Er zijn 868 attestaties gevonden onder 400 lemma's.

zoekcriteria
wis fonds Düsseldorf, Staatsarchiv: Siegburg
zoekopdracht verfijnen | tabel
Adendorf (facs.) [ Adendorf : : N-W ]
Adindorp • 1212 • D S 71
Agger (facs.) (= jetzt Overath : : N-W)
Achera • 1076 • D S 13
Achera • (1116) • D S 22
Achera • 1174 • D S 54
de Achera superiore et inferiore • (1066) falsch ± 1084 • D S 5
Acchera • 1109 • bulle, D S 19
Achara • 1181 • D S 56
Achera • 1181 • D S 56
Agger (facs.) (Nebenfluß der Sieg zu Siegburg)
Acchera • 1071 • D S 11
Achera • 1071 • D S 11
Ahr (facs.) [ Ahr : Kb : R-P ] = Altenahr
Ara • 1117 • D S 25
Ara • 1120 • D S 26 a
Ara • 1124 • D S 28
Are • 1126 • D S 30
Are • 1132 • D S 32
Are • 1154 • D S 48
Albach (facs.) [ Inger : : N-W ]
Alpach • 1166 • D S 50
Alpach • 1181 • D S 56
Alfter (facs.) [ Alfter : : N-W ]
Aluetra • 1120 • D S 26 a
Halechtre • 1116 • D S 21
Haltera • 1117 • D S 25
Alechtre • 1118 • D S 26
Alftre • 1126 • D S 30
Aluetre • 1166 • D S 50 und 51
Alftere • 1212 • D S 71
Alpen (facs.) [ Alpen : Dd : N-W ]
Alpheim • 1154 • D S 48
Alpheim • 1166 • D S 50 und 51
Altena (facs.) [ Altena : Arn : N-W ]
Alzena • 1174 • D S 54
Altendorf (facs.) [ Altendorf : : N-W ]
Aldendorp • 1117 • D S 24 und 25
Aldendorp • 1120 • D S 26 a
Aldendorp • 1124 • D S 28
Aldendorp • 1129 • D S 31
Aldendorp • 1131 • D S 31 c
Aldenthorp • 1117 • D S 23
Aldenthorp • 1118 • D S 26
Aldenthorph • 1116 • D S 21
Aldendorf • 1126 • D S 30
Anger (facs.) [ Hösel : Dd : N-W ]
apud Angeram • 1166 • D S 50
Anröchte (facs.) [ Anröchte : Arn : N-W ]
Anrufte • 1181 • D S 56
Antreffa (facs.) [ Siegburg : : N-W ]
Antreffa • 1076 • D S 13
Antreffa • (1116) • D S 22
Antrefe • 1109 • D S 19
Ardey (facs.) [ Ardey : Arn : N-W ]
West Ardei • 1173 • D S 53
Arnsberg (facs.) [ Arnsberg : Arn : N-W ]
Arnesberg • 1116 • D S 21
Arnesberg • 1117 • D S 23 und 24
Arnstein (facs.) [ Seelbach : Mb : R-P ]
Arnstein • 1140 • D S 38
Arrenbach (facs.) [ Oberpleis : : N-W ]
Argenbag • 948 kop. 12. • D S 1
Auelgau (facs.) (Gau an der Sieg)
in pago Aualgauense • 948 kop. 12. • D S 1
in pago Avelgowe • 1068 • D S 8
in Auelgǒe • 1096 • D S 14
in Auelgǒe • (1116) • D S 22
Bacharach (facs.) [ Bacharach : Kb : R-P ]
Bachereche • 1149 • D S 44
Bale (facs.) (unb. ± Zülpich : : N-W)
Bale • 1140 • D S 39
Barenbroek (facs.) [ Doesburg : Gl ]
Berenbrůche • 1139 • D S 34
Belecke (facs.) [ Belecke : Arn : N-W ]
Badelecca • (1066) falsch ± 1084 • D S 4
Badelecca • 1181 • D S 56
Batelecca • (1064) falsch ± 1106 • D S 6
Bathalicha • 1109 • bulle, D S 19
Bellinghausen (facs.) [ Oberpleis : : N-W ]
Beldinchvsin • 1218 • D S 73
Bendorf (facs.) [ Bendorf : Kb : R-P ]
Beddendorf • 1076 • D S 13
Bethindorp • (1064) falsch ± 1084 • D S 7
Bettendorf • (1066) falsch ± 1084 • D S 4
Bettendorf • (1064) falsch ± 1106 • D S 6
Bettindorp • 1105 • D S 17
Bettindorp • (1116) • D S 22
Bettindorp • 1174 • D S 54
Betthendorf • 1109 • D S 19
Bettendorp • 1181 • D S 56
Beddindorp • 1223 • D S 77 a
Bensberg (facs.) [ Bensberg : : N-W ]
Benesbure • (1138-40) • D S 40
Bensbure • 1211 • D S 68
Berg (facs.) (Grafschaft; ursprünglicher Sitz Altenberg [Odenthal : : N-W]; siehe da)
Berge • 1126 • D S 30
Berghausen (facs.) [ Oberpleis : : N-W ]
Berengereshuson (zweif. ident.) • 1076 • D S 13
Beringerishusin (zweif. ident.) • (1064) falsch ± 1084 • D S 7
Beringeris husvn (zweif. ident.) • 1109 • D S 19
Berengeris husin (zweif. ident.) • (1116) • D S 22
Beringershusin (zweif. ident.) • 1174 • D S 54
Berchusin • 1218 • D S 73
Bergheim (facs.) [ Sieglar : : N-W ]
Berecheim • 1076 • D S 13
Bercheim • 1109 • D S 19
Bercheim • (1116) • D S 22
Bercheim • 1181 • D S 56
Bercheim • 1212 • D S 70
Bessenich (facs.) [ Bessenich : : N-W ]
Besinig • 1139 • D S 35
Besnich • 1140 • D S 39
Bilstein (facs.) [ Kirchveischede : Arn : N-W ]
Bilistein • (1138-40) • D S 40
Birlinghoven (facs.) [ Stieldorf : : N-W ]
Bertelinghouen • 1117 • D S 23
Birresdorf (facs.) [ Birresdorf : Kb : R-P ]
Biringistorp • 1117 • D S 25
Blankenbach (facs.) (Nebenfluß der Pleis, bespült Blankenbach)
a Blanconbiechi gespringun • 948 kop. 12. • D S 1
Blankanbag • 948 kop. 12. • D S 1
Blankenberg (facs.) [ Hennef (Sieg) : : N-W ]
Blankinberg • 1212 • D S 70
Blankinberg • 1218 • D S 73
Blankenheim (facs.) [ Blankenheim : Aa : N-W ]
Blankenheim • 1154 • D S 48
Blikardaroth (facs.) (unb. ± Ittenbach : : N-W)
Blikardaroth • 948 kop. 12. • D S 1
Bodendorf (facs.) [ Bodendorf : Kb : R-P ]
Bv+odendorp • 1148 • D S 43
Bodenheim (facs.) [ Lommersum : : N-W ]
Bůdenheim • 1136 • D S 33
Bolanden (facs.) [ Bolanden : Pf : R-P ]
Bolant • 1174 • D S 54
Bonn (facs.) [ Bonn : : N-W ]
Bunna • 948 kop. 12. • D S 1
Bunna • 1071 • D S 11
Bunna • (1116) • D S 22
Bunna • 1125 • D S 29
Bunna • 1126 • D S 30
Bunnensis • 1124 • D S 28
Bunnensis • 1132 • D S 32 und D CB 4
Bůnnensis • 1117 • D S 25
Bunne • 1132 • D S 32
Boppard (facs.) [ Boppard : Kb : R-P ]
Bobarden • 1096 • D S 15
Bobardia • 1149 • D S 44
Bobardia • 1218 • D S 72
Bobarde • 1140 • D S 38
Bornheim (facs.) [ Bornheim : : N-W ]
Burnheim • (± 1150) • D S 46
Bornhofen (facs.) [ Kamp-Bornhofen : Mb : R-P ]
Burgenhouen • 1140 • D S 38
Brunhoue • 1149 • D S 44
Boseroth (facs.) [ Oberpleis : : N-W ]
Bůsinrode • 1218 • D S 73
Botzdorf (facs.) [ Bornheim : : N-W ]
Boztorp • 1139 • D S 35
Boztorp • 1156 • D S 49
Bozdorp • 1212 • D S 71
Bozenlohe (facs.) (unb. ± Siegburg : : N-W)
Bozenlohe • 1071 • D S 11
Bozenloe • 1174 • D S 54
Braschoß (facs.) [ Braschoß : : N-W ]
Brahtschozzin • 1166 • D S 50
Brathscozzim • 1181 • bulle, D S 56
Braubach (facs.) [ Braubach : Mb : R-P ]
Brůbach • (1138-40) • D S 40
Brubach • 1166 • D S 50
Brubach • 1181 • D S 56
Broeksittard (facs.) [ Broeksittard : Lb ]
Brůchsitert • 1144 • Keulen, D S 41
Broich (facs.) [ Mülheim an der Ruhr : Dd : N-W ]
Brůche • 1139 • D S 34, 35
Brůch • 1139 • D S 36
Brůechene (facs.) (unb. ± Kirchdaun : Kb : R-P)
Brůechene • 1117 • D S 25
Brůnegin (facs.) (unb. ± Kirchdaun : Kb : R-P)
in Brůnegin • 1117 • D S 25
Buchholz (facs.) [ Uckerath : : N-W ]
Bůcult • 1117 • D S 23
Bullingesheim (facs.) (unb. ± Sankt-Goar : Kb : R-P)
Bvllingesheim • 1114 • D S 20
Bullingesheim • 1149 • D S 44
Busch (facs.) [ Uckerath : : N-W ]
de Busche • 1218 • D S 73
Bönen (facs.) [ Altenbögge : Arn : N-W ]
Boinen • 1152 • D S 47
Büllesbach (facs.) [ Uckerath : : N-W ]
in Boletrebiechi gespringun • 948 kop. 12. • D S 1
Bürvenich (facs.) [ Bürvenich : Aa : N-W ]
Buruenich • 1166 • D S 51
Coweda (facs.) [ Zülpich : : N-W ]
Cǒuueda (quandam communitatem quę Cǒuueda dicitur) • 1140 • D S 39
Crucebach (facs.) (unb. ± Remagen–Bonn)
Crucebach • 1148 • D S 43
Curlei (facs.) (unb., ± Zülpich : : N-W?)
