
Etikhove (facs.) [ Etikhove : Ou : OVl ]
Atingohoua • 1116 kop. midden 13e • X E 16706, 93 v°
Etterbeek (facs.) [ Etterbeek : Br : Bra ]
Iatrebache • 966 kop. 15e • Nijvel, X E 1417, 9 v°
Jetterbecce • 1138 • X E 288/5
Jetterbeka • 1221 • X E 5566/29
Jettherbeka • 1222 • X E 5566/34
Jetterbeca • 1223 • X E 7014/67
Everberg (facs.) [ Everberg : Lv : Bra ]
Euerberga • 1129 • X E 9384/1
Euersberc • (± 1160) • X E 7013/14
Euersberga • 1199 • X E 5885/12
Evere (facs.) [ Evere : Br : Bra ]
Euerne • (± 1185) • X E 7013/26
Euerne • 1186 • X E 7013/27
Faches-Thumesnil (facs.) [ Faches-Thumesnil : Li : Nrd ]
Fachis • 1076 • X E 16692
Fagne, la (facs.) (forêt de Givet vers Avesnes)
Fania • 1112 cop. milieu 13e • X E 16706, 38 v°
Felleries (facs.) [ Felleries : Av : Nrd ]
Feleris • 1095 cop. milieu 13e • X E 16706, 31 v°
Feleris • 1103 cop. milieu 13e • X E 16706, 32 v°
Feleries • 1128 cop. milieu 13e • X E 16706, 96 r°
Fessuel (facs.) (inc. ± Dompierre-sur-Helpe : Av : Nrd)
Fessuel • 1172 cop. milieu 13e • X E 16706, 61 r°
Fieulaine (facs.) [ Fieulaine : Sq : Ai ]
Filaniis • 1114 cop. milieu 13e • X E 16706, 37 v°
Fins (facs.) [ Fins : : Som ]
Fins • 1076 • X E 16692
Flammiermont (facs.) (inc. ± Gosselies : Ch : Hai)
de Flammiermonte • 1113 cop. milieu 13e • X E 16706, 121 r°
Flaumont-Waudrechies (facs.) [ Flaumont-Waudrechies : Av : Nrd ]
Wlframunt • 1184 (même acte) cop. milieu 13e • X E 16706, 65 r°
Flers-en-Escrebieux (facs.) [ Flers-en-Escrebieux : Do : Nrd ]
Flers • 1076 • X E 16692
Fleurus (facs.) [ Fleurus : Ch : Hai ]
Flerus • 1180 • X E 4607/26
Fleruensis • 1180 • X E 4607/26
Fleruensis • 1183 • X E 4607/27
Flerucensis • 1197 • X E 4608/33
Flerus • 1205 • X E 4608/40
Flerus • 1207 • X E 4608/42
Flerus • 1211 • X E 4608/48
Floreffe (facs.) [ Floreffe : Na : Na ]
Floreffiensis • 1154 • X E 8292/6
Floreffiensis • 1175 • X E 4607/22
Floreffia • 1220 • X E 10256/23
Florival (facs.) [ Archennes : Ni : Bra ]
de Ualle Florida • 1225 • X E 10923/3 (1)
Flône (facs.) [ Flône : Hu : Lg ]
Flonis • 1147 • X E 4607/8
Folx-les-Caves (facs.) [ Folx-les-Caves : Ni : Bra ]
Fol • 1217 • X E 8293/56
Fontaine du Porc (facs.) [ Baisy-Thy : Ni : Bra ]
Porcifontem (acc.) • 1197 cop. 14e • X E 10966, 66 r°
Fontaine-l'Évêque (facs.) [ Fontaine-l'Évêque : Ch : Hai ]
Fontains • 1148 • Affligem, X E 4607/11
Fontan • (1171-90) • Park, X E 9384/4
Fontenelle (facs.) [ Fontenelle : Vv : Ai ]
Fontenellis • 1111 cop. milieu 13e • X E 16706, 35 r°
Fourmies (facs.) [ Fourmies : Av : Nrd ]
Formiis • 1140 cop. milieu 13e • X E 16706, 48 r°
Formies • 1114 cop. milieu 13e • X E 16706, 37 r°
Formies • 1119 cop. milieu 13e • X E 16706, 94 v°
Formies • 1189 cop. milieu 13e • X E 16706, 42 v°
Frasnes-lez-Gosselies (facs.) [ Frasnes-lez-Gosselies : Ch : Hai ]
Fraxina • 1146 • X E 4607/6
Fraxina • 1147 • X E 4607/8
Fraxina • 1148 • X E 4607/11
Frasna • 1148 • X E 4607/10
Fraine • 1205 • X E 4608/40
Fraine • (± 1210) • X E 4608/46
Fraxinensis • 1205 • X E 4608/40
Frocourt (facs.) [ Éghezée : Na : Na ]
Ferocurt • 1218 • X E 10118/5
Froideval (facs.) [ Grez-Doiceau : Ni : Bra ]
Frodenual • 1224 • X E 9485/4
Froidmont (facs.) [ Bailleul-sur-Thérain : Be : Oi ]
de Fresmonte • 1164 • X E 7013/17
Frévillers (facs.) [ Frévillers : Ar : PdC ]
Fresuilers • 1076 • X E 16692
Fuchau (facs.) [ Dompierre-sur-Helpe : Av : Nrd ]
Fisciaci (gén.) • 1173 cop. milieu 13e • X E 16706, 60 r°
Féron (facs.) [ Féron : Av : Nrd ]
Feron • 1095 cop. milieu 13e • X E 16706, 31 r°
Feron • 1103 cop. milieu 13e • X E 16706, 32 v°
Feron • 1111 cop. milieu 13e • X E 16706, 34 v°
Feron • 1125 cop. milieu 13e • X E 16706, 98 r°
