Er zijn 168 attestaties gevonden onder 105 lemma's.

zoekcriteria
wis fonds Grimbergen, Abdij (zonder fonds)
zoekopdracht verfijnen | tabel
Aa (facs.) [ Anderlecht : Br : Bra ]
A • 1214 • Gr 5
Amelgem (facs.) [ Brussegem : Br : Bra ]
Amelrengem • ± 1155 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 9 en 39
Anderlecht (facs.) [ Anderlecht : Br : Bra ]
Anderlectensis • 1216 • Gr 5
Antwerpen (facs.) [ Antwerpen : An : An ] = fra. Anvers
Antwerpia • 1216 • Gr 5
Battel (facs.) [ Mechelen : Ml : An ]
Battala • 1157 • Gr 2
Battelle • 1162 • Gr 2
Beigem (facs.) [ Beigem : Br : Bra ]
Beingem • ± 1155 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 9 en 39
Beingem • 1166 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 38
Berchem, Sint-Agatha- (facs.) [ Sint-Agatha-Berchem : Br : Bra ]
Berchehem • 1132 • Kamerijk, Gr 1
Berlaar (facs.) [ Berlaar : Ml : An ]
Berlar • ± 1155 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 9
Beveren-Waas (facs.) [ Beveren-Waas : Sn : OVl ]
Beuerne • 1180 • Gr 4
Bijgaarden, Groot- (facs.) [ Bijgaarden : Br : Bra ]
Bigardis • 1214 • Gr 5
Boksem (facs.) [ Grimbergen : Br : Bra ]
Boxem • 1180 • Gr 4
Bockeshem • 1199 • Gr 4
Boshove (facs.) [ Kontich : An : An of Reet : An : An ]
Bockeshoue • 1199 • Gr 4
Bockeshoua • 1199 • Gr 4
Bost (facs.) (onb. ± Grimbergen : Br : Bra)
Bost • 1224 • Gr 6
Bredelake (facs.) (onb. ± Bonheiden : Ml : An)
B[r]edelachen • 1180 • Gr 4
Breendonk (facs.) [ Breendonk : Ml : An ]
Bredendunc • 1211 • Gr 5
Brussel (facs.) [ Brussel : Br : Bra ] = fra. Bruxelles
Bruxella • 1214 • Gr 5
Duffel (facs.) [ Duffel : Ml : An ]
Duffle • 1215 • Gr 5
Dofle • 1180 • Gr 4
Dufle • 1226 • Gr 6
Eekhoven (facs.) [ Deurne : An : An ]
Ecouen • 1197 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 16
Ekehof • 1211 • Gr 5
Eggelgem (facs.) [ Hombeek : Ml : An ]
Eglengem • ± 1155 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 9 en 39
Eglengem • 1180 • Gr 4
Elewijt (facs.) [ Elewijt : Br : Bra ]
Elewita • 1219 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 72
Elvene (facs.) [ Grimbergen : Br : Bra ]
molendinum quod dicitur Eluene • 1166 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 38
Eppegem (facs.) [ Eppegem : Br : Bra ]
Eppengem • ± 1155 kop. ± 1243 • Gr II 1 n°39
Eppengem • 1157 • Gr 2
Eppengem • 1162 • Gr 2
Eppengem • 1180 • Gr 4
Eppengem • 1215 • Gr 5
Eversem (facs.) [ Meise : Br : Bra ]
Euerchem • ± 1188 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 23
Geel (facs.) [ Geel : Tu : An ]
Ghela • ± 1155 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 9
Gembloux (facs.) [ Gembloux : Na : Na ]
Jemblacensis • 1224 • Gr 6
Grimbergen (facs.) [ Grimbergen : Br : Bra ]
Grinbergis • 1157 • Gr 2
Grinbergensis • 1132 • Gr 1
Grimbergensis • 1162 • Gr 2
Grimbergensis • 1215 • Gr 5
Grimbergensis • 1216 • Gr 5
Grimbergensis • 1217 • Gr 5
Grimbergis • 1215 • Gr 5
Hamer (facs.) [ Heffen : Ml : An ]
Amerah • (± 1188) kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 23
Hamme (facs.) [ Hamme : Br : Bra ]
ad Hamme • ± 1155 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 9
Harendre (facs.) (onb. ± Mechelen–Brussel)
Harendre • 1180 • Gr 4
Harendre • 1214 • Gr 5
Harendre • 1215 • Gr 5
Hartbosch (facs.) (onb. ± Relegem : Br : Bra)
Hartbosch • 1226 • Gr 6
Hasselt (facs.) [ Meise : Br : Bra ]
Hasselt • 1211 • Gr 5
Hasselt • 1221 • Gr 6
Hasselt • 1224 • Gr 6
Hast (facs.) (onb. ± Itegem : Ml : AnBerlaar : Ml : An)
Hast • ± 1155 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 9
Heffen (facs.) [ Heffen : Ml : An ]
Hefne • ± 1188 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 23
Heienbeek (facs.) [ Grimbergen : Br : Bra ]
Heienbeka • 1166 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 38
Heienbeche • ± 1188 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 23
Heiebec • 1199 • Gr 4
Hergract (facs.) (onb. ± Relegem : Br : Bra)
Hergract • 1226 • Gr 6
