Er zijn 144 attestaties gevonden onder 68 lemma's.

zoekcriteria
wis arrondissement Osnabrück
zoekopdracht verfijnen | tabel
Ahlde (facs.) [ Ahlde : Os : Ns ]
Aluduuide • 10. Jh. • D W IX a 1 a, 16 v°
Ahlen (facs.) [ Ahlen : Os : Ns ]
Aluthon • 10. Jh. • D W IX a 1 a, 24 v°
Altenlünne (facs.) [ Altenlünne : Os : Ns ]
Lunni • 10. Jh. • D W IX a 1 a, 16 r°, 30 v°
Lunni • 11. Jh. • D W IX a 1 b, 7 v°
Lunnen • mitte 12. • D W RH9, 65 r°
Anten (facs.) [ Anten : Os : Ns ]
Andheton • 10. Jh. • D W IX a 1 a, 16 v°
Nortanthetun • 10. Jh. • D W IX a 1 a, 30 v°
Aschendorf (facs.) [ Aschendorf : Os : Ns ]
Ascanthorp • 1. H. 9. Jh. kop. 1. H. 11. • vita s. Liudgeri, Le W 23 v°
Ascanthorpe • 10. • D W IX a 1 a, 24 v°
Beesten (facs.) [ Beesten : Os : Ns ]
Bieston • 10. Jh. • D W IX a 1 a, 16 v°
Biastun • 10. • D W IX a 1 a, 30 v°
Bestene • mitte 12. • D W RH9, 64 v°
Bentheim (facs.) [ Bentheim : Os : Ns ]
Binedheim • mitte 12. • D W II a 1, 28 v°
Benedhem • 1187 • D KK 5 a
Binethem • 1195 • Hg B 2
Binnethem • 1195 • De
Benethem • 1200 • Hg R
Benthem • 1202 • Hg R
Benthem • 1208 • Md 11
Benthem • 1213 • Hg B 2
Benthem • 1217 • E D
Benthem • 1220 • U Dom 3379
Benthem • 1223 • K D 95
Bexten (facs.) [ Bexten : Os : Ns ]
Bekesete • mitte 12. • D W RH9, 64 r°
Bokel (facs.) [ Bokel : Os : Ns ]
Boklo • 10. Jh. • D W IX a 1 a, 24 v°
Bottorf (facs.) [ Bottorf : Os : Ns ]
Burgthorpe • 10. Jh. • D W IX a 1 a, 17 r°
Dissen (facs.) [ Dissen : Os : Ns ]
Diesna • (1015-25) kop. mitte 12. • vita Meinwerci, Ka 50
Dörgen (facs.) [ Dörgen : Os : Ns ]
Dorongon • anf. 11. • D W IX a 1 b, 8 r°
Dorangon • 10.-11. kop. mitte 12. • D W RH9, 14 v°
Dörpen (facs.) [ Dörpen : Os : Ns ]
Thorpun • 10. Jh. • D W IX a 1 a, 23 r°
Espel (facs.) [ Langen : Os : Ns ]
Espelo • mitte 12. • D W RH9, 65 r°
Farngau (facs.) (Gau um Freren)
in pago Farngoa • 10. • D W IX a 1 a, 31 r°
Fenkigau (facs.) (Gau im Kreis Lingen)
in Uenkinne • 10. Jh. • D W IX a 1 a, 16 r°, 30 v°
in pago Fenkion • 10. Jh. • D W IX a 1 a, 16 r°, 30 v°
Geeste (facs.) [ Geeste : Os : Ns ]
Gezei • 10. Jh. • D W IX a 1 a, 16 v°
Gersten (facs.) [ Gersten : Os : Ns ]
Giureston • 10. Jh. • D W IX a 1 a, 16 r°, 30 v°
Gerustan • 10. Jh. • D W IX a 1 a, 16 r°, 30 v°
Grasdorf (facs.) [ Grasdorf : Os : Ns ]
Grauestorp • 1225 • Ar B 8
Greving (facs.) [ Ülsen : Os : Ns ]
domus Greuinc • 1188 kop. of interpolatie eind 13e • U B 2, 133 r°
Gölenkamp (facs.) [ Gölenkamp : Os : Ns ]
Guthelincheim • mitte 12. • D W II a 1, 28 v°
Haren (facs.) [ Haren : Os : Ns ]
Harun • 10. • D W IX a 1 a, 23 r°
Hasegau (facs.) (Gau an der Hase)
Hasgoa • 10. • D W IX a 1 a, 17 r°, 31 r°
in pago Hago • 10. • D W IX a 1 a, 17 r°, 31 r°
Heitel (facs.) [ Heitel : Os : Ns ]
Hetiloa • 10. • D W IX a 1 a, 16 r°, 30 v°
Hatiloha • 10. • D W IX a 1 a, 16 r°, 30 v°
Hethlo • mitte 12. • D W RH9, 65 r°