Curlei • 1140 • D S 39
Cůrolfh (facs.) [ Honnef : : N-W ]
vineam que Cv+orolfh uocatur • 1218 • D S 73
Dahlhausen (facs.) [ Attendorn : Arn : N-W ]
Dalehusen • 1166 • D S 50
Dalehusin • 1181 • D S 56
Dahlhausen (facs.) [ Halingen : Arn : N-W ]
Dalehusen • 1173 • D S 53
Dasberg (facs.) [ Ägidienberg : : N-W ]
Thassesberg • 948 kop. 12. • D S 1
Dassel (facs.) [ Dassel : Hl : Ns ]
Dassele • 1166 • D S 50
Dellwig (facs.) [ Dellwig : Arn : N-W ]
Dalewich • 1173 • D S 53
Derenbach (facs.) [ Uckerath : : N-W ]
Derinbach • 1218 • D S 73
Deutz (facs.) [ Köln : : N-W ]
in Tuicio • 1117 • D S 23, 24
de Tuitio • 1118 • D S 26
de Tuitio • 1125 • D S 29
Diefenbach (facs.) [ Rengsdorf : Kb : R-P ]
Diefenbach • 1096 • D S 15
Dierath (facs.) [ Burscheid : Dd : N-W ]
Thidrode • 1181 • D S 56
Diez (facs.) [ Diez : Mb : R-P ]
Ditse • 1174 • D S 54
Dirlau (facs.) [ Sievernich : Aa : N-W ]
Thierlon • 1124 • D S 28
Dierloch • 1140 • D S 39
Dirlo • 1140 • D S 39
Dollendorf (facs.) [ Dollendorf : Aa : N-W ]
Tollendorf (zweif. ident.) • 1114 • Kaiserdiplom, D S 20
Tollendorf • 1140 • D S 39
Dolendorph • 1145 • D S 42
Dondorf (facs.) [ Hennef (Sieg) : : N-W ]
Torndorf • (1064) falsch ± 1106 • D S 6
Dorndorf • (1066) falsch ± 1084 • D S 5
Torendorf • 1109 • bulle, D S 19
Dorindorp • 1174 • D S 54
Dorindorp • 1183 • D S 60
Dorindorp • 1212 • D S 70
Dorendorp • 1181 • D S 56
Dorla (facs.) (unb. ± Kirchdaun : Kb : R-P)
silua Dorla • 1117 • D S 25
Dornick (facs.) [ Dornick : Dd : N-W ]
Thorneke • 1116 • D S 21
Dornech • 1125 • Köln, D S 30
Dottendorf (facs.) [ Bonn : : N-W ]
Dottindorp • 1139 • D S 35
Dransdorf (facs.) [ Bonn : : N-W ]
Trauinstorp • 1139 • D S 35
Drauinsdorp • (± 1150) • D S 46
Duisdorf (facs.) [ Duisdorf : : N-W ]
Dudinsdorp • 1212 • D S 71
Duras (facs.) [ Duras : Ha : Lr ]
Duraz • 1122 • D S 27
Dürresbach (facs.) [ Hennef (Sieg) : : N-W ]
Thuringesbach • 1117 • D S 23
Dürscheven (facs.) [ Dürscheven : : N-W ]
Scheuen • 1140 • D S 39
Scheuena • 1166 • D S 51
Düttling (facs.) [ Gemünd-Eifel : Aa : N-W ]
Dudlingin • 1181 • D S 56
Dudelinge • 1183 • D S 60
Edelkirchen (facs.) [ Halver : Arn : N-W ]
Edelenkirecha • 1096 • D S 14
Edelinkircha • (1116) • D S 22
Edelenkirchen • 1181 • D S 56
Ehrental (facs.) [ Wellmich : Mb : R-P ]
Ermetre • 1149 • D S 44
Eilich (facs.) (unb. ± Zülpich : : N-W)
Eilich • 1124 • D S 28
Eilich • 1140 • D S 39
Elich • 1140 • D S 39
Einzvelt (facs.) (unb. ± Kirchdaun : Kb : R-P)
Einzuelt • 1117 • D S 25
Einizuelt • 1139 • D S 36
Eitorf (facs.) [ Eitorf : : N-W ]
Eichtorp • 1145 • D S 42
Eicdorp • 1218 • D S 73
Eller (facs.) [ Düsseldorf : Dd : N-W ]
Elnere • 1211 • D S 68
Elvenich (facs.) [ Elvenich : : N-W ] = Oberelvenich und Niederelvenich
Eluenich • 1140 • D S 39
Eluenich • 1166 • D S 51
Embt (facs.) [ Embt : : N-W ] = Oberembt und Niederembt
Imbe • 1166 • D S 50
Endenich (facs.) [ Bonn : : N-W ]
Antinich • 1076 • D S 13
Antinich • (1116) • D S 22
Enzen (facs.) [ Enzen : : N-W ]
Encena • 1166 • D S 50
Hencena • 1181 • bulle, D S 56
Ergste (facs.) [ Ergste : Arn : N-W ]
Argeste • 1096 • D S 14
Ergiste • (1116) • D S 22
Ergesthe • 1173 • D S 53
Erkensruhr (facs.) (Nebenfluß der Roer zu Einruhr)
Orcvntrvram (acc.) • 1069 • D S 9
Erkrath (facs.) [ Erkrath : Dd : N-W ]
Erkerode • 1211 • D S 68
Erlesdorf (facs.) (unb. ± Zülpich : : N-W)
Erlesdorf • 1140 • D S 39
Erp (facs.) [ Erp : : N-W ]
Erlipen • 1140 • D S 39
Erpel (facs.) [ Erpel : Kb : R-P ]
Erpele • 1148 • D S 43
Erpele • 1218 • D S 73
Erpela • 1212 • D S 70
Eschmar (facs.) [ Sieglar : : N-W ]
Asmeri • 1068 • D S 8
Ascmere • 1076 • D S 13
Ascmere • 1109 • D S 19
Ascmere • (1116) • D S 22
Aschemere • 1174 • D S 54
Aschemere • 1181 • D S 56
Essen (facs.) [ Essen : Dd : N-W ]
Essinde • 1218 • D S 72
Essende • 1218 • D S 72
Etsenrade (facs.) [ Jabeek : Lb ]
Euecenrode • 1144 • D S 41
Euenheim (facs.) [ Euenheim : : N-W ]
Venheim • 1076 • D S 13
Venheim • 1181 • D S 56
Vneheim • 1109 • D S 19
ǒenheim • (1116) • D S 22
Eulenberg (facs.) [ Uckerath : : N-W ]
Vlinberg • 1218 • D S 73
Ewig (facs.) [ Attendorn : Arn : N-W ]
Awich • 1166 • D S 50
Auuich • 1181 • D S 56
Finkenberg (facs.) [ Beuel : : N-W ]
in Vinkenberge • 1166 • D S 50
Flammersfeld (facs.) [ Flammersfeld : Kb : R-P ]
Flamesfelt • 1096 • D S 14
Flamersfelt • 1109 • D S 19
Flamirsfelt • (1116) • D S 22
Frankensceit (facs.) (unb. ± Kamp–Bornhofen)
silua quę uocatur Frankensceit • 1140 • D S 38
Frankfurt am Main (facs.) [ Frankfurt am Main : Wb : Hes ]
Frankenewrt • 1069 • D S 9 und 10
Frankenuort • 1140 • D S 38
Frankeneuurt • 1149 • D S 44
Friesdorf (facs.) [ Bad Godesberg : : N-W ]
Friderichistorp • 1139 • D S 35
Fulkinesberg (facs.) [ Oberpleis : : N-W ]
Fulkinesberg • 948 kop. 12. • D S 1
Fürstenberg (facs.) [ Xanten : Dd : N-W ]
Furstinberge • 1181 • D S 56
Füssenich (facs.) [ Füssenich : Aa : N-W ]
Vǒsnich • 1140 • D S 39
Vosnich • 1140 • D S 39
Vůhsnich • 1166 • D S 50
Wosnich • 1181 • bulle, D S 56
Geisbach (facs.) [ Hennef : : N-W ]
Geisbach • 1076 • D S 13
Geisbach • (1116) • D S 22
Geisbach • (± 1150) • D S 45
Geislar (facs.) [ Beuel : : N-W ]
Geislare • 1076 • D S 13
Geislare • (1116) • D S 22
Geislere • 1139 • D S 35
Geislere • 1166 • D S 50
Geislere • 1181 • D S 56
Geistingen (facs.) [ Hennef : : N-W ]
Geistingen • 1071 • D S 11
Geistingen • 1109 • D S 19
Geistingen • 1129 • D S 31
Geistingen • 1181 • D S 56
Geistingon • 1076 • D S 13
Geistingin • 1064 falsch ± 1084 • D S 7
Geistingin • (1116) • D S 22
Geistingin • 1174 • D S 54
Geistingin • 1218 • D S 73
Geystingin • 1064 falsch ± 1084 • D S 7
Geldern (facs.) [ Geldern : Dd : N-W ]
Gelre • 1129 • D S 31
Gelra • 1122 • D S 27
Geseke (facs.) [ Geseke : Arn : N-W ]
Geseche • 1181 • D S 56
Geveren (facs.) (unb., in Westfalen)
Gew+ore • (1206) • D S 65
Gierscheid (facs.) [ Uckerath : : N-W ]
Gersceit • 1145 • D S 42
Gerscheid • 1166 • D S 50
Gimmigen (facs.) [ Gimmigen : Kb : R-P ]
Gieuenchouen • 1148 • D S 43
Gladbach, Mönchen- (facs.) [ Gladbach : Dd : N-W ]
Gladebach • 1116 • D S 21
Gladebach • 1117 • D S 23 und 24
Gladebach • 1124 • D S 28
Gladebach • 1136 • D S 33
Gladebach • 1166 • D S 51
Gleiberg (facs.) [ Krofdorf : Wb : Hes ]
Glizberc • (1066) falsch ± 1084 • D S 5
Godelsheim (facs.) (unb. in der untern Ahrgegend)
Godelsheim • 1148 • D S 43
Gratzfeld (facs.) [ Oberpleis : : N-W ]
Gratiswelt • 1212 • D S 70
Gratisuelt • 1218 • D S 73
Grimerslo (facs.) (unb. ± Kirchdaun : Kb : R-P)
silua Grimerslo • 1117 • D S 25
Gruiten (facs.) [ Gruiten : Dd : N-W ]
Grutine • 1139 • D S 35
Gymnich (facs.) [ Gymnich : : N-W ]
Gimnich • 1139 • D S 34 und 35
Gimnich • ± 1150 • D S 46
Gimnich • 1211 • D S 68
Ghimminich • 1181 • bulle, D S 56
Göckinghof (facs.) [ Schwelm : Arn : N-W ]
Godenghouen • 1166 • D S 50
Godingouin • 1181 • bulle, D S 56
Gottenchof • 1186 • D S 61
Güls (facs.) [ Güls : Kb : R-P ]
Gulesa • 1064 falsch ± 1106 • D S 6
Gulesa • 1076 • D S 13
Golesa • 1064 falsch ± 1106 • D S 6
Gulusa • 1109 • bulle, D S 19
Gulsa • (1116) • D S 22
Gulsa • 1139 • D S 37
Gulsa • ± 1150 • D S 45
Gulsa • 1174 • D S 54
Gulsa • 1181 • D S 56
Gulsa • 1183 • D S 60
Gulsa • 1187 • D S 62
Gulsa • 1189 • D S 63
Gulse • ± 1150 • D S 45
Gulse • 1186 • D S 61
Gürzenich (facs.) [ Gürzenich : Aa : N-W ]
Gurzenich • ± 1150 • D S 46
Hachen (facs.) [ Hachen : Arn : N-W ]
Hachene • 1152 • D S 47
Hachgine • 1166 • D S 50
Hagne • 1186 • D S 61
Hageneich (facs.) (unb. ± Siegburg : : N-W)
Hageneiche • 1071 • D S 11
Hagineich • 1174 • D S 54
Halberstadt (facs.) [ Halberstadt : Mgb : Sach ]
Haluerstedensis • 1068 • D S 8
Halingen (facs.) [ Halingen : Arn : N-W ]
Halinge • 1096 • D S 14
Halunge • (1116) • D S 22
Halingen • 1173 • D S 53
Hamburg (facs.) [ D ]
Hammaburiensis • 1065 • D S 2
Happerschoß (facs.) [ Happerschoß : : N-W ]
Haperscoz • 1129 • D S 31
Hardenberg (facs.) [ Neviges : Dd : N-W ]
Hardenberch • 1154 • D S 48
Hardt (facs.) [ Stotzheim : : N-W ]
Hart • 1166 • D S 51
Harhausen (facs.) [ Wipperfürth : : N-W ]
Harhusin • 1212 • D S 71
Heel (facs.) [ Heel : Lb ]
Hethele • 1144 • D S 41
Heiden (facs.) [ Wahlscheid : : N-W ]
Heiden • 1145 • D S 42
Heimbach (facs.) (Nebenfluß der Roer zu Heimbach)
Heingebahc • 1069 • D S 9
Heimbach (facs.) [ Heimbach : Aa : N-W ]
Heingebach • 1124 • D S 28
Hengebach • 1136 • D S 33
Hengebach • 1166 • D S 50
Heingenbach • 1140 • D S 39
Heisterbach (facs.) [ Oberdollendorf : : N-W ]
Heistirbach • 1212 • D S 71
Heisterschoß (facs.) [ Happerschoß : : N-W ]
Heisterscoz • 1129 • D S 31
Heisterschozzin • 1166 • D S 50
Heisterscorzzim • 1181 • bulle, D S 56
Helden (facs.) [ Helden : Lb ]
Helden • 1144 • D S 41
Helfenstein (facs.) [ Koblenz : Kb : R-P ]
Helpinstein • 1154 • D S 48
Hemmerde (facs.) [ Hemmerde : Arn : N-W ]
Hemerde • 1152 • D S 47
Hennef (facs.) (Sieg)
in Hanapho • 1076 • D S 13
Hanefe • 1102 • D S 16
Hanefe • 1156 • D S 49
Hanefe • 1181 • D S 56
in Hanafo • 1109 • D S 19
in Hanafo • 1139 • D S 35
in Hanafo • (1138-40) • D S 40
in Hanefo • (1116) • D S 22
in Hanefo • 1145 • D S 42
Hanephe • 1132 • D S 32
Hanepha • 1166 • D S 50
Hanepha • 1181 • D S 56
Hanepha • 1212 • D S 70
Hanepha • 1218 • D S 73
Hanefa • 1181 • D S 56
Hennef (facs.) (Nebenfluß der Sieg, bespült Hennef)
Hanapha • 948 kop. 12. • D S 1
Hennesbach (facs.) [ Oberpleis : : N-W ]
Hennisbag • 948 kop. 12. • D S 1
Hepisvelt (facs.) (unb., ± Siegen–Marburg?)
Hepisuelt • (1138-40) • D S 40
Heppendorf (facs.) [ Heppendorf : : N-W ]
Heppindorp • 1139 • D S 35
Hergarten (facs.) [ Hergarten : Aa : N-W ]
Hergard • 1140 • D S 39
Hermülheim (facs.) [ Hürth : : N-W ]
Můlenheim • 1166 • D S 50
Herthe (facs.) (unb. ± Stieldorf–Uckerath)
Herthe • 1117 • D S 23
Hilden (facs.) [ Hilden : Dd : N-W ]
Heldin • 1139 • D S 34
Himberg (facs.) [ Ägidienberg : : N-W ]
Hintberg • 948 kop. 12. • D S 1
Hirzenach (facs.) [ Hirzenach : Kb : R-P ]
Hircennowen • 1109 • bulle, D S 19
Hertenowę (dat.) • 1114 • D S 20
Hircenowe • 1140 • D S 38
Hircenouwe • 1149 • D S 44
Hirzenowe • (± 1150) • D S 45
Hirzenowe • 1181 • D S 56
Hirzenowin • 1181 • D S 56
Hobach (facs.) (unb. ± Siegen–Marburg?)
Hobach • (1138-40) • D S 40
Hochkirchen (facs.) [ Hochkirchen : Aa : N-W ]
Hoinkirchin • 1064 falsch ± 1084 • D S 7
Hoinkirchin • (1116) • D S 22
Hohenchirechon • 1076 • D S 13
Hochstaden (facs.) [ Frimmersdorf : Dd : N-W ]
Hostade • 1126 • D S 30
Hostade • 1132 • D S 32
Hostade • 1145 • D S 42
Hostaden • 1096 • D S 14 und 15
Hostaden • 1166 • D S 50
Hostath • 1131 • D S 31 c
Hostadhen • 1186 • D S 61
Hofstede (facs.) [ Datteln : : N-W ]
Houestete • 1096 • D S 14
Hofstedenen • 1109 • bulle, D S 19
Houestede • (1116) • D S 22
Hofstede • 1181 • D S 56
Holzem (facs.) [ Berkum : : N-W ]
Holzheim • 1148 • D S 43
Honnef (facs.) [ Honnef : : N-W ]
in Hunepho • 1102 • D S 16
Hunefeh • 1120 • D S 26 a
Hunefe • 1181 • D S 56
Hunepha • 1212 • D S 70
Hunepha • 1218 • D S 73
Honneferpleis (facs.) [ Ägidienberg : : N-W ]
Hunophorepleisa • 948 falsch 12. • D S 1
Honrath (facs.) [ Wahlscheid : : N-W ]
Hagenroth • 1117 • D S 24
Hoven (facs.) [ Zülpich : : N-W ]
Hofen • 1140 • D S 39
Houen • 1140 • D S 39
Hovestadt (facs.) [ Hovestadt : Arn : N-W ]
Houesteden • 1152 • D S 47
Howalde (facs.) (unb. ± Kamp-Bornhofen : Mb : R-P)
Howalde • 1140 • D S 38
Hundeszagel (facs.) (unb. ± Koblenz : Kb : R-P)
Hundeszagel • 1096 • D S 15
Hunenhove (facs.) (unb., im RB Köln?)
Hunenhoue • 1136 • D S 33
Hunesvelse (facs.) (unb. in der untern Ahrgegend)
Hunesuelse • 1148 • D S 43
Häuschen (facs.) [ Niederkassel : : N-W ]
Husichin • 1187 • D S 62
Hüls (facs.) [ Hüls : Dd : N-W ]
Hǒlse • 1116 • D S 21
Hulse • 1129 • D S 31
Immerath (facs.) [ Immerath : Aa : N-W ]
Emundrode • 1144 • D S 41
Inger (facs.) [ Inger : : N-W ]
Inere • 1076 • D S 13
Inere • 1109 • D S 19
Inere • (1116) • D S 22
Inre • 1174 • D S 54
Irmeroth (facs.) [ Hennef (Sieg) : : N-W ]
Irminderod • 1066 falsch ± 1084 • D S 5
Irminderoth • 1109 • D S 19
Irminderoth • 1174 • D S 54
Irmindiroth • 1181 • bulle, D S 56
Irresheim (facs.) [ Frauenberg : : N-W ]
Irinsheim • 1136 • D S 33
Irresheim (facs.) [ Irresheim : Aa : N-W ]
Irloshem • 1140 • D S 39
Isenburg (facs.) [ Isenburg : Kb : R-P ]
Isinburg • 1096 • D S 15
Isinburch • 1174 • D S 54
Jabeek (facs.) [ Jabeek : Lb ]
Iabeche • 1144 • D S 41
Juntersdorf (facs.) [ Juntersdorf : Aa : N-W ]
Cuntersdorp • 1124 • D S 28
Guntirsdorf • 1140 • D S 39
Guntersdorf • 1140 • D S 39
Gunthersdorf • 1140 • D S 39
Jülich (facs.) [ Jülich : Aa : N-W ] = nl. Gulik
(de) Iuliaco • 1102 • D S 16
(de) Iuliaco • 1117 • D S 23 und 24
(de) Iuliaco • 1132 • D S 32
Iuleche • 1126 • D S 30
Kaldauen (facs.) [ Braschoß : : N-W ]
Chaltǒuua • 1071 • Kaiserdiplom, D S 11
Caldowe • 1174 • D S 54
Kalmuth (facs.) [ Remagen : Kb : R-P ]
Calemunte • 1166 • D S 50
Kasbach (facs.) [ Kasbach : Kb : R-P ]
Kazbach • 1076 • D S 13
Kazebach • (1116) • D S 22
Katzenelnbogen (facs.) [ Katzenelnbogen : Mb : R-P ]
Cazennellenboge • 1102 • D S 16
Kehrig (facs.) [ Kehrig : Kb : R-P ]
Kerriche • 1223 • D S 77 a
Kelebrug (facs.) [ Kempen : Dd : N-W ]
Kelebrug • 1116 • D S 21
Kemmerdhe (facs.) (unb. an der Mosel)
Kemmerdhe • 1156 • D S 49
Kempen (facs.) [ Kempen : Dd : N-W ]
in parrochia Campanię • 1116 • D S 21
Kempene • 1174 • D S 54
Kempen (facs.) [ Froitzheim : Aa : N-W ]
Chempene • 1140 • D S 39
Kessel (facs.) [ Kessel : Lb ]
Caesle • 1118 • D S 26
Kessele • 1136 • D S 33
Kessele • 1174 • D S 54
Kessenich (facs.) [ Euskirchen : : N-W ]
Kessenich • 1166 • D S 50
Kessenich • 1181 • D S 56
Kestert (facs.) [ Kestert : Mb : R-P ]
Kestere • 1140 • D S 38
Kettinghausen (facs.) [ Westerbönen : Arn : N-W ]
Ketecv+osen • 1152 • D S 47
Kippenhohn (facs.) [ Oberpleis : : N-W ]
Kypinhain • ± 1150 • D S 45
Kipenhagin • 1218 • D S 73
Kirchdaun (facs.) [ Kirchdaun : Kb : R-P ]
Důne • 1117 • D S 25
Kirscheid (facs.) [ Scheiderhöhe : : N-W ]
Sceida • (1066-75) • D S 12
Scheida • (1116) • D S 22
Kirspenich (facs.) [ Arloff : : N-W ]
Kerspenich • 1166 • D S 51
Kirzenich (facs.) (= jetzt Mersch : Aa : N-W)
Crescich • 1066 falsch ± 1084 • D S 5
Creschich • 1076 • D S 13
Grecenich • 1109 • bulle, D S 19
Crezzeche • (1116) • D S 22
Kercich • 1166 • D S 50
Kercich • 1181 • D S 56
Kercich • 1212 • D S 70
Kerchich • 1181 • bulle, D S 56
Kleve (facs.) [ Kleve : Dd : N-W ]
Cleue • 1126 • D S 30
Cliue • 1122 • D S 27
Klotingen (facs.) [ Klotingen : Arn : N-W ]
Closcinge • 1096 • D S 14
Clozinga • (1116) • D S 22
Kommern (facs.) [ Kommern : : N-W ]
Chumbere • 1140 • D S 39
Konzen (facs.) [ Konzen : Aa : N-W ]
Comeza • 1136 • D S 33
Kraudorf (facs.) [ Randerath : Aa : N-W ]
Crutorp • 1144 • D S 41
Krawinkel (facs.) [ Neunkirchen : : N-W ]
Crawinkele • 1212 • D S 70
Kriegsdorf (facs.) [ Sieglar : : N-W ]
Criechestorp • 1166 • D S 50
Crichestorp • 1181 • D S 56
Kuchenbach (facs.) [ Uckerath : : N-W ]
Cůchenbach • (1138-40) • D S 40
Kuchenheim (facs.) [ Kuchenheim : : N-W ]
Cuchinheim • 1166 • D S 50
Cuchenheim • 1166 • D S 51
Kuik (facs.) [ Kuik : Nb ]
Cůch • 1131 • D S 31 c
Kurscheid (facs.) [ Hennef (Sieg) : : N-W ]
Cornsceith • 1066 falsch ± 1084 • D S 4 und 5
Cornsceid • 1066 falsch ± 1084 • D S 5
Kornscheith • 1076 • D S 13
Chorincheid • 1109 • bulle, D S 19
Cornsceide • (1116) • D S 22
Cornsceit • 1174 • D S 54
Curnesceit • 1212 • D S 70
Curnesceith • 1218 • D S 73
Königsbach (facs.) (Bach in Koblenz : Kb : R-P)
Cungebach • 1096 • D S 15
Königswinter (facs.) [ Königswinter : : N-W ]
Winitre • 1076 • D S 13
Winitrę • 1076 • D S 13
Wintere • 1109 • D S 19
Langendorf (facs.) [ Langendorf : : N-W ]
Langendorf • 1140 • D S 39
Langindorf • 1140 • D S 39
Laubach (facs.) [ Koblenz : Kb : R-P ]
Loipach • 1096 • D S 15
Laupendahl (facs.) [ Breitscheid : Dd : N-W ]
Lupenheledin • 1166 • D S 51
Lausberge (facs.) [ Halver : Arn : N-W ]
Lǒuesberc • 1096 • D S 14
Luuesberch • 1109 • D S 19
Lůuisberch • (1116) • D S 22
Luuesberg • 1181 • D S 56
Lay (facs.) [ Lay : Kb : R-P ]
Leie • 1096 • D S 15
Leie • 1149 • D S 44
Legia • 1109 • D S 19
Leia • 1181 • D S 56
Leimersdorf (facs.) [ Leimersdorf : Kb : R-P ]
Limerstorp • 1218 • D S 73
Limirsdorp • 1212 • D S 71
Leuven (facs.) [ Leuven : Lv : Bra ] = fra. Louvain
Louaniensis • 1122 • D S 27
Libur (facs.) [ Porz : : N-W ]
Lebure • 1211 • D S 68
Ließem (facs.) [ Ließem : : N-W ]
Lizheim • 1148 • D S 43
Limbourg (facs.) [ Limbourg : Ve : Lg ] = nl. Limburg
Limburg • 1166 • D S 50 et 51
Liwenstein (facs.) [ Oberpleis : : N-W ]
Liwenstein • 948 kop. 12. • D S 1
Lohmar (facs.) [ Lohmar : : N-W ]
Lomere • 1166 • D S 50
Luckerge (facs.) (unb. ± Koblenz : Kb : R-P)
Luckerge • 1096 • D S 15
Ludendorf (facs.) [ Ludendorf : : N-W ]
Liudonthorp • 948 kop. 12. • D S 1
Lvdendorp • 1223 • D S 77 a
Lövenich (facs.) [ Linzenich-Lövenich : : N-W ]
Louenich • 1124 • D S 28
Louenich • 1140 • D S 39
Lünern (facs.) [ Lünern : Arn : N-W ]
Lv+onere • 1152 • D S 47
Lürbke (facs.) [ Lendringsen : Arn : N-W ]
Liure • 1096 • D S 14
Liure • (1116) • D S 22
Magdeburg (facs.) [ Magdeburg : Mgb : Sach ]
Magadaburgensis • 1068 • D S 8
Mainz (facs.) [ Mainz : Rh : R-P ]
Mogontia • 1174 • D S 54
Mogontiensis • 1140 • D S 38
Mogontiacensis • 1068 • D S 8
Manbruch (facs.) (unb. im RB Köln oder Arnsberg)
Manbrǒch • 1096 • D S 14
Manbruch • (1116) • D S 22
Marburg an der Lahn (facs.) [ Marburg an der Lahn : Ka : Hes ]
Marburg • (1138-40) • D S 40
Martinsberg (facs.) [ Xanten : Dd : N-W ]
montem sancti Martini • 1116 • D S 21
Mehlem (facs.) [ Bad Godesberg : : N-W ]
Milnheim • 1139 • D S 34
Mielnheim • 1148 • D S 43
Milneheim • 1154 • D S 48
Mehtlingoven (facs.) (unb. ± Siegburg : : N-W)
Mehtlingouen • 1156 • D S 49
Meindorf (facs.) [ Menden (Rheinland) : : N-W ]
Meimindorf • (1066) falsch ± 1084 • D S 5
Meimendorf • 1076 • D S 13
Memindorf • 1109 • bulle, D S 19
Meimendorp • (1116) • D S 22
Meimedorp • 1174 • D S 54
Meimedorp • 1181 • D S 56
Menden (facs.) (Rheinland)
Menedon • 1064 falsch ± 1084 • D S 7
Menedon • 1076 • D S 13
Menedon • 1109 • D S 19
Mendene • 1064 falsch ± 1084 • D S 7
Mendene • (1116) • D S 22
Mendene • 1139 • D S 35
Mendene • 1145 • D S 42
Mendene • 1174 • D S 54
Mendene • 1181 • D S 56
Mendene • 1212 • D S 71
Mendene • 1218 • D S 73
Mendenen • 1109 • D S 19
Menden (facs.) [ Menden : Arn : N-W ]
Mendene • 1152 • D S 47
Mengede (facs.) [ Dortmund : Arn : N-W ]
Mengide • 1065 • D S 2
Merode (facs.) [ Merode : Aa : N-W ]
Rode • 1174 • D S 54
Rode • (1206) • D S 65
Merseburg (facs.) [ Merseburg : Hal : Sach ]
Mersibvrc • 1071 • D S 11
Merzenich (facs.) [ Merzenich : : N-W ]
Mercenih • 1140 • D S 39
Mercinich • 1140 • D S 39
Methler (facs.) [ Methler : Arn : N-W ]
Medelere • 1152 • D S 47
Miel (facs.) [ Miel : : N-W ]
Mile • 1140 • D S 39
Mierbach (facs.) [ Oberpleis : : N-W ]
Merbiechi gespringun • 948 kop. 12. • D S 1
Millen (facs.) [ Millen : Aa : N-W ]
Millene • 1144 • D S 41
Millen • 1181 • D S 56
Minden (facs.) [ Minden : Dt : N-W ]
Mindensis • 1105 • D S 17
Molsberg (facs.) [ Molsberg : Mb : R-P ]
Mollesberg • 1096 • D S 15
Muffendorf (facs.) [ Bad Godesberg : : N-W ]
Moffendorf • 1064 falsch ± 1106 • D S 6
Moffendorf • 1109 • D S 19
Moffendorp • 1181 • D S 56
Mofindorp • 1064 falsch ± 1084 • D S 7
Moffendorph • 1076 • D S 13
Moffindorp • (1116) • D S 22
Moffindorp • 1212 • D S 71
Mofendorph • 1154 • D S 48
Můffendorp • 1191 • D S 64
