Er zijn 166 attestaties gevonden onder 47 lemma's.

zoekcriteria
wis arrondissement Mechelen
zoekopdracht verfijnen | tabel
Battel (facs.) [ Mechelen : Ml : An ]
Battala • 1157 • Gr 2
Battelle • 1162 • Gr 2
Beerzel (facs.) [ Beerzel : Ml : An ]
Barsale • 1151 • Av A 9
Befferen (facs.) [ Putte : Ml : An ]
Badfrido • 1008 • L B 829/20
Berlaar (facs.) [ Berlaar : Ml : An ]
Berlar • ± 1155 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 9
Berlar • 1197 • Tl 43
Bellar • 1194 • G E
Bornem (facs.) [ Bornem : Ml : An ]
Burnehen • 1108 • Kamerijk, G SB
Bornehensis • 1110 • Kamerijk, X E 5885/2
Busnehemensis • 1117 • X E 7013/7
Bornehem • 1148 • X E 4607/10
Bornehem • 1198 • X E 4608/34
Bornehem • 1214 • X E 7014/52
Bornehem • 1214 • X E 4608/49
Burneham • (1140-54) • Kamerijk, X E 4607/5
Bornhem • (± 1225) • X E 4608/61
Bredelake (facs.) (onb. ± Bonheiden : Ml : An)
Bredelac • 1178 • Tl 28
B[r]edelachen • 1180 • Gr 4
Breendonk (facs.) [ Breendonk : Ml : An ]
Bredendunc • 1211 • Gr 5
Duffel (facs.) [ Duffel : Ml : An ]
Dufla • 1136 kop. 15e • X E 1417, 311 r°
Dufla • 1187 • Pa S 5255/1
Duffle • 1170 kop. eind 12e • G LT 7 v°
Duffle • 1215 • Gr 5
Dofle • 1180 • Gr 4
Dufle • 1213 • Tl 63
Dufle • 1226 • Gr 6
Doffle • 1217 • X E 5566/15
Duffla • 1225 • Wd IX 1
Eggelgem (facs.) [ Hombeek : Ml : An ]
Eglengem • ± 1155 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 9 en 39
Eglengem • 1180 • Gr 4
Geerdegem (facs.) [ Mechelen : Ml : An ]
Gheergenchem • 1180 kop. midden 14e • W Mc 188
Gestel (facs.) [ Gestel : Ml : An ]
Gestela • 1197 • Tl 43
Gestele • 1201 • L 28 H 6/154
Haasdonk (facs.) [ Hingene : Ml : An ] = Nattenhaasdonk
Hauecsdunc • 1198 • X E 4608/34
Hauecsdunc • 1208 • G SB
Hauesdunc • 1212 • Hg B 54
Hafuexdunc • 1214 • X E 4608/49
Hauekesdonc • 1223 • X E 4608/56
Hauecsdonc • (± 1225) • X E 4608/61
Hamer (facs.) [ Heffen : Ml : An ]
Amerah • (± 1188) kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 23
Harendre (facs.) (onb. ± Mechelen–Brussel)
Harendre • 1180 • Gr 4
Harendre • 1214 • Gr 5
Harendre • 1215 • Gr 5
Hast (facs.) (onb. ± Itegem : Ml : AnBerlaar : Ml : An)
Hast • ± 1155 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 9
Heestede (facs.) [ Duffel : Ml : An ]
Heinsteti • 1008 • keizerdiploma uit Trier, L B 829/20
Henstede • 1151 • Av A 9
Heffen (facs.) [ Heffen : Ml : An ]
Hefne • ± 1188 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 23
Heisbroek (facs.) [ Sint-Katelijne-Waver : Ml : An ]
Eisebruc • (1146-52) kop. ± 1265 • Park A 16
Heist-op-de-Berg (facs.) [ Heist-op-de-Berg : Ml : An ]
Heiste • 1008 • L B 829/20
Heiste • 1078 kop. 13e • I Lc n° 26
Heiste • 1147 • L G C