Feron • 1128 cop. milieu 13e • X E 16706, 96 v°
Galmaarden (facs.) [ Galmaarden : Br : Bra ] = fra. Gammerages
Galmardia • 1164 • X E 7013/16
Gaumardia • 1164 • Reims, X E 7013/17
Galmarden • 1166 • X E 7013/18
Galmarden • 1207 • X E 7014/48
Galmarda • (± 1195) • X E 7013/36
Galmardis • 1223 • X E 7014/67
Gelrode (facs.) [ Gelrode : Lv : Bra ]
Helrode • 1219 • X E 5885/20
Helrode • 1224 • X E 9485/4
Helroda • 1221 • X E 5566/29
Helroda • 1222 • X E 5566/34
Gembloux (facs.) [ Gembloux : Na : Na ]
Gemblues • 1205 • X E 4608/40
Gemblues • 1210 • X E 8293/51
Gemblacensis • 1147 • X E 4607/8
Gemblacensis • 1175 • X E 4607/22
Gemelacensis • 1171 • X E 8292/15
Gemiontrau (facs.) [ Baisy-Thy : Ni : Bra ]
Germenuntrau • 1184 cop. 14e • X E 10966, 65 r°
Genappe, Vieux- (facs.) [ Genappe : Ni : Bra ]
Genapia • 1136 cop. 15e • X E 1417, 311 r°
Genapia • 1147 • X E 4607/7 et 8
Genapia • 1148 • X E 4607/10
Genapia • 1196 • X E 4608/32
Genapia • 1197 • X E 4608/33
Genapia • 1207 • X E 4608/44
Genapia • 1221 • X E 5334/7
Geneppe • 1220 • X E 4608/52
Geraardsbergen (facs.) [ Geraardsbergen : Al : OVl ] = fr. Grammont
de monte Geraldi • 1166 • X E 7013/18
Gingelom (facs.) [ Gingelom : Ha : Lr ]
Gingolonham • 966 kop. 15e • keizerdiploma voor Nijvel, X E 1417, 9 r°
Ginglehein • 1164 • Luik, X E 8292/10
Gengelhem • 1211 • Sint-Truiden, X E 8293/53
Gislebiertruoz (facs.) (= Petit-Rœulx-lez-Braine : So : Hai?)
Gislebiertruoz (Hillinus tradidit in villa que dicitur Gislebiertruoz pro anima Gisleberti genitoris sui) • 966 cop. 15e • X E 1417, 9 v°
Givry (facs.) [ Givry : Mo : Hai ]
Giuerei • 1143 cop. 15e • X E 1417, 175 r°
Glabbeek-Zuurbemde (facs.) [ Glabbeek-Zuurbemde : Lv : Bra ]
Glabech • 1179 • bulle, X E 8292/23
Glageon (facs.) [ Glageon : Av : Nrd ]
Glaion • 1112 cop. milieu 13e • X E 16706, 40 r°
Glaion • 1150 cop. milieu 13e • X E 16706, 50 r°
Gleisbeek (facs.) [ Ukkel : Br : Bra ]
ad riuum Glatbeke • 1110 • X E 7013/5
Glimes (facs.) [ Glimes : Ni : Bra ]
Glimnes • 1188 • X E 8292/32 et 33
Glimes • 1210 • X E 8293/50
Goetsenhoven (facs.) [ Goetsenhoven : Lv : Bra ] = fra. Gossoncourt
Gochenhoue • 1129 • X E 9384/1
Gochenhoue • 1216 • X E 14248/6
Gocincurt • 1155 • X E 8292/8
Gozencurt • 1224 • X E 9485/4
Gochencort • 1219 • X E 5885/20
Gosenhoue • 1219 • X E 14248/11
Goscenhoue • 1221 • X E 10256/24
Goga (facs.) (inc., ± Charleroi : Ch : Hai?)
Goga • (1171-90) • X E 9384/4
Gondecourt (facs.) [ Gondecourt : Li : Nrd ]
Gondelecort • 1190 • X E 7013/30
Gooik (facs.) [ Gooik : Br : Bra ]
Gaugiaco • 877 kop. 15e • X E 1417, 8 r°
Gaugiaco • 966 kop. 15e • X E 1417, 9 v°
Gaugiaca • 897 kop. 15e • X E 1417, 10 v°
Goy • 1112 kop. 15e • Kamerijk, X E 1417, 213 v°
Goiaca • 1136 kop. 15e • X E 1417, 311 r°
Gosselies (facs.) [ Gosselies : Ch : Hai ]
Goceliis • 1125 cop. milieu 13e • X E 16706, 115 v°
Gourdinne (facs.) [ Gourdinne : Ph : Na ]
Gordinis • 1111 cop. milieu 13e • X E 16706, 35 v°
Gouy-en-Ternois (facs.) [ Gouy-en-Ternois : Ar : PdC ]
Goi • 1076 • X E 16692
Gouy-lez-Piéton (facs.) [ Gouy-lez-Piéton : Ch : Hai ]
Goi • (1162-64) • X E 9384/2
Goi • 1180 • X E 4607/26
Goi • 1183 • X E 4607/27
Grand-Reng (facs.) [ Grand-Reng : Th : Hai ]
Grantreng • 1172 cop. milieu 13e • X E 16706, 62 r°
Grandrieu (facs.) [ Grandrieu : Th : Hai ]
Grantriu • 1197 cop. milieu 13e • X E 16706, 84 v°
Grauw (facs.) [ Grauw : Zl ]
Groda • 1198 • X E 4608/34
Grez-Doiceau (facs.) [ Grez-Doiceau : Ni : Bra ] = nl. Graven
Greys • 1220 • X E 10256/23
Greiz • 1096 cop. 15e • X E 1417, 13 r°
Greis • 1220 • X E 10256/23
Greis • 1224 • X E 9485/4
Grimbergen (facs.) [ Grimbergen : Br : Bra ]
Gremberga • (1106-10) • X E 7013/4
Grembergis • (1106-10) • X E 7013/4
Grembergis • 1211 • X E 1262/3
Grinbergis • 1129 • X E 9384/1
Grinbergensis • (1159) • X E 7013/13
Grinbergensis • 1175 • X E 4607/21
Grinbergensis • 1190 • X E 4608/30 (1)
Grimbergensis • 1166 • X E 7013/18
Grimde (facs.) [ Tienen : Lv : Bra ]
Grimes • 1132 kop. 12e • X E 8292/1
Grimes • 1155 • X E 8292/7
Grindis • 1179 • bulle, X E 8292/23
Grimdis • 1212 • X E 8293/54
Grimde • (1206-24) • X E 8292/40
Groelst (facs.) [ Ukkel : Br : Bra ]
Gerolst • 1197 • X E 7013/37
Grols • 1203 • X E 7014/45
Groles • 1210 • X E 5566/8
Grotles • 1210 • X E 4608/45
Grougis (facs.) [ Grougis : Vv : Ai ]
Gerelziis • 1114 cop. milieu 13e • X E 16706, 38 r°
Gœulzin (facs.) [ Gœulzin : Do : Nrd ]
Golesin • 1076 • X E 16692
Haasdal (facs.) [ Schimmert : Lb ]
Hafkesdale • 1190 • X E 17374/19
Haasdonk (facs.) [ Hingene : Ml : An ] = Nattenhaasdonk
Hauecsdunc • 1198 • X E 4608/34
Hafuexdunc • 1214 • X E 4608/49
Hauekesdonc • 1223 • X E 4608/56
Hauecsdonc • (± 1225) • X E 4608/61
Haasrode (facs.) [ Haasrode : Lv : Bra ]
Hagarsrode • 1210 • X E 10256/10
Haie, la (facs.) (bois aux environs de Solre et de Liessies)
silua que Haia dicitur • 1112 cop. milieu 13e • X E 16706, 38 v°
Haine-Saint-Pierre (facs.) [ Haine-Saint-Pierre : Th : Hai ]
Haina • 905 cop. 15e • X E 1417, 34 v°
Hayna • 966 cop. 15e • X E 1417, 9 v°
Halle (facs.) [ Halle : Br : Bra ]
Halla • 1160 • X E 4607/16
Halle • (± 1185) • X E 7013/26
Ham (facs.) (onb., ± Tienen : Lv : Bra?)
Ham • 1212 • X E 8293/54
Haneffe (facs.) [ Haneffe : Wa : Lg ]
Hunafia • 1132 cop. fin 13e • X E 8322, 50 v°
Huneffe • 1155 • X E 8292/7
Hannonsart (facs.) [ Ohain : Ni : Bra ]
Hununsart • 1154 • X E 4607/14
Hunesart • (± 1195) • X E 4608/31
Hanret (facs.) [ Hanret : Na : Na ]
Hanres • (1171-75) • X E 8292/16
Haplincourt (facs.) [ Haplincourt : Ar : PdC ]
Hapelencurt • 1076 • X E 16692
Harebeek (facs.) [ Herne : Br : Bra ]
Harenbecca • (± 1195) • X E 7013/36
Haren (facs.) [ Brussel : Br : Bra ]
Haren • 1138 • X E 288/5
Haren • 1217 • X E 5566/15
Haren • 1219 • X E 5566/23
Hattain (facs.) [ Baisy-Thy : Ni : Bra ]
Hathaim • 966 cop. 15e • X E 1417, 9 v°
Havay (facs.) [ Havay : Mo : Hai ]
Hauai • 1125 cop. milieu 13e • X E 16706, 98 r°
Hauai • 1136 cop. milieu 13e • X E 16706, 76 r°
Haynecourt (facs.) [ Haynecourt : Ca : Nrd ]
Hainulcurt • 1076 • X E 16692
Hazebroek (facs.) [ Hazebroek : Du : Nrd ]
Hasebroc • 1190 • X E 7013/32
Heegde (facs.) (bos te Ukkel en Vorst)
ad Hegam • (1159) • X E 7013/13
Heigne (facs.) [ Jumet : Ch : Hai ]
de Hunio • 1113 cop. milieu 13e • X E 16706, 121 r°
Heinsberg (facs.) [ Heinsberg : Aa : N-W ]
Hinseberg • 1096 kop. 15. • X E 1417, 13 r°
Heist-op-de-Berg (facs.) [ Heist-op-de-Berg : Ml : An ]
Heiste • (± 1150) kop. 12e • X E 5885/5
Heiste • 1218 • X E 9485/2
Hekelgem (facs.) [ Hekelgem : Br : Bra ]
Heclengem • 1148 • X E 4607/10
Helen-Bos (facs.) [ Helen-Bos : Lv : Bra ]
Yelne • 1179 • bulle, X E 8292/23
Helpe (facs.) (deux affluents de la Sambre)
fluuii Helpre (gén.) • 1112 cop. milieu 13e • X E 16706, 39 v°
Helvoort (facs.) [ Helvoort : Nb ]
Hellevorth • 1192 • X E 10256/1
Hennechy (facs.) [ Seboncourt : Sq : Ai ]
Haneciis • 1158 cop. milieu 13e • X E 16706, 131 r°
Hennuyères (facs.) [ Hennuyères : So : Hai ]
Hanuariam (acc.) • 877 cop. 15e • X E 1417, 8 r°
Hanuaria • 897 cop. 15e • X E 1417, 10 v°
Haynueres • 1112 cop. 15e • X E 1417, 213 r°
Heineuuires • 1136 cop. 15e • X E 1417, 311 r°
Heppignies (facs.) [ Heppignies : Ch : Hai ]
Heppenneis • 1180 • X E 4607/26
Helpiniez • 1183 • X E 4607/27
Hepeneis • 1205 • X E 4608/40
Hepingeis • 1210 • X E 8293/50
Helpengeis • 1210 • X E 8293/51
Heppenies • 1211 • X E 4608/48
Hepingies • 1218 • X E 4608/51
Herbais (facs.) [ Piétrain : Ni : Bra ] = nl. Hartbeek
Harbais • 1197 cop. 14e • X E 10966, 66 r°
Herbais • 1218 • X E 10118/7
Hercenbais (facs.) [ Wavre : Ni : Bra ]
Hercenbais • 1175 • X E 4607/22
Herdersem (facs.) [ Herdersem : Al : OVl ]
Hardinxem • 1148 • X E 4607/10
Hardincsem • 1176 • X E 4607/23
Herdincsem • 1221 • X E 7014/65
Herent (facs.) [ Herent : Lv : Bra ]
Herenth • 1140 • X E 4607/4
Herent • 1220 • X E 10256/22
Herten (facs.) [ Herten : Lb ]
Herta • 1147 • X E 17374/9
Herthenam (acc.) • 1180 • X E 17374/16
Hertenam (acc.) • 1182 • X E 17374/17
Hessegem (facs.) [ Aalst : Al : OVl ]
Hessengem • 1117 • X E 7013/6
Hestrud (facs.) [ Hestrud : Av : Nrd ]
Hestrus • 1189 cop. milieu 13e • X E 16706, 85 r°
Hestrut • 1197 cop. milieu 13e • X E 16706, 84 v°
Heukelom (facs.) [ Heukelom : Zh ]
Huclem • 1192 • X E 10256/1
Heverlee (facs.) [ Heverlee : Lv : Bra ]
Euerla • 1129 • X E 9384/1
Hauerlah • 1140 • X E 1262/1
Heuerla • 1163 • X E 4607/18
Heuerla • 1216 • X E 14248/6
Heuerle • 1173 • X E 7013/22
Heuerle • 1203 • X E 14248/2
Hauerle • 1160 • X E 4607/17
Hauerle • 1203 • X E 14248/2 en 3
Hauerech • 1160 • Villers, X E 10965/1
Haurel • 1171 • Heilissem, X E 8292/15
Heurele • (± 1200) • Luik, X E 14248/1
Haureis • (± 1200) • Luik, X E 14248/1
Hauerla • 1208 • X E 10256/7
Hauerla • 1219 • X E 14248/11
Hauerhai • 1211 • X E 1262/3
Hez, bois d' (facs.) [ Baisy-Thy : Ni : Bra ]
silue de Heies (gén.) • 1197 cop. 14e • X E 10966, 65 v°
Hiabeke (facs.) (onb., in Nederlands-Limburg?)
Hiabeke • 1190 • X E 17374/19
Hillegem (facs.) [ Hillegem : Al : OVl ]
Hillengem • 1176 • X E 4607/23
Hilvarenbeek (facs.) [ Hilvarenbeek : Nb ]
in Beko • 1192 • X E 10256/1
Hingene (facs.) [ Hingene : Ml : An ]
Hingen • 1214 • X E 4608/49
Hingen • 1223 • X E 4608/56
Hingeen (sic) • 1198 • X E 4608/34
Hinghinen • (± 1225) • X E 4608/61
Hinghine • (± 1225) • X E 4608/61
Hirecheol (facs.) [ Frasnes-lez-Gosselies : Ch : Hai ]
Hirecheol • 1204 • X E 4608/39
Hirson (facs.) [ Hirson : Vv : Ai ]
de Iritio • 1114 cop. milieu 13e • X E 16706, 36 v°
Yretcung • 1119 cop. milieu 13e • X E 16706, 94 v°
Hobos (facs.) [ Merchtem : Br : Bra ]
Hobosc • 1198 • X E 4608/34
Hobruges (facs.) [ Tubize : Ni : Bra ]
Hobruge • 1221 • X E 5334/7
Hocht (facs.) [ Lanaken : Tg : Lr ]
Hothe • 1212 • X E 10256/12
Hoegaarden (facs.) [ Hoegaarden : Lv : Bra ]
Hugardis • (± 1200) • X E 14248/1
Hugardis • 1205 • X E 10965/2
Hugardis • 1221 • X E 5566/29
Hoeilaart (facs.) [ Hoeilaart : Br : Bra ]
Holar • 1186 • X E 7013/27
Holar • 1217 • X E 5566/16
Holer • 1209 • X E 7014/49
Holart • 1210 • X E 5885/17 (1)
Holleir • 1215 • X E 5566/13
Hoeze (facs.) [ Aalst : Al : OVl ]
Hunsa • 966 kop. 15e • X E 1417, 394 r°
Honsa • 966 kop. 15e • X E 1417, 9 v°
Hofstade (facs.) [ Hofstade : Al : OVl ]
Ofstade • (1170-80) • X E 7013/20
Hoksem (facs.) [ Hoegaarden : Lv : Bra ]
Hocsem • 1187 • X E 8292/31
Hoxem • 1205 • X E 10965/2
Hochtshem • 1209 • X E 5885/16
Hohchem • 1211 • X E 10256/11
Huchsheim • 1212 • X E 10256/12
Hoghehem • 1217 • X E 10256/18
Hogtsem • 1221 • X E 10256/24
Houtain-le-Val (facs.) [ Houtain-le-Val : Ni : Bra ]
Holten • 1183 • X E 4607/27
Holtan • 1197 cop. 14e • X E 10966, 66 r°
Houtem, Sint-Margriete- (facs.) [ Houtem : Lv : Bra ]
Holthem • 1132 • X E 4607/2
Holthem • 1165 • X E 8292/14
Holthem • 1173 • X E 7013/22
Holtehem • 1140 • X E 4607/4
Halthem • (± 1150) kop. 12e • X E 5885/5
Holtem • 1177 • X E 4607/24
Houtem (facs.) [ Houtem : Lb ]
Houtem • 1180 • X E 17374/16
Houtem • 1182 • X E 17374/17
Houtem • 1195 • X E 17374/20
Houvelin (facs.) [ Magnicourt-en-Comté : Ar : PdC ]
Huulin • 1076 • X E 16692
Hove (facs.) [ Leuven : Lv : Bra ]
Hove • 1200 • X E 10256/2
Huizingen (facs.) [ Huizingen : Br : Bra ]
Huncenghem • 1208 • X E 5566/4
Huncenghem • 1209 • X E 5566/6
Hucemghem • 1214 • Kamerijk, X E 5566/11
Huncengem • (± 1220) • X E 4608/53
Hunsenghem • 1221 • X E 5566/26, 29 en 34
Huldenberg (facs.) [ Huldenberg : Lv : Bra ]
Hyldeberg • 1140 • X E 4607/4
Heldenbergensis • (± 1150) gelijkt. kop. • X E 5885/5
Hyldeberga • 1153 • X E 4607/13
Hildeberga • 1160 • X E 4607/16
Hildeberga • 1190 • X E 4608/30 (2)
Hildebergis • 1158 • X E 5885/7
Hildeberge • (± 1160) • X E 7013/14
Hilduberga • (1201) • X E 6442/1 a
Holdebierges • 1209 • Villers, X E 10965/4
Holdeberge • 1211 • X E 1262/3
Hulintrau (facs.) [ Vieux-Genappe : Ni : Bra ]
Huelintrau • 1196 • X E 4608/32
Hulsberg (facs.) [ Hulsberg : Lb ]
Huleberga • 1147 • Luik, X E 17374/10
Hulesberge • 1180 • X E 17374/16
Hulesberge • 1182 • X E 17374/17
Hulst (facs.) [ Alsemberg : Br : Bra of Sint-Genesius-Rode : Br : Bra ]
Hulest • 1187 • X E 7013/28
Holst • 1221 • X E 5566/26
Humelgem (facs.) [ Steenokkerzeel : Br : Bra ]
Humelengem • 1129 • X E 9384/1
Hunderenveld (facs.) [ Sint-Agatha-Berchem : Br : Bra ]
Hunchersfelt • 1164 kop. 18e • X E 7791 n° 9
Hunckersvelt • 1172 kop. 18e • X E 7791 n° 6
Huoltena (facs.) (onb. waterloop in Testerbant)
Huoltena • 966 kop. 15e • X E 1417, 9 v°
Huppaye (facs.) [ Huppaye : Ni : Bra ]
Hupain • 1164 • X E 8292/10
Hupain • (± 1203) • X E 8292/37
Hupaing • (± 1179) • X E 8292/26
Hupaing • 1210 • X E 8293/50
Hupaigne • 1218 • X E 4608/50
Héninel (facs.) [ Héninel : Ar : PdC ]
Henninel • 1076 • X E 16692
Hévillers (facs.) [ Hévillers : Ni : Bra ]
de Heiuillari • 1206 • X E 8292/39
Uillarium juxta Montem sancti Wiberti • 1218 • X E 4608/51
Viler iuxta Montem sancti Wiberti • 1225 • X E 8293/63
Hückeswagen (facs.) [ Hückeswagen : Dd : N-W ]
Hokeniswagin • 1195 • X E 17374/20
IJzenbeek (facs.) [ Asse : Br : Bra ]
Hisenbeche • 12e • X E 7013/38
IJzer (facs.) (stroom in West-Vlaanderen)
Eserę (gen.) • 1076 • Douai, X E 16692
Iddergem (facs.) [ Iddergem : Al : OVl ]
Idrengoham • 966 kop. 15e • keizerdiploma voor Nijvel, X E 1417, 9 v°
Ierseke (facs.) [ Ierseke : Zl ]
Gersake • 966 kop. 15e • X E 1417, 9 v°
Gersicha • 980 kop. 15e • X E 1417, 11 v°
Ihy (facs.) [ Havay : Mo : Hai ]
Hihi • 1136 cop. milieu 13e • X E 16706, 76 r°
Imbroek (facs.) [ Zaventem : Br : Bra ]
Endenbroc • (± 1150) kop. 12e • X E 5885/5
Imde (facs.) [ Wolvertem : Br : Bra ]
Emmetha • 1117 • X E 7013/6
Incourt (facs.) [ Incourt : Ni : Bra ]
Aioncurth • (± 1147) • X E 4607/9
Ingenveld (facs.) [ Alsemberg : Br : Bra ]
Ignenuelt • 1221 • X E 5566/26
Irchonwelz (facs.) [ Irchonwelz : At : Hai ]
Ericii vadum • 1170 cop. 15e • X E 1417, 517 r°
Itegem (facs.) [ Itegem : Ml : An ]
Hidingem • 1143 kop. 18e • X E 7791 n° 14
Hidengem • 1143 kop. 18e • X E 7791 n° 14
Itterbeek (facs.) [ Itterbeek : Br : Bra ]
Itterbeka • 1209 • X E 5566/7
Ittre (facs.) [ Ittre : Ni : Bra ]
Iturnam (acc.) • 877 cop. 15e • X E 1417, 8 r°
Iterna • 1112 cop. 15e • X E 1417, 213 r°
Iterne • 1196 • X E 4608/32
Jandrain-Jandrenouille (facs.) [ Jandrain-Jandrenouille : Ni : Bra ]
Jandren • (1172) • X E 8292/17
Jandren • 1188 • X E 8292/32 et 33
Jandren • 1198 • X E 8292/34
Jandren • 1210 • X E 8293/50
Jandrench • 1179 • X E 8292/23
Iandreges • 1187 • X E 8292/29
Gandren • 1198 • X E 8292/34
Jandrenouille (facs.) [ Jandrain : Ni : Bra ]
Iandrinul • 1136 • X E 4607/3
Jassogne (facs.) [ Crupet : Na : Na ]
Jasonie • 1155 • X E 8292/7
Jauche (facs.) [ Jauche : Ni : Bra ] = nl. Geten
Iace • 1146 • X E 4607/6
Iace • 1148 • X E 4607/11
Iace • 1160 • X E 4607/16
Iace • 1188 • X E 8292/32 et 33
Iacia • 1155 • X E 8292/7
Iacea • 1218 • X E 10118/7
Jachea • 1218 • X E 8293/57
Jauchelette (facs.) [ Jauchelette : Ni : Bra ]
Jacelette • 1216 • X E 10118/3
Jacelete • 1218 • X E 10118/7
de Jacea minori • 1220 • X E 8293/59
Jemeppe-sur-Sambre (facs.) [ Jemeppe-sur-Sambre : Na : Na ]
Gimeppe • (1209) • X E 8293/47
Jette, Sint-Pieters- (facs.) [ Jette : Br : Bra ]
Iettensis • 1110 • X E 5885/2
Iattenssis • 1117 • X E 7013/7
Getta • 1148 • X E 4607/10
Iet • 1163 • X E 7013/15
Iet • 1210 • X E 5885/17 (1)
Get • 1187 • X E 7013/29
Geht • (± 1180) • X E 7013/24
Jeth • 1215 • X E 7014/55
Jeumont (facs.) [ Jeumont : Av : Nrd ]
Iumont • 1142 cop. milieu 13e • X E 16706, 74 r°
apud Jouismontem • 1197 cop. milieu 13e • X E 16706, 84 r°
Jodoigne (facs.) [ Jodoigne : Ni : Bra ] = nl. Geldenaken
Geldoniensis • 1164 • X E 8292/10
Geldoniensis • (1172) • X E 8292/18
Geldoniensis • 1173 • X E 8292/20
Geldonge • 1164 • X E 8292/13
Geldonia • 1187 • X E 8292/31
Geldonia • 1208 • X E 8292/42
Geldonia • 1213 • X E 10256/14
Geldonia • 1217 • X E 8293/56
Geldonia • 1220 • X E 10256/22
Jodunne • 1179 • X E 8292/23
Kameren, ter (facs.) [ Elsene : Br : Bra ]
conuentus de Camera • 1208 • X E 5566/4
Camera sancte Marie • 1212 • X E 5566/10
Kampenhout (facs.) [ Kampenhout : Br : Bra ]
Campeneold • 1125 • Cambrai, X E 5885/4
Campenholt • (± 1150) kop. 12e • X E 5885/5
Campenholt • 1213 • X E 5885/18 (1)
Campenhout • 1222 • X E 5566/32
Campenehot • 1180 • Cambrai, X E 5885/8
Campenhot • 1210 • X E 5885/17 (1)
Kapelle, Sint-Ulriks- (facs.) [ Kapelle : Br : Bra ]
Capella • 1150 kop. 18e • X E 7791 n° 2
Kappenberg (facs.) [ Bork : : N-W ]
Cappenberge • 1177 • X E 8292/22
Karlo (facs.) [ Ukkel : Br : Bra ]
Karilo • 1209 • X E 5566/7
Kerkom-bij-Tienen (facs.) [ Kerkom-bij-Tienen : Lv : Bra ]
Kerkehem • 1214 • X E 10118/2
Kerkem • 1225 • X E 10118/12
Kersbeek-Miskom (facs.) [ Kersbeek-Miskom : Lv : Bra ]
Cersbeche • 1204 • X E 8292/38
Keurebeek (facs.) [ Sint-Kwintens-Lennik : Br : Bra ]
Corenbeke • 1208 • X E 5566/4
Kiezegem (facs.) [ Meensel-Kiezegem : Lv : Bra ]
Kiseghem • 1158 • X E 5885/7
Kysenkin • 1171 • Heilissem, X E 8292/15
Klimmen (facs.) [ Klimmen : Lb ]
Clumam (acc.) • 1182 • X E 17374/17
Clumma • 1147 • X E 17374/10
Clummene • 1190 • X E 17374/19
Knechtsteden (facs.) [ Straberg : Dd : N-W ]
Knechtstede • 1177 • X E 8292/22
Kobbegem (facs.) [ Kobbegem : Br : Bra ]
Cobbengem • (1170?) • X E 7790/3
Cobegem • 1148 • bulle, X E 4607/10
Koekelberg (facs.) [ Koekelberg : Br : Bra ]
Kokelberg • 1225 • X E 5567/44
Kolem (facs.) [ Puurs : Ml : An ]
Coleham • 1198 • X E 4608/34
Colam • 1214 • X E 4608/49
Korbeek-Dijle (facs.) [ Korbeek-Dijle : Lv : Bra ]
Corbais • 1210 • Heilissem, X E 8293/51
Corthbeke (of = Korbeek-Lo?) • 1217 • X E 9495/1
Kortenaken (facs.) [ Kortenaken : Lv : Bra ]
Cortenach • 1132 vals 12e • Heilissem, X E 8292/1
Curtenach • 1155 • Heilissem, X E 8292/7
Kortenberg (facs.) [ Kortenberg : Lv : Bra ]
Curtenberge • 1110 • X E 5885/2
Curtenberge • 1205 • X E 5885/14
Curtenbergensis • 1123 • X E 5885/3
Curtenbergensis • 1158 • X E 5885/7
Curtenberga • 1125 • X E 5885/4
Cortebergensis • 1156 • X E 5885/6
Curteberga • 1180 • X E 5885/8
Cortemberga • 1199 • X E 5885/12
Cortembergensis • 1208 • X E 5885/15
Cortenberga • 1209 • X E 5885/16
Cortenberga • 1213 • X E 5885/18 (1)
Curttenberge • 1210 • X E 5885/17 (1)
Cortenberghe • 1219 • X E 5885/20
Koudenberg (facs.) [ Brussel : Br : Bra ]
Caldenberga • 1125 • X E 7013/9
in Frigido monte • 1187 • X E 7013/29
in Frigido monte • 1221 • X E 5566/29
Caldenbergha • 1201 • X E 6442/1 b
Calduberga • (1201) • X E 6442/1 a
Kallenberga • 1209 • X E 5566/7
Kraainem (facs.) [ Kraainem : Br : Bra ]
Crahengem • (1106-10) • X E 7013/4
Crahinhem • 1110 • X E 7013/5
Craienhem • 1125 • X E 7013/9
Craienhem • 1206 • X E 10256/5
Craienhem • 1208 • X E 10256/7
Craienhem • 1225 • X E 5567/43
Crainhem • 1129 • X E 9384/1
Crainhem • 1133 • X E 7790/1
Crainhem • (1170-80) • X E 7013/20
Crainhem • 1199 • X E 5885/12
Craenhem • 1165 • X E 8292/14
Craenhem • 1209 • X E 5566/7
Craheham • 1168 • X E 4607/19
Crainem • 1199 • X E 5885/12
Crainem • 1217 • X E 5566/15
Kuik (facs.) [ Kuik : Nb ]
Kuc • 1200 • X E 10256/2
Kumtich (facs.) [ Kumtich : Lv : Bra ]
Comptec • (± 1150) kop. 12e • X E 5885/5
Comtehc • 1216 • Inden, X E 10118/4
Cometech • 1217 • X E 9495/1
Cumteh • 1218 • Inden, X E 9485/1
Conteium • 1224 • Luik, X E 14248/16
de Contheio • 1224 • Luik, X E 14248/16
Kuregem (facs.) [ Anderlecht : Br : Bra ]
Curengem • (1170-80) • X E 7013/20
Kwakenbeek (facs.) [ Vorst : Br : Bra ]
Quakenbeche • (± 1180) • X E 7013/42
Quachenbeche • (± 1184) • X E 7013/25
Quakenbeke • (± 1185) • X E 7013/26
Quakenbeke • 1187 • X E 7013/28
Quakenbeke • 1223 • X E 7014/67
Quakenbeca • 1203 • X E 7014/45
Quakenbeca • 1219 • X E 5566/23
Quakenbeka • 1214 • X E 5566/12
Quakenbeka • 1221 • X E 5566/26
Kwerps (facs.) [ Erps-Kwerps : Lv : Bra ]
Quadrebbe • 1110 • X E 5885/2
Quadrebbe • 1208 • X E 5885/15
Quadrebba • 1123 • X E 5885/3
Laan (facs.) (affluent de la Dyle)
supra aquam Lanne • 1177 • X E 4607/24
Laar (facs.) [ Laar : Wa : Lg ]
Larae • 1211 • X E 8293/53
Labeuvrière (facs.) [ Labeuvrière : Bt : PdC ]
Lebeurieren • 1076 • X E 16692
Laken (facs.) [ Brussel : Br : Bra ]
Lachus (lees Lachis) • 1117 kop. 15e • Cambrai, X E 1417, 7 v°
Lachis [voorstel van MG voor Lachus] • 1117 kop. 15e • Cambrai, X E 1417, 7 v°
Lambres-lès-Douai (facs.) [ Lambres-lès-Douai : Do : Nrd ]
Lambris • 1076 • X E 16692
Landen (facs.) [ Landen : Wa : Lg ]
Landen • 1129 • X E 9384/1
Landen • 1206 • X E 10256/5
Landen • 1221 • X E 10256/25
Landinis • 1132 • X E 4607/2
Landinis • 1168 • X E 4607/19
Landenis • 1136 • X E 4607/3
Langdorp (facs.) [ Langdorp : Lv : Bra ]
Langhdorp • 1217 • X E 10256/18
Langedonk (facs.) [ Haacht : Lv : Bra ?]
Langedunc • 1219 • X E 5885/20
Langwaden (facs.) [ Wevelinghoven : Dd : N-W ]
Lanquade • 1179 • bulle, X E 8292/23
Lansrode (facs.) [ Sint-Genesius-Rode : Br : Bra ]
Lansceroda • 1210 • X E 5566/8
Lancerode • 1216 • X E 5566/14
Lancerode • 1225 • X E 5567/42
Lasne-Chapelle-Saint-Lambert (facs.) [ Lasne-Chapelle-Saint-Lambert : Ni : Bra ]
Lanne • 1215 • X E 5334/6
Lauzelle (facs.) [ Wavre : Ni : Bra ]
Ausele • 1147 • X E 4607/8
Ausele • 1148 • X E 4607/10
Alausele (lisez al Ausele) • (± 1147) • X E 4607/9
al Ausele [proposition de MG pour Alausele] • (± 1147) • X E 4607/9
Lede (facs.) [ Lede : Al : OVl ]
Letha • 1117 • X E 7013/6
Leefdaal (facs.) [ Leefdaal : Lv : Bra ]
Leuedalee • 1148 • bulle, X E 4607/10
Leuedale • 1210 • X E 5885/17 (1)
Leuedale • 1222 • X E 4608/55
Leuedala • 1224 • X E 9485/4
Leerbeek (facs.) [ Leerbeek : Br : Bra ]
Larbeke • 1143 kop. 18e • X E 7791 n° 14
Larbeche • (1170-80) • X E 7013/20
Larebeke • 1214 • X E 7014/53
Larbeca • 1219 • X E 5566/23
Larbeca • 1222 • X E 5566/34
Larbeka • 1221 • X E 5566/29
Larbeka • 1222 • X E 5566/34
Leerne, Sint-Martens- (facs.) [ Leerne : Gt : OVl ]
Lederna • 1198 • X E 4608/34
Leeuw, Sint-Pieters- (facs.) [ Leeuw : Br : Bra ]
Leuue • (± 1125) • X E 7013/10
Lewe • (± 1125) • X E 7013/10
Lewe • 1175 • X E 4607/21
