Er zijn 49 attestaties gevonden onder 31 lemma's.

zoekcriteria
wis fonds Leeuwarden, Rijksarchief (zonder fonds)
zoekopdracht verfijnen | tabel
Dronrijp (facs.) [ Menaldumadeel : Fr ]
Dennigrip • 1132 vals 2e helft 13e • Lw
Drenningrip • 1245 kop. 2e helft 13e • Lw
Echten (facs.) [ Lemsterland : Fr ]
Acthne • 1245 kop. 2e helft 13e • Lw
Emmeloord (facs.) [ Schokland : Ov ]
Emelwerth • 1132 vals 2e helft 13e • Lw
Emelwerd • 1245 kop. 2e helft 13e • Lw
Ferlerehe (facs.) (onb., ± Staveren : Fr?)
Ferlerehe • 1132 vals 2e helft 13e • Lw
Farlarahe • 1245 kop. 2e helft 13e • Lw
Gaastmeer (facs.) [ Wymbritseradeel : Fr ]
Gersmere • 1132 vals 2e helft 13e • Lw
Gersmere • 1245 kop. 2e helft 13e • Lw
Harich (facs.) [ Gaasterland : Fr ]
Harch • 1132 vals 2e helft 13e • Lw
Harich • 1245 kop. 2e helft 13e • Lw
Heeg (facs.) [ Wymbritseradeel : Fr ]
Hagekerke • 1132 vals 2e helft 13e • Lw
Hagakerke • 1245 kop. 2e helft 13e • Lw
Hieslum (facs.) [ Wonseradeel : Fr ]
Heslum • 1245 kop. 2e helft 13e • Lw
Hindelopen (facs.) [ Hindelopen : Fr ]
Hindelepum • 1132 vals 2e helft 13e • Lw
IJselham (facs.) [ Oldemarkt : Ov ]
Sillehem • 1132 vals 2e helft 13e • Lw
Sileham • 1245 kop. 2e helft 13e • Lw
Idsega (facs.) [ Wymbritseradeel : Fr ]
Eddegghe • 1132 vals 2e helft 13e • Lw
Edeswald • 1245 kop. 2e helft 13e • Lw
Kessenich (facs.) [ Kessenich : Mk : Lr ]
Kasnech • 1132 vals 2e helft 13e • Lw
Kornwolde (facs.) [ Hemelumer-Oldeferd : Fr ]
Karnewald • 1132 vals 2e helft 13e • Lw
Kuinder (facs.) [ Kuinder : Ov ]
Kunre • 1132 vals 2e helft 13e • Lw
Laaksum (facs.) [ Hemelumer-Oldeferd : Fr ]
Laxnum • 1132 vals 2e helft 13e • Lw
Laxnum • 1245 kop. 2e helft 13e • Lw
Marcnesse (facs.) (verdwenen, ± Schokland?)
Marcnesse • 1132 vals 2e helft 13e • Lw
Marchnesse • 1245 kop. 2e helft 13e • Lw
Mirns (facs.) [ Gaasterland : Fr ]
Midlinge • 1132 vals 2e helft 13e • Lw
Oosterzee (facs.) [ Lemsterland : Fr ]
Osterse • 1132 vals 2e helft 13e • Lw
Oudega (facs.) [ Wymbritseradeel : Fr ]
Aldekerke • 1132 vals 2e helft 13e • Lw
Aldakerke • 1245 kop. 2e helft 13e • Lw
Rottum (facs.) [ Haskerland : Fr ]
Ruthne • 1132 vals 2e helft 13e • Lw
Ruthne • 1245 kop. 2e helft 13e • Lw
Scherpenzeel (facs.) [ Weststellingwerf : Fr ]
Scherpensele • 1245 kop. 2e helft 13e • Lw
Scarpensele • 1245 kop. 2e helft 13e • Lw
Schingen (facs.) [ Menaldumadeel : Fr ]
Scinghnum • 1132 vals 2e helft 13e • Lw
Staveren (facs.) [ Staveren : Fr ]
Staueren • 1132 vals 2e helft 13e • Lw
Staurensis • 1132 vals 2e helft 13e • Lw
Sudergo (facs.) (onb., ± Zwolle : Ov?)
Sudergo • 1245 kop. 2e helft 13e • Lw
Sânfirde (facs.) [ Wymbritseradeel : Fr ]
Santforde • 1132 vals 2e helft 13e • Lw
Sandforde • 1245 kop. 2e helft 13e • Lw
Urk (facs.) (eiland in de Zuiderzee)
Vrk • 1132 vals 2e helft 13e • Lw
Vrch • 1245 kop. 2e helft 13e • Lw
Vechten (facs.) [ Bunnik : Ut ]
Vechten • 1132 vals 2e helft 13e • Lw
Vlieland (facs.) (eiland)
Fle • 1245 kop. 2e helft 13e • Lw
Warns (facs.) [ Hemelumer-Oldeferd : Fr ]
Wardelse • 1132 vals 2e helft 13e • Lw
Warlesle • 1245 kop. 2e helft 13e • Lw
Wikel (facs.) [ Gaasterland : Fr ]
Wicle • 1132 vals 2e helft 13e • Lw
Ypkolsga (facs.) [ Wymbritseradeel : Fr ]
Ipekeldekerke • 1132 vals 2e helft 13e • Lw
Ypekaldege • 1245 kop. 2e helft 13e • Lw

Er zijn 49 attestaties gevonden onder 31 lemma's.

0.014 s