Möllenbeck (facs.) [ Möllenbeck : Hn : Ns ]
Mv+olenbeke • 1173 • D S 53
Müddersheim (facs.) [ Müddersheim : Aa : N-W ]
Mudersheim • 1140 • D S 39
Mühlinghausen (facs.) [ Ennepetal : Arn : N-W ]
Milinchusen • 1096 • D S 14
Milinchusin • (1116) • D S 22
Mülldorf (facs.) [ Siegburg-Mülldorf : : N-W ]
Mulindorf • 1076 • D S 13
Mulendorf • 1109 • D S 19
Mulindorp • (1116) • D S 22
Mulindorp • 1181 • D S 56
Můlindorp • 1174 • D S 54
Müllenark (facs.) [ Schophoven : Aa : N-W ]
Mulenarca • 1131 • D S 31 c
Můlenarke • 1132 • D S 32
Nassau (facs.) [ Nassau : Mb : R-P ]
Nassowe • 1174 • D S 54
Nemmenich (facs.) [ Nemmenich : : N-W ]
Nomenich • 1140 • D S 39
Neunkirchen (facs.) [ Neunkirchen : : N-W ]
Nůnkirchin • 1212 • D S 71
Niederpleis (facs.) [ Niederpleis : : N-W ]
in Bleisa inferiori • 1109 • D S 19
in Pleysa inferiore • 1181 • D S 56
Nierendorf (facs.) [ Nierendorf : Kb : R-P ]
Nithirindorp • 1117 • D S 25
Niderindorp • 1139 • D S 36
Nister (facs.) [ Nister : Mb : R-P ]
Nistera • 1066 falsch ± 1084 • D S 4
Nistera • 1109 • D S 19
Nistera • (1116) • D S 22
Nistra • 1076 • D S 13
Nistra • 1174 • D S 54
Nestre • 1166 • D S 50
Nistre • 1181 • D S 56
Notarbag (facs.) [ Oberpleis : : N-W ]
in Notarbeichi gespringun • 948 falsch 12. • D S 1
Notarbag • 948 falsch 12. • D S 1
Nörvenich (facs.) [ Nörvenich : Aa : N-W ]
Noruenich • 1096 • D S 15
Noruenich • 1102 • D S 16
Noruenich • 1166 • D S 50
Nǒruenich • 1117 • D S 25
Oberkassel (facs.) [ Oberkassel : : N-W ]
Cassele • 1218 • D S 73
Oberkestert (facs.) [ Kestert : Mb : R-P ]
Ouerkestre • 1149 • D S 44
Oberpleis (facs.) [ Oberpleis : : N-W ]
Bleisa superior • 1076 • D S 13
Bleisa superior • 1109 • D S 19
Bleisa superior • (1116) • D S 22
de Pleysa superiori • 1174 • D S 54
in Pleysa superiore • 1181 • D S 56
Oberstein (facs.) [ Idar-Oberstein : Kb : R-P ]
Steine • 1166 • D S 50
Odenkirchen (facs.) [ Rheydt : Dd : N-W ]
Ǒdenkirche • 1116 • D S 21
Ǒdenkirche • 1118 • D S 26
Odenthal (facs.) [ Odenthal : : N-W ]
Vdindar • ± 1150 • D S 46
Oedekoven (facs.) [ Oedekoven : : N-W ]
V+odenchouen • 1148 • D S 43
Oesling (facs.) (das Eifelgebirge)
silua quę dicitur Osninch • 1131 • D S 31 c
Ohmbach (facs.) [ Herchen : : N-W ]
Othinbach • 1218 • D S 73
Ollheim (facs.) [ Ollheim : : N-W ]
Vlma • 1064 falsch ± 1084 • D S 7
Vlma • 1076 • D S 13
Vlma • (1116) • D S 22
Vlma • 1181 • D S 56
Olma • 1064 falsch ± 1084 • D S 7
Olma • 1174 • D S 54
Olma • 1181 • D S 56
Vlmo • 1109 • D S 19
Opladen (facs.) [ Opladen : Dd : N-W ]
Vpladhin • ± 1150 • D S 46
Otenforst (facs.) (unb. ± Siegburg : : N-W)
Otenforst • 1071 • D S 11
Otenforst • 1174 • D S 54
Padberg (facs.) [ Padberg : Arn : N-W ]
Batberg • 1117 • D S 23 und 24
Pattern bei Mersch (facs.) [ Pattern bei Mersch : Aa : N-W ]
Patterne • 1166 • D S 50
Perre (facs.) (unb. ± Kamp-Bornhofen : Mb : R-P)
a termino qui uocatur Pere • 1140 • D S 38
supra semitam quę Perre dicitur • 1149 • D S 44
Pfullendorf (facs.) [ Pfullendorf : Sbad : B-W ]
Phvllindorp • 1174 • D S 54
Pier (facs.) [ Pier : Aa : N-W ]
Pirnam (acc.) • 1131 • D S 31 c
Pirna • 1076 • D S 13
Pirna • (1116) • D S 22
Pirna • 1181 • D S 56
Perne • 1109 • bulle, D S 19
Pissenheim (facs.) [ Berkum : : N-W ]
Pissenheim • 1148 • D S 43
Pleis (facs.) [ Pleis : : N-W ] = Niederpleis und Oberpleis
Pleisa • 948 kop. 12. • D S 1
Pleisa • 1145 • D S 42
Bleysa • 1064 falsch ± 1084 • D S 7
Pleysa • 1064 falsch ± 1084 • D S 7
Pleysa • 1174 • D S 54
Pleysa • 1181 • D S 56
Pleysa • 1212 • D S 70
Pleysa • 1218 • D S 73
Bleisa • 1071 • D S 11
Bleisa • 1076 • D S 13
Bleisa • 1102 • D S 16
Bleisa • 1109 • D S 19
Bleisa • (1116) • D S 22
Bleise • 1132 • D S 32
Pleis (facs.) (Nebenfluß der Sieg, bespült Nieder- und Oberpleis)
Pleisa • 948 kop. 12. • D S 1
Pleiserhohn (facs.) [ Oberpleis : : N-W ]
Hain • 1218 • D S 73
Poltersdorf (facs.) [ Ellenz-Poltersdorf : Kb : R-P ]
Polterstorp • 1096 • D S 15
Pracht (facs.) [ Hamm an der Sieg : Kb : R-P ]
Braht • 1166 • D S 50
Brath • 1181 • D S 56
Prath (facs.) [ Prath : Mb : R-P ]
Prade • 1149 • D S 44
Puce (facs.) (unb. ± Kirchdaun : Kb : R-P)
vineam in Půce • 1117 • D S 25
Quintenach (facs.) [ Halsenbach : Kb : R-P ]
Quintinachen • 1109 • D S 19
Quintinache • 1149 • D S 44
Quintinachin • 1181 • D S 56
Quirrenbach (facs.) [ Oberpleis : : N-W ]
Quirbeichi gespringun • 948 kop. 12. • D S 1
Quirinbach • 1218 • D S 73
Ratheim (facs.) [ Hückelhoven-Ratheim : Aa : N-W ]
Rotheim • 1166 • D S 51
Rauschendorf (facs.) [ Stieldorf : : N-W ]
Rv+ozenthorp • 1117 • D S 23
Reinshagen (facs.) [ Much : : N-W ]
Reginshagin • 1166 • D S 50
Reginsagin • 1181 • bulle, D S 56
Remagen (facs.) [ Remagen : Kb : R-P ]
Reiginmagon • 1064 falsch ± 1084 • D S 7
Reigemagon • 1064 falsch ± 1106 • D S 6
Rigemagan • 1109 • D S 19
Regimagum • 1117 • D S 25
Regimagum • 1139 • D S 36
Rimage • 1181 • D S 56
Reuland (facs.) [ Reuland : Ve : Lg ]
Růgelant • 1166 • D S 50 und 51
Rhade (facs.) [ Kierspe : Arn : N-W ]