Heiste • (± 1150) kop. 12e • X E 5885/5
Heiste • 1213 • I L
Heiste • (1213-21) • Tl 65
Heiste • 1218 • X E 9485/2
siluam de Hestene • 1213 • G C 9
Hingene (facs.) [ Hingene : Ml : An ]
Hingen • 1157 • Gr 2
Hingen • 1214 • X E 4608/49
Hingen • 1215 • Gr 5
Hingen • 1223 • X E 4608/56
Hingeen (sic) • 1198 • X E 4608/34
Hinghinen • (± 1225) • X E 4608/61
Hinghine • (± 1225) • X E 4608/61
Hombeek (facs.) [ Hombeek : Ml : An ]
Honbeke • (995-1010) kop. midden 12e • U B 43, 25 r°
Honebeke • ± 1188 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 23
Itegem (facs.) [ Itegem : Ml : An ]
Idingehem • 976 • ed. DB, p. 233
Hidingem • 1143 kop. 18e • X E 7791 n° 14
Hidengem • 1143 kop. 18e • X E 7791 n° 14
Itengem • ± 1155 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 39
Ethenghien • 1180 • bulle, L G G
Kalsteren (facs.) [ Oppuurs : Ml : An ]
Calsterth • 1216 • Gr 5
Kolem (facs.) [ Puurs : Ml : An ]
Coleham • 1198 • X E 4608/34
Colam • 1214 • X E 4608/49
Lier (facs.) [ Lier : Ml : An ]
Lyra • 1146 • Tl 3
Lyra • 1205 • Tl 51
Lyra • 1223 • G N
Lyra • 1225 • X E 5567/43 en 44
Liere • 1147 • L G C
Liere • 1194 • M T 7
Liere • 1197 • L G C
Liere • 1221 • Tl 76
Lyera • 1183 • Tl 32
Lyera • 1225 • Wd IX 1
Liera • 1200 • X E 10256/2
Lire • 1203 • Tl 48
Lire • 1209 • X E 10965/4
Lira • 1225 • G N
Liezele (facs.) [ Liezele : Ml : An ]
Liensellam (acc.) • 1139 • Ws A
Linsella • 1148 • X E 4607/10
Lippelo (facs.) [ Lippelo : Ml : An ]
Lippinclo • ± 1155 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 39
Maasvoort (facs.) [ Lier : Ml : An ]
Malfurt • 1205 • Tl 51
Mechelen (facs.) [ Mechelen : Ml : An ]
Maslines • 980 kop. 13e • I Lc n° 14
Maslines • 1134 kop. ± 1190 • P L 10968 n° 80
Maslines • 1148 • L G C
Maslines • 1164 • X E 8292/10
Machlines • 1008 • L B 829/20
Maslinas • ± 1040 kop. midden 11e • Gesta episc. Cam., Hb 75 F 15, 88 r°
Maslinas • 1070 kop. 13e • I Lc n° 24
Mallines • 1114 kop. midden 12e • Gesta abb. Trud., Ys 4, 31 r°
Maslinis • 1116 • L G C
Maslinis • (1126) • L G C
Maslinis • 1144 • Ca 229, 59 v°
Maslinis • 1180 • X E 5885/8
Masliniensis • 1123 • L G C
Malisnensis • 1133 • cont. Gembl., Xr 18239-40, 59 r°
Mechele • 1136 kop. midden 12e • Gesta abb. Trud. cont., Ys 4, 80 r° v°
Machele • 1136 kop. midden 12e • Gesta abb. Trud. cont., Ys 4, 80 r° v°
Machliniensis • 1161 • Tl 12
Marlynes • 1173 • X E 8292/20
Mallinis • ± 1200 • P L 10968, 117 r°
Marlines • 1213 • G C 9
Machlina • 1213 • I L
Machlinenses • 1215 • Gr 5
Machylensis • 1216 • Gr 5
Maglinis • (1213-21) • Tl 65
Machlinis • 1225 • X E 7014/68
Milse (facs.) [ Mechelen : Ml : An ]
Mille (lees Milse) • (1146-52) kop. ± 1265 • Park A 16
Milse [voorstel van MG voor Mille] • (1146-52) kop. ± 1265 • Park A 16
Nijlen (facs.) [ Nijlen : Ml : An ]
Nile • 1146 • Tl 3
Nile • 1164 • Tl 21
Nile • 1186 • Tl 36
Nillam (acc.) • 1155 • Wd VII 12 (1)
de Nilo • (vóór 1190) • Tl 38
Nille • 1205 • Tl 51
Puurs (facs.) [ Puurs : Ml : An ]
Podescelam (acc.) • 1139 • Kamerijk, Ws A
Puderce • 1148 • X E 4607/10
Puderce • 1222 • Ws A
Puderce • 1223 • Ws A
Puderzle • 1153 • Ws A
Puoderce • 1162 • Gr 2
Poderces • 1211 • Gr 5
Puderche • 1226 • D I 7
Rijmenam (facs.) [ Rijmenam : Ml : An ]
Rimenham • 1198 • X E 4608/34
Rimenham • 1225 • X E 5567/43
Rimenam • 1201 • L 28 H 6/154
Rimenam • 1208 • X E 10256/7
Rimenam • 1211 • X E 10256/11
Ruisbroek (facs.) [ Ruisbroek : Ml : An ]
Ruschebruc • 1177 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 5
Schoubroek (facs.) [ Mechelen : Ml : An ]
Scaldebruc • ± 1188 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 23
Scaldenbruc • ± 1188 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 23
Scaldebroch • 1197 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 16
Scoudebruc • 1218 • Gr 5
Straten (facs.) [ Duffel : Ml : An ]
Strata • 1178 • Tl 28
Strata • 1195 • Tl 41
Tallaar (facs.) [ Koningshooikt : Ml : An ]
Dedlar • 1180 • Gr 4
Unresdunc (facs.) (onb. ± Wiekevorst : Ml : An)
Unresdunc • 1213 • Tl 63
Verkendonk (facs.) (onb. ± Putte-Keerbergen : Ml : An)
Uarkendunc • ± 1155 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 9
Vriezendonk (facs.) [ Battel : Mechelen : Ml : An ]
Vrisendunc • ± 1188 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 23
Waverwald (facs.) (bos tussen Nete en Dijle)
Wauerwald (siluas quæ sunt inter illa duo flumina quæ ambo Nitæ uocantur et tercium quod Thila nominatur ... quod tamen totum Wauerwald appellatur) • 1008 • L B 829/20
silua que Wavre dicitur • 1180 • Gr 4
silua nostra Wavera • 1216 • Gr 5
Wiekevorst (facs.) [ Wiekevorst : Ml : An ]
Wichenuorst • 1213 • Tl 63
Willebroek (facs.) [ Willebroek : Ml : An ]
Willebrot • 1182 • Kamerijk, L 36 H 64/688
Willebroc • 1189 • L 36 H 65/694
Wildebrouc • 1190 • Kamerijk, L 36 H 65/697
Willebroch • 1204 • L 36 H 2/7
Wildebroc • 1211 • L 36 H 2/8
Wildebroc • 1223 • Ws A
Wimpel (facs.) [ Wiekevorst : Ml : An ]
Winple • (± 1130) • Tl 1
Winple • 1146 • Tl 3
Zavelberg (facs.) [ Bornem : Ml : An ]
Sauelberga • 1198 • X E 4608/34
Zellaar (facs.) [ Bonheiden : Ml : An ]
Serlar • 1219 • Ws M
Zellar • 1222 • X E 5566/32
Zellar • 1225 • X E 7014/68
Zwijvegem (facs.) [ Rijmenam : Ml : An ]
Suiuenghem • (1146-52) kop. ± 1265 • Park A 16
Suivengem • ± 1188 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 23

Er zijn 166 attestaties gevonden onder 47 lemma's.

0.092 s