Leue • 1173 • X E 7013/22
Liue • 1219 • X E 7014/57
Leez, Grand- (facs.) [ Leez : Na : Na ]
Lez • 1147 • X E 4607/8
Lembeek (facs.) [ Lembeek : Br : Bra ]
Lembeke • 1221 • X E 5334/7
Lennik, Sint-Kwintens- (facs.) [ Lennik : Br : Bra ]
Liniacum • 877 kop. 15e • X E 1417, 8 r°
Liniaca • 897 kop. 15e • X E 1417, 10 v°
de Liniaco • 978 kop. 15e • X E 1417, 394 v°
de Liniaco • 1120 kop. 15e • X E 1417, 548 r°
Lennecha • 1136 kop. 15e • X E 1417, 311 r°
Leticus (facs.) (pagus entre Deule et Lys)
in territorio Legia uocato • 1076 • X E 16692
Leupegem (facs.) [ Leupegem : Ou : OVl ]
Lupengem • 1198 • X E 4608/34
Lupengem • 1214 • X E 7014/52
Leut (facs.) [ Leut : Tg : Lr ]
Lotto (twijf. ident.) • 1180 • bulle, X E 17374/16
Leuven (facs.) [ Leuven : Lv : Bra ] = fra. Louvain
Louanium • 1129 • X E 9384/1
Louanii (gen.) • 1133 • X E 7790/1
Louanii (gen.) • 1136 • X E 4607/3
Louania • 1140 • X E 4607/4
Liberchies (facs.) [ Liberchies : Ch : Hai ]
Libricis • (1171-90) • X E 9384/4
Lier (facs.) [ Lier : Ml : An ]
Lyra • 1225 • X E 5567/43 en 44
Liera • 1200 • X E 10256/2
Lire • 1209 • X E 10965/4
Lies (facs.) [ Ukkel : Br : Bra of Vorst : Br : Bra ]
Liis • 1221 • X E 5566/29
Liis • 1222 • X E 5566/34
Liesvondel (facs.) [ Ukkel : Br : Bra ]
Lisfundere • 1223 • X E 7014/67
Liezele (facs.) [ Liezele : Ml : An ]
Linsella • 1148 • X E 4607/10
Ligardis vallis (facs.) [ Pont-à-Celles : Ch : Hai et Buzet : Ch : Hai ]
Ligardis uallis • 1220 • X E 9384/7
Ligne (facs.) [ Ligne : To : Hai ]
Linia • 1125 cop. milieu 13e • X E 16706, 98 r°
Lille (facs.) [ Lille : Li : Nrd ] = nl. Rijsel
Islensis • 1076 • X E 16692
Insula • 1076 • X E 16692
Lillois-Witterzée (facs.) [ Lillois-Witterzée : Ni : Bra ]
Lentlo • 966 cop. 15e • X E 1417, 9 r°
Lentlos • 1147 • X E 4607/8
Lenlo • 1148 • X E 4607/10
Lenlos • 1213 • X E 5334/3
Limal (facs.) [ Limal : Ni : Bra ]
Limale • 1160 • X E 4607/17
Limale • (± 1180) • X E 4607/25
Limale • 1218 • X E 4608/51
Lithmale • 1203 • X E 7014/45
Limelette (facs.) [ Limelette : Ni : Bra ]
Limelete • 1218 • X E 4608/50
Lindegem (facs.) [ Kortenberg : Lv : Bra ]
Lendleghem • 1158 • X E 5885/7
Lendelghem • 1195 kop. 13e? • X E 5885/11
Lindelgem • eind 12e • X E 5885/17 (3)
Lendelgem • 1209 • X E 5885/16
Lendeleghem • 1213 • X E 5885/18 (1)
Lendelengem • 1e kwart 13e • X E 5885/17 (2)
Linden (facs.) [ Linden : Lv : Bra ]
Lendam (acc.) • 1129 • X E 9384/1
Lindina • 1148 • X E 4607/10
Linden • 1220 • X E 14248/13
Lès-Fontaine (facs.) [ Lès-Fontaine : Av : Nrd ]
de Lato fonte • 1196 cop. milieu 13e • X E 16706, 51 r°
Lérinnes (facs.) [ Tourinnes-Saint-Lambert : Ni : Bra ]
Lerines • 1224 • X E 8293/62
Écaussines-d'Enghien et Écaussines-Lalaing (facs.) [ Écaussines-d'Enghien et Écaussines-Lalaing : So : Hai ]
Scacines • (± 1180) • X E 4607/25
Écluse, l' (facs.) [ Écluse : Lv : Bra ] = nl. Sluizen
S[c]lusa • (± 1123) • X E 7013/8
Sclusa • 1132 • X E 4607/2
de le Scluse • (± 1220) • X E 10118/9
Écourt-Saint-Quentin (facs.) [ Écourt-Saint-Quentin : Ar : PdC ]
Ahilcurt • 1076 • X E 16692
Écuelin (facs.) [ Écuelin : Av : Nrd ]
de Squilinio • 1095 cop. milieu 13e • X E 16706, 31 v°
de Squilinio • 1103 cop. milieu 13e • X E 16706, 32 v°
Squilin • 1111 cop. milieu 13e • X E 16706, 35 v°
Squilin • 1172 cop. milieu 13e • X E 16706, 62 r°
Squelin • 1114 cop. milieu 13e • X E 16706, 37 r°
Squelin • 1119 cop. milieu 13e • X E 16706, 94 v°
Étrœungt (facs.) [ Étrœungt : Av : Nrd ]
de Strumo • 1104 cop. milieu 13e • X E 16706, 45 v°
Struem • 1125 cop. milieu 13e • X E 16706, 98 r°
Struem • 1128 cop. milieu 13e • X E 16706, 96 v°

Er zijn 1846 attestaties gevonden onder 812 lemma's.

1.65 s