Rode (zweif. ident.) • 1096 • D S 14
Rode (zweif. ident.) • (1116) • D S 22
Rheinbay (facs.) [ Rheinbay : Kb : R-P ]
Beię • 1114 • D S 20
Beie • 1149 • D S 44
Rheindorf, Schwarz- (facs.) [ Beuel : : N-W ]
Rindorp • 1212 • D S 71
Rhöndorf (facs.) [ Honnef : : N-W ]
Roendorp • 1102 • D S 16
Richerzhagen (facs.) [ Bechen : : N-W ]
Richezehagon • 1144 • D S 4
Rodenbach (facs.) (Nebenfluß der Agger bei Siegburg)
Rotenbahc • 1071 • Kaiserdiplom, D S 11
Rodinbach • 1174 • D S 54
Roer (facs.) (bijrivier van de Maas te Roermond)
Rvram (acc.) • 1069 • D S 9
Roggendorf (facs.) [ Mechernich : Aa : N-W ]
Rochendorf • 1140 • D S 39
Rolandswerth (facs.) [ Oberwinter : Kb : R-P ]
Rv+oleicheswerd • 1126 • D S 30
Rosbach (facs.) [ Rosbach : : N-W ]
Rospen • (1138-40) • D S 40
Ruppichteroth (facs.) [ Ruppichteroth : : N-W ]
Růprehterode • 1166 • D S 50
Rupretherode • 1181 • bulle, D S 56
Röcklingen (facs.) [ Herchen : : N-W ]
Růkelingin • (1138-40) • D S 40
Rövenich (facs.) [ Rövenich : : N-W ]
Rouenich • 1140 • D S 39
Rüngsdorf (facs.) [ Bad Godesberg : : N-W ]
Rimegestorph • 1132 • D S 32
Saeffelen (facs.) [ Saeffelen : Aa : N-W ]
Safele • 1144 • D S 41
Saffenburg (facs.) [ Mayschoß : Kb : R-P ]
Safenberg • 1126 • D S 30
Saffenberg • 1120 • D S 26 a
Saffenberg • 1125 • D S 29
Saffenberg • 1129 • D S 31
Saffenberg • 1132 • D S 32
Saffenberg • 1166 • D S 50
Saphfenberg • 1117 • D S 23 und 24
Saphfenberg • 1118 • D S 26
Saffenberch • 1131 • D S 31 c
Sale (facs.) (unb. ± Kirchdaun : Kb : R-P)
Sale • 1117 • D S 25
Saleburse (facs.) (unb. ± Kirchdaun : Kb : R-P)
siluam uocabulo Salebůrse • 1117 • D S 25
silua quę uocatur Saleborse • 1139 • D S 36
Sayn (facs.) [ Bendorf : Kb : R-P ]
Seine • 1139 • D S 35 und 36
Seina • 1166 • D S 50 und 51
Seyna • 1174 • D S 54
Scheid (facs.) [ Kronenburg : Aa : N-W ]
Scheide • 1140 • D S 39
Scheidsberg (facs.) [ Kirchdaun : Kb : R-P ]
silua Scheide • 1117 • D S 25
Schivelberg (facs.) (bei Zülpich : : N-W)
Sciuele • 1166 • D S 51
Schwelm (facs.) [ Schwelm : Arn : N-W ]
Svelme • 1186 • D S 61
Schwerfen (facs.) [ Schwerfen : : N-W ]
Sueruena • 1166 • D S 51
Schönbach (facs.) [ Schönbach : Wb : Hes ]
Sconebach • (1138-40) • D S 40
Sechtem (facs.) [ Sechtem : : N-W ]
Sehteme • (1138-40) • D S 40
Selikum (facs.) [ Neuß : Dd : N-W ]
Sigilinkheim • 1139 • D S 35
Sieg (facs.) (Nebenfluß des Rheins)
Sigam (acc.) • 1071 • D S 11
Siga • 1174 • D S 54
Syga • 1174 • D S 54
Siegburg (facs.) [ Siegburg : : N-W ]
Sigebvrch • 1065 • D S 2
Siberch • 1068 • D S 8
in monte Sigeberge • 1069 • D S 10
in monte Sigeberge • 1096 • D S 14
Sigeberg • 1096 • D S 15
Sigeberg • 1102 • D S 16
Sigeberg • 1105 • D S 17
Sigeberg • 1116 • D S 21
Sigeberg • 1117 • D S 23-25
Sigeberch • 1109 • D S 19
Sigeberch • 1131 • D S 31 c
Sigebergensis • 1118 • D S 26
Siberg • ± 1150 • D S 46
Sieglar (facs.) [ Sieglar : : N-W ]
Lara • 1071 • D S 11
Lara • 1076 • D S 13
Lara • 1109 • D S 19
Lara • (1116) • D S 22
Lara • 1174 • D S 54
Lara • 1181 • D S 56
Lare • 1181 • D S 56
Lare • 1211 • D S 68
Sievernich (facs.) [ Sievernich : Aa : N-W ]
Siuernich • 1140 • D S 39
Sinzig (facs.) [ Sinzig : Kb : R-P ]
Sinceche • 1174 • D S 54
Soest (facs.) [ Soest : Arn : N-W ]
Sosaz • 1068 • D S 8
Sǒsaz • 1116 • D S 21
Susaziensis • 1132 • D S 32
Susacia • 1152 • D S 47
Sonnenberg (facs.) [ Oberpleis : : N-W ]
Sundunberg • 948 kop. 12. • D S 1
Sovernich (facs.) (unb. ± Zülpich : : N-W)
Souernich • 1140 • D S 39
Spiel (facs.) [ Titz : Aa : N-W ]
Spele • 1166 • D S 50
Spele • 1181 • D S 56
Stahleck (facs.) [ Bacharach : Kb : R-P ]
Staleche • 1140 • D S 38
Stammheim (facs.) [ Mülheim : Köln : : N-W ]
Stamheim • 1211 • D S 68
Stameheim • 1136 • D S 33
Stockum bei Unna (facs.) [ Stockum bei Unna : Arn : N-W ]
Stokheim (zweif. ident.) • 1096 • D S 14
Stokheim (zweif. ident.) • (1116) • D S 22
Stokheim (zweif. ident.) • 1181 • D S 56
Stoßdorf (facs.) [ Hennef (Sieg) : : N-W ]
Stozdorp • ± 1150 • D S 45
Stozdorp • 1174 • D S 54
Straelen (facs.) [ Straelen : Dd : N-W ]
Strala • 1076 • D S 13
Strala • 1109 • D S 19
Strala • (1116) • D S 22
Strala • 1139 • D S 34
Strala • 1181 • D S 56
Strale • 1096 • D S 14
Strale • 1118 • D S 26
Suendere (facs.) (unb. ± Oberpleis : : N-W)
Suendere • 1218 • D S 73
Susteren (facs.) [ Susteren : Lb ]
Sustris • 1144 • D S 41
Sülz (facs.) [ Scheiderhöhe : : N-W ]
Sulsa • (1066-75) • D S 12
Sulsa • 1076 • D S 13
Sulsa • (1116) • D S 22
Sulse • 1109 • D S 19
Sulse • (± 1150) • D S 45
Sulse • 1174 • D S 54
Sulse • 1181 • D S 56
Tomberg (facs.) [ Wormersdorf : : N-W ]
Toneburc • 1096 • D S 14
Tůneburch • 1117 • D S 25
Treis (facs.) (Mosel)
Treise • 1149 • D S 44
Trippelsdorf (facs.) [ Sechtem : : N-W ]
Triuelsdorf • 1140 • D S 39
Troisdorf (facs.) [ Troisdorf : : N-W ]
Truhtesdorf • 1076 • D S 13
Drůzdorp • 1102 • D S 16
Trutthesdorf • 1109 • bulle, D S 19
Truhtesdorp • (1116) • D S 22
Thruttisdorp • 1117 • D S 24
Drozdorp • 1174 • D S 54
Tüddern (facs.) [ Tüddern : Aa : N-W ]