Hemsen (facs.) [ Hemsen : Os : Ns ]
Hemesne • mitte 12. • D W RH9, 65 r°
Herbrum (facs.) [ Herbrum : Os : Ns ]
Herebremen • mitte 12. • D W RH9, 66 v°
Herzlake (facs.) [ Herzlake : Os : Ns ]
in Hirutloge • 10. • D W IX a 1 a, 16 v°
Herßum (facs.) [ Herßum : Os : Ns ]
Hershem • anf. 11. • D W IX a 1 b, 8 r°
Hersheim • mitte 12. • D W RH9, 65 r°
Hesepe (facs.) (Gr. Bentheim)
in Hasbo • 10. • D W IX a 1 a, 39 r°
Hilten (facs.) [ Hilten : Os : Ns ]
Heltion • 10. • D W IX a 1 a, 38 v°
Hilten • mitte 12. • D W II a 1, 29 r°
Hummeldorf (facs.) [ Hummeldorf : Os : Ns ]
Humilthorpe • 10. • D W IX a 1 a, 16 v°, 30 v°
Humilathorpe • 10. • D W IX a 1 a, 16 v°, 30 v°
Humelthorpe • mitte 12. • D W RH9, 64 r°
Hunfeld (facs.) [ Vormeppen : Os : Ns ]
Hunedfelde • mitte 12. • D W RH9, 65 r°
Hurniholta (facs.) (unb. ± Aschendorf : Os : Ns)
Hurniholta • 10. • D W IX a 1 a, 24 v°
Hüntel (facs.) [ Hüntel : Os : Ns ]
in Huntalae • 10. • D W IX a 1 a, 23 r°
Hüvede (facs.) [ Hüvede : Os : Ns ]
Huƀide • 10. • D W IX a 1 a, 16 r°, 29 r°
Huuida • 10. • D W IX a 1 a, 16 r°, 29 r°
Kohlflage (facs.) [ Föckinghausen : Os : Ns ]
Caluerlage • 1129 • Du 1
Caluala • 1129 • K SP 14
Langen (facs.) [ Langen : Os : Ns ]
Langon • 10. • D W IX a 1 a, 16 r°, 30 v°
Longon • 10. • D W IX a 1 a, 16 r°, 30 v°
Langene • mitte 12. • D W RH9, 65 r°
Lastrup (facs.) [ Lastrup : Os : Ns ]
Loosthorpa • anf. 11. • D W IX a 1 b, 8 r°
Lasthorpe • mitte 12. • D W RH9, 65 r°
Lethi (facs.) (unb. ± Aschendorf : Os : Ns)
Lethi • 10. • D W IX a 1 a, 24 v°
Listrup (facs.) [ Bexten : Os : Ns ]
Lihtesthorp • 10. • D W IX a 1 a, 16 v°, 30 v°
Lihtasthorpe • 10. • D W IX a 1 a, 16 v°, 30 v°
Meppen (facs.) [ Meppen : Os : Ns ]
Meppea • 1. H. 9. kop. 1. H. 11. • vita s. Liudgeri, Le W 23 r°
Mundersum (facs.) [ Mundersum : Os : Ns ]
Můnersde • mitte 12. • D W RH9, 65 r°
Nordhorn (facs.) [ Nordhorn : Os : Ns ]
Norhthornon • 10. • D W IX a 1 a, 39 r°
Northornon • (1092-1105) kop. mitte 12. • D W RH9, 35 r°
Northornon • mitte 12. • D W II a 1, 28 v°
Osnabrück (facs.) [ Osnabrück : Os : Ns ]
Osnabrucgensis • 874 • D Es 1
Osnabrucgensis • 1122 • Ug 38
Osinabruggensis • 1072 • D Kw 7
Osenburgensis • 1080 • Kd SGn
Osenburgensis • 1101 kop. ± 1103 • Tr 1709, 79 v°
Osenburgensis • 1138 • D MA 9
Osenburgensis • 1138 • I SM 15
Osenbrucensis • 1101 kop. ± 1103 • Tr 1709, 80 r°
Osenbruggensis • 1107 • P L 9267/1
Osenbruggensis • 1128 • P L 9307/5
Osenbruggensis • 1129 • Du 1
Osnabrugensis • 1122 • Ug 37
Osnabrugensis • 1129 • K SP 14
Osnabrugensis • 1132 • K SP 15
Osenbrugensis • 1138 • D CB 8
Osenbrugensis • 1215 • Aa A I 3
Osnabruggensis • 1140 • I SM 16
Osenbrugge • mitte 12. • D W II a 1, 15 r°
Osnaburgensis • 1165 • Xt 37
Osnaburgensis • 1180 • K D 36
Polle (facs.) [ Estringen : Os : Ns ]
Polle • mitte 12. • D W RH9, 65 r°