Hingene (facs.) [ Hingene : Ml : An ]
Hingen • 1157 • Gr 2
Hingen • 1215 • Gr 5
Hombeek (facs.) [ Hombeek : Ml : An ]
Honebeke • ± 1188 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 23
Imde (facs.) [ Wolvertem : Br : Bra ]
siluam in Ymetha • 1170 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 15
Ymmede • 1199 • Gr 4
Immeda • 1224 • Gr 6
Impel (facs.) [ Eppegem : Br : Bra ]
Empla • 1162 • Gr 2
Inkost (facs.) [ Vilvoorde : Br : Bra ]
Entecost • 1172 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 7
Encost • 1191 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 8
Itegem (facs.) [ Itegem : Ml : An ]
Itengem • ± 1155 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 39
Kalsteren (facs.) [ Oppuurs : Ml : An ]
Calsterth • 1216 • Gr 5
Kampenhout (facs.) [ Kampenhout : Br : Bra ]
Campenhout • ± 1155 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 39
Keerbergen (facs.) [ Keerbergen : Lv : Bra ]
Kereberga • 1215 • Gr 5
Kereberga • 1216 • Gr 5
Kobbegem (facs.) [ Kobbegem : Br : Bra ]
Cobengem • 1226 • Gr 6
Kumtich (facs.) [ Kumtich : Lv : Bra ]
Comptecha • 1218 • Gr 5
Laken (facs.) [ Brussel : Br : Bra ]
Laken • 1218 • Gr 5
Lanklaar (facs.) [ Schelle : An : An ]
Langlar • ± 1155 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 9
Leefdaal (facs.) [ Leefdaal : Lv : Bra ]
Leuedala • 1224 • Gr 6
Limbos (facs.) [ Meise : Br : Bra ]
Lentbosc • 1224 • Gr
Lindegem (facs.) [ Kortenberg : Lv : Bra ]
Lendlengem • 1191 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 8
Lippelo (facs.) [ Lippelo : Ml : An ]
Lippinclo • ± 1155 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 39
Mechelen (facs.) [ Mechelen : Ml : An ]
Machlinenses • 1215 • Gr 5
Machylensis • 1216 • Gr 5
Meise (facs.) [ Meise : Br : Bra ]
Mensce • 1132 • Gr 1
Menz • 1224 • Gr 6
Minza • 1224 • Gr 6
Melsbroek (facs.) [ Melsbroek : Br : Bra ]
Meldbruc • ± 1155 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 39
Merchtem (facs.) [ Merchtem : Br : Bra ]
Merehten • 1199 • Gr 4
Merchten • 1218 • Gr 5
Meuzegem (facs.) [ Wolvertem : Br : Bra ]
Mosengem • 1199 • Gr 4
Neder-Overheembeek (facs.) [ Brussel : Br : Bra ]
Hembecca • ± 1155 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 39
in Henbecca superiori • 1161 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 10
Nekkersput (facs.) [ Grimbergen : Br : Bra ]
ad Neptuni specum • 1166 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 38
Nerem (facs.) [ Wolvertem : Br : Bra ]
Netherhem • 1170 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 15
Nieuwenrode (facs.) [ Nieuwenrode : Br : Bra ]
Nuenroht • ± 1155 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 39
in Nouo sartu • 1199 • Gr 4
in Nouo sartu • 1224 • Gr 6
Okegem (facs.) [ Okegem : Al : OVl ]
Okengem • 1211 • Gr 5
Oppem (facs.) [ Brussegem : Br : Bra ]
Opehem • 1132 • Gr 1
Ophem • 1224 • Gr 6
Obhem • 1218 • Gr 5
Orsendaal (facs.) [ Brussel : Br : Bra ]
in Orsendalo • 1180 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 73
Ossel (facs.) [ Brussegem : Br : Bra ]
Ossela • ± 1155 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 9
Hossele • 1226 • Gr 6
Overbroek (facs.) [ Anderlecht : Br : Bra ]
Houerbruch • 1221 • Gr 6
Pede (facs.) [ Schepdaal : Br : Bra ]
Pedhe • 1180 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 73
Peutie (facs.) [ Peutie : Br : Bra ]
Poteia • 1219 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 72
Puurs (facs.) [ Puurs : Ml : An ]
Puoderce • 1162 • Gr 2
Poderces • 1211 • Gr 5
Ramsdonk (facs.) [ Ramsdonk : Br : Bra ]
Ramesdun • 1132 • Kamerijk, Gr 1
Ramesdunc • ± 1155 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 9
Ramsdunc • 1211 • Gr 5
Relegem (facs.) [ Relegem : Br : Bra ]
Radelegim • 1132 • Kamerijk, Gr 1
Radelengem • ± 1155 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 9
Radelgem • 1221 • Gr 6
Redelgem • 1226 • Gr 6
Rode, Sint-Brixius- (facs.) [ Meise : Br : Bra ]
Rode • 1132 • Gr 1
Rode • 1224 • Gr 6
Ruisbroek (facs.) [ Ruisbroek : Ml : An ]
Ruschebruc • 1177 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 5
Rumst (facs.) [ Rumst : An : An ]
Rumeste • 1157 • Gr 2
Rumest • 1162 • Gr 2
Schelle (facs.) [ Schelle : An : An ]
Scella • ± 1155 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 9
Schendelbeke (facs.) [ Schendelbeke : Al : OVl ]
Skendelbec • 1211 • Gr 5
Schiplaken (facs.) [ Grimbergen : Br : Bra ]
Sceplaken • ± 1155 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 39
Sceplaken • 1166 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 38
Schoubroek (facs.) [ Mechelen : Ml : An ]
Scaldebruc • ± 1188 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 23
Scaldenbruc • ± 1188 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 23
Scaldebroch • 1197 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 16
Scoudebruc • 1218 • Gr 5
Spreet, ter (facs.) [ Strombeek-Bever : Br : Bra ]
Spred • 1166 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 38
Spred • 1217 • Gr 5
Steil (facs.) [ Rumst : An : An ]
Steila • ± 1155 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 39
Sterrebeek (facs.) [ Sterrebeek : Br : Bra ]
Sterdbeka • 1221 • Gr 6
Sterbeka • 1221 • Gr 6
Stokt (facs.) [ Wolvertem : Br : Bra ]
Stocd • 1217 • Gr 5
Strombeek (facs.) (beek te Strombeek)
super Strumbeccam • 1153 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 11
Strumbeke • 1217 • Gr 5
Strombeek-Bever (facs.) [ Strombeek-Bever : Br : Bra ]
Strumberge • 1132 • Gr 1
Strombeke • 1226 • Gr 6
Strumberges • ± 1155 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 9
Strumbecca • 1166 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 38
Tallaar (facs.) [ Koningshooikt : Ml : An ]
Dedlar • 1180 • Gr 4
Tangen, ter (facs.) [ Grimbergen : Br : Bra ]
Tanga • 1153 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 11
Tanga • 1172 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 7
Tanga • 1191 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 8
Ticelini lars (facs.) [ Grimbergen : Br : Bra ]
mansum unum qui uocatur Ticelini lars • 1166 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 38
Tongerlo (facs.) [ Tongerlo : Tu : An ]
Tungerlensis • 1157 • Gr 2
Truilegem (facs.) [ Jette : Br : Bra ]
Drudelgem • 1226 • Gr 6
Veken (facs.) [ Grimbergen : Gr ]
Ueken • 1166 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 38
Verkendonk (facs.) (onb. ± Putte-Keerbergen : Ml : An)
Uarkendunc • ± 1155 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 9
Vilvoorde (facs.) [ Vilvoorde : Br : Bra ]
Filford • 1224 • Gr 6
Vriezendonk (facs.) [ Battel : Mechelen : Ml : An ]
Vrisendunc • ± 1188 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 23
Waarloos (facs.) [ Waarloos : An : An ]
Warlos • ± 1188 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 23
Waverwald (facs.) (bos tussen Nete en Dijle)
silua que Wavre dicitur • 1180 • Gr 4
silua nostra Wavera • 1216 • Gr 5
Weerde (facs.) [ Weerde : Br : Bra ]
Werdhe • 1199 • Gr 4
Wemmel (facs.) [ Wemmel : Br : Bra ]
Wamblinis • 1132 • Gr 1
Wamblinis • 1214 • Gr 5
Wamlinis • 1221 • Gr 6
Wezemaal (facs.) [ Wezemaal : Lv : Bra ]
Wesemala • 1214 • Gr 5
Wijdevelde (facs.) [ Merchtem : Br : Bra ]
Widenvelda • 1218 • Gr 5
Winkel (facs.) [ Wemmel : Br : Bra ]
Wincle • 1221 • Gr 6
Wolvertem (facs.) [ Wolvertem : Br : Bra ]
Woluerthem • 1199 • Gr 4
Wolferthem • 1170 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 15
Zellik (facs.) [ Zellik : Br : Bra ]
Selleka • 1221 • Gr 6
Zottegem (facs.) [ Zottegem : Al : OVl ]
Sottengem • 1180 • Gr 4
Zwijvegem (facs.) [ Rijmenam : Ml : An ]
Suivengem • ± 1188 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 23
regia, strata (facs.) (tussen Rellegem en Zellik)
iuxta stratam regiam (inter Radelgem et Selleka iuxta stratam regiam) • 1221 • Gr 6

Er zijn 168 attestaties gevonden onder 105 lemma's.

0.034 s