Tudere • 1144 • D S 41
Türnich (facs.) [ Türnich : : N-W ]
Tiuernich • 1140 • D S 39
Tiuernich • 1166 • D S 50
Teuirnich • 1181 • bulle, D S 56
Uckerath (facs.) [ Uckerath : : N-W ]
Okerode • 1166 • D S 50
Okerode • 1212 • D S 70
Okerode • 1218 • D S 73
Ocherode • 1181 • D S 56
Unkelbach (facs.) [ Unkelbach : Kb : R-P ]
Unkelbach • 1117 • D S 25
Unkelbach • 1166 • D S 50
Vnkelebach • 1139 • D S 36
Vnkilbach • 1181 • bulle, D S 56
Unkelstein (facs.) [ Oberwinter : Kb : R-P ]
Vnkelstein • 1117 • D S 25
Vnkelestein • 1139 • D S 36
Unkervelde (facs.) (unb. ± Unkelbach : Kb : R-P)
Vnkeruelde • 1117 • D S 25
Urbach (facs.) [ Urbach : Kb : R-P ]
Orbach • 1166 • D S 50
Urfeld (facs.) [ Hersel : : N-W ]
Vruere • 1139 • D S 35
Valkenburg (facs.) [ Valkenburg : Lb ]
Ualkenburg • 1132 • D S 32
Vennhausen (facs.) [ Erkrath : Dd : N-W ]
Vennehusen • 1166 • D S 50
Vennehusen • 1181 • D S 56
Verkel (facs.) [ Keppeln : Dd : N-W ]
Verkele • 1139 • D S 35
Verlohe (facs.) (unb. ± Siegburg : : N-W)
Verlohe • 1071 • D S 11
Verloe • 1174 • D S 54
Vilich (facs.) [ Beuel : : N-W ]
Vileke • 1218 • D S 72
Virnich (facs.) [ Schwerfen : : N-W ]
Virnich • 1140 • D S 39
Vlatten (facs.) [ Vlatten : Aa : N-W ]
Flattena • 1076 • D S 13
Flattena • 1181 • D S 56
Flattena • 1183 • D S 60
Flattena • 1191 • D S 64
Flatenen • 1109 • bulle, D S 19
Flatena • (1116) • D S 22
Flatene • 1140 • D S 39
Flattina • 1181 • D S 56
Volmarstein (facs.) [ Volmarstein : Arn : N-W ]
Volmǒdesteine • 1152 • D S 47
Volmůtsteine • 1154 • D S 48
Volmůtsteine • 1166 • D S 50 und 51
Wacke (facs.) (unb. ± Koblenz : Kb : R-P)
Wacke • 1096 • D S 15
Wadenheim (facs.) [ Bad Neuenahr : Kb : R-P ]
Wadenheim • 1117 • D S 25
Wadenheim • 1139 • D S 36
Wahlscheid (facs.) (bei Siegburg)
Walscheid • 1187 • D S 62
Wahn (facs.) [ Porz : : N-W ]
Wanda • 1187 • D S 62
Waldbröl (facs.) [ Waldbröl : : N-W ]
Waltprule • 1212 • D S 70
Waldorf (facs.) [ Bornheim : : N-W ]
Waldorf • 1140 • D S 39
Waledorp • 1166 • D S 50
Waledorp • 1181 • D S 56
Warth (facs.) [ Overath : : N-W ]
Werde • 1071 • D S 11
Werde • 1174 • D S 54
Watanbrunnon (facs.) [ Oberpleis : : N-W ]
Watanbrunnon • 948 kop. 12. • D S 1
Wehr (facs.) [ Wehr : Aa : N-W ]
Were • 1144 • D S 41
Weiler (facs.) [ Oberpleis : : N-W ]
Wilre • 1218 • D S 73
Weimar (facs.) [ Weimar : Ka : Hes ]
Wimere • (1138-40) • D S 40
Weingarten (facs.) [ Kommern : : N-W ]
Wingart • 1140 • D S 39
Wellesberg (facs.) [ Uckerath : : N-W ]
Weldenesberg • 1117 • D S 23
Werl (facs.) [ Werl : Arn : N-W ]
Werle • 1152 • D S 47
Westfalen (facs.) (die Regierungsbezirke Münster, Arnsberg und Detmold)
in pago Westphal • 1065 • D S 2
Wevelinghoven (facs.) [ Wevelinghoven : Dd : N-W ]
Wieuelinchouen • 1144 • D S 41
Weyer (facs.) [ Weyer : Wb : Hes ]
Wilre • 1149 • D S 44
Wichterich (facs.) [ Wichterich : : N-W ]
Wihterche • 1166 • D S 51
Wickrath (facs.) [ Wickrath : Dd : N-W ]
Wickerode • 1186 • D S 61
Widau (facs.) [ Lohmar : : N-W ]
Widowe • 1156 • D S 49
Widowe • 1166 • D S 50
Wedowe • 1181 • D S 56
Widǒwe • 1218 • D S 72
Wied (facs.) [ Wied : Kb : R-P ] = Altwied
Wide • 1139 • D S 35
Wiesdorf (facs.) [ Leverkusen : Dd : N-W ]
Westuppe • (± 1150) • D S 46
Wisinacha (facs.) (unb. ± Remagen : Kb : R-P)
Wisinacha • 1139 • D S 36
Wissengen (facs.) (unb. ± Bonn–Remagen)
Wissengen • 1148 • D S 43
Wizonstein (facs.) [ Oberpleis : : N-W ]
Wizonstein • 948 kop. 12. • D S 1
Wißkirchen (facs.) [ Wißkirchen : : N-W ]
Wizinkirchin • 1166 • D S 50
Wizenchirken • 1181 • bulle, D S 56
Wizinkirchen • 1181 • bulle, D S 56
Wolkenburg (facs.) [ Königswinter : : N-W ]
Wolkenburh • 1125 • D S 29
Wolkinburg • ± 1150 • D S 45
Wolkinburg • 1218 • D S 73
Wolkenburch • 1154 • D S 48
Wolkinburch • 1174 • D S 54
Wolkenburg • 1166 • D S 50 und 51
Wolperath (facs.) [ Neunkirchen : : N-W ]
Wolpenderode • 1166 • D S 50
Wolpinrode • 1181 • D S 56
Wormelinga (facs.) (unb. in Nordrhein-Westfalen)
Wurmelinga • 1096 • D S 14
Wrmelinga • (1116) • D S 22
Wormersdorf (facs.) [ Wormersdorf : : N-W ]
Wormestorp • 1139 • D S 36
Wurmerstorph • 1154 • D S 48
Würzburg (facs.) [ Würzburg : Ufra : Bay ]
Wirzeburgensis • 1117 • D S 25
Wüschheim (facs.) [ Wüschheim : : N-W ]
Wissheim • 1140 • D S 39
Xanten (facs.) [ Xanten : Dd : N-W ]
Xanctensis • 1116 • D S 21
Xanctis • 1116 • D S 21
Zissendorf (facs.) [ Hennef (Sieg) : : N-W ]
Zizindorp • ± 1150 • D S 45
Cizendorp • 1156 • D S 49
Zülpich (facs.) [ Zülpich : : N-W ]
in Zulpiaco • 1076 • D S 13
in Zulpiaco • (1116) • D S 22
in Zulpiaco • 1132 • D S 32
in Zulpiaco • 1136 • D S 33
in Zulpiaco • 1140 • D S 39
in Zulpiaco • 1166 • D S 51
Zulpiacum • 1124 • D S 28
in Zůlpiaco • 1140 • D S 39
Zündorf (facs.) [ Porz : : N-W ]
Zudindorp • (1206) • D S 65
Zudindorp • 1218 • D S 73
Ülpenich (facs.) [ Ülpenich : : N-W ]
in Vlpiaco • 1140 • D S 39
Vlpech • 1140 • D S 39
Vlpich • 1166 • D S 50 und 51
Vlpich • 1181 • D S 56

Er zijn 868 attestaties gevonden onder 400 lemma's.

0.053 s