Rhede (facs.) [ Rhede : Os : Ns ]
Redan • 10. • D W IX a 1 a, 29 v°
Rüsfort (facs.) [ Rüsfort : Os : Ns ]
Hriesforda • 10. • D W IX a 1 a, 16 v°, 31 r°
Hriasforda • 10. • D W IX a 1 a, 16 v°, 31 r°
Sahslingun (facs.) (Gau um Lingen : Os : Ns)
in pago Sahslingun • 10. • D W IX a 1 a, 30 v°
Sandfort (facs.) (unb. ± Schapen : Os : Ns)
Sandforde • mitte 12. • D W RH9, 65 r°
Schandorf (facs.) [ Menslage : Os : Ns ]
Scononthorpe • 10. • D W IX a 1 a, 17 r°, 31 r°
Scananthorpe • 10. • D W IX a 1 a, 17 r°, 31 r°
Schapen (facs.) [ Schapen : Os : Ns ]
Scapham • 10. • D W IX a 1 a, 17 v°, 30 v°
Scapaham • 10. • D W IX a 1 a, 17 v°, 30 v°
in Scapahamma • 10. • D W IX a 1 a, 30 v°
in Scapahamma • 2. H. 11. • D W IX a 1 c, 7 v°
Scaphamma • 11. • D W IX a 1 b, 7 v°, 8 r°
Scappahamma • 11. • D W IX a 1 b, 7 v°, 8 r°
in Scaphamme • mitte 12. • D W RH9, 64 v°, 65 r°
Schaphamme • mitte 12. • D W RH9, 64 v°, 65 r°
Settrup (facs.) [ Settrup : Os : Ns ]
Settorpe • 10. • D W IX a 1 a, 16 v°
Spelle (facs.) [ Spelle : Os : Ns ]
Spinoloa • 10. • D W IX a 1 a, 16 r°, 30 v°
Spinoloha • 10. • D W IX a 1 a, 16 r°, 30 v°
Spenlo • mitte 12. • D W RH9, 64 v°
Sprakel (facs.) [ Groß Stavern : Os : Ns ]
Spracanlo • 10. • D W IX a 1 a, 24 v°
Stavern, Groß (facs.) [ Stavern : Os : Ns ]
Stauorun • 10. • D W IX a 1 a, 24 v°
Sumerhamen (facs.) (unb. ± Leer : : N-WSchapen : Os : Ns)
Sumerhamen • mitte 12. • D W RH9, 65 r°
Talethe (facs.) (unb. ± Leer : : N-WSchapen : Os : Ns)
Talethe • mitte 12. • D W RH9, 64 r°
Teutoburgerwald (facs.) (Gebirge zwischen Osnabrück und Paderborn)
Teutoburgiensi saltu (abl.) • ± 115 kop. 9. • Tacitus, Ann. I 60
Tigete (facs.) (unb. ± Leer : : N-WSchapen : Os : Ns)
Tigete • mitte 12. • D W RH9, 64 v°
Ton (facs.) (unb. ± Leer : : N-WSchapen : Os : Ns)
Ton • mitte 12. • D W RH9, 64 r°
Tunxdorf (facs.) [ Tunxdorf : Os : Ns ]
Tunglasthorpe • 10. • D W IX a 1 a, 23 r°
Varenrode (facs.) [ Varenrode : Os : Ns ]
Farnothe (sic) • 10. • D W IX a 1 a, 16 r°, 30 v°
Farnrođun • 10. • D W IX a 1 a, 16 r°, 30 v°
Farnrotha • 11. • D W IX a 1 b, 7 v°
Varenrothe • mitte 12. • D W RH9, 64 v°
Versen (facs.) [ Versen : Os : Ns ]
Firsni (aus Frisni) • 10. • D W IX a 1 a, 16 v°
Frisni [Firsni aus Frisni] • 10. • D W IX a 1 a, 16 v°
Versnen • mitte 12. • D W RH9, 65 r°
Vinnen (facs.) [ Vinnen : Os : Ns ]
Vmnon (lies Vinnon) • 10.-11. kop. mitte 12. • D W RH9, 15 v°
Vinnon [Vorschlag von MG statt Vmnon] • 10.-11. kop. mitte 12. • D W RH9, 15 v°
Uinnon • anf. 11. • D W IX a 1 b, 8 r°
Vinte (facs.) [ Vinte : Os : Ns ]
Wienethe (zweif. ident.) • mitte 12. • D W RH9, 65 r°
Werpeloh (facs.) [ Werpeloh : Os : Ns ]
Withorpe • 793 kop. mitte 12. • D W RH9, 8 r°
Withorpe (zweif. ident.) • 802 kop. mitte 12. • D W RH9, 7 v°
UUithrupu (zweif. ident.) • anf. 11. • D W IX a 1 b, 8 r°
Witharplo • 10.-11. kop. mitte 12. