Er zijn 43 attestaties gevonden onder 38 lemma's.

zoekcriteria
wis fonds Luxembourg, Archives Gouvernementales: Echternach
zoekopdracht verfijnen | tabel
Aach (facs.) [ Aach : Tr : R-P ]
Aiga • (1181-1210) • Q E
Aachen (facs.) [ Aachen : Aa : N-W ] = nl. Aken = fra. Aix-la-Chapelle
Aquisgrani • 992 • Q E
Blerichen (facs.) [ Bedburg : : N-W ]
Bliderke • 1209 • Q E
Bokstel (facs.) [ Bokstel : Nb ]
Bůchestelle • (1100-1110) • Q E
Bollendorf (facs.) [ Bollendorf : Tr : R-P ]
Bollendorf • 1214 • Q E
Dave (facs.) [ Dave : Na : Na ]
Dauils • 1223 • Trèves, Q E
Deurne (facs.) [ Deurne : Nb ]
Thurne • (1100-1110) • Q E
Diesen (facs.) [ Diesen : Nb ]
Dissena • (1100-1110) • Q E
Echternach (facs.) [ Echternach : L ]
in Ephternaco • 992 • Q E
Efternacensis • (1100-1110) • Q E
Esternacensis • 1179 • Q E
Edingen (facs.) [ Edingen : Tr : R-P ]
Edinga • (1181-1210) • Q E
Gipperath (facs.) [ Gipperath : Tr : R-P ]
Geuerode • 1179 • Q E
Hahn (facs.) [ Lebach : Sa ]
Hagene • 1179 • Q E
Hagene • 1223 • Q E
Heilo (facs.) [ Heilo : Nh ]
Heiliglo • 1211 • Q E
Helfenstein (facs.) [ Koblenz : Kb : R-P ]
Helpensten • 1179 • Q E
Honscheit (facs.) (unb. ± Bollendorf : Tr : R-P)
Honscheit • 1214 • Q E
Jülich (facs.) [ Jülich : Aa : N-W ] = nl. Gulik
Gůliche • (1100-1110) • Q E
Kahler (facs.) [ Garnich : L ]
Kailre • 1223 • Q E
Kersch (facs.) [ Kersch : Tr : R-P ]
Kerschere • (1181-1210) • Q E
Karscheram (acc.) • (1181-1210) • Q E
Koudekerke (facs.) [ Koudekerke : Zl ]
Coudekerke • 1211 • Q E
Kröv (facs.) [ Kröv : Tr : R-P ]
Kroue • 1179 • Q E
Liedberg (facs.) [ Liedberg : Dd : N-W ]
Litheberche • (1100-1110) • Q E
Marsele (facs.) (unb., ± Echternach : L?)
Marsele • 1214 • Q E
Middelburg (facs.) [ Middelburg : Zl ]
Middelburg • 1211 • Q E
Nachtsheim (facs.) [ Nachtsheim : Kb : R-P ]
Nathseim • 1214 • Q E
Nennig (facs.) [ Nennig : Sa ]
Nenneche • 1179 • Q E
Noviand (facs.) [ Maring-Noviand : Tr : R-P ]
Nouiant • 1223 • Q E
Osweiler (facs.) [ Rosport : L ]
Oswilre • 1214 • Q E
Rijswijk (facs.) [ Rijswijk : Zh ]
Riswic • 1211 • Q E
Rodemachern (facs.) [ Rodemachern : Dh : Mos ]
Rodemakre • 1223 • Q E
Saarburg (facs.) [ Saarburg : Tr : R-P ]
Sarburg • 1179 • Q E
Saffenburg (facs.) [ Mayschoß : Kb : R-P ]
Safenberhc • (1100-1110) • Q E
Schouwen (facs.) (eiland in Zeeland)
Scolden • 1211 • Q E
Schwarzenburg (facs.) [ Lockweiler : Sa ]
Swarcenberch • 1223 • Q E
Teilinge (facs.) [ Sassenheim : Zh ]
Teylinge • 1211 • Q E
Texandria (facs.) (oude naam van de Kempen)
Texandria • (1100-1110) • Q E
Waalre (facs.) [ Waalre : Nb ]
Waderloę (gen.) • (1100-1110) • Q E
Waderloe (gen.) • (1100-1110) • Q E
Wolfsgasse (facs.) [ Echternach : L ]
Lupi platea • (1181-1210) • Q E
Öfflingen (facs.) [ Öfflingen : Tr : R-P ] = Niederöfflingen und Oberöfflingen
Offeningen • 1179 • Q E

Er zijn 43 attestaties gevonden onder 38 lemma's.

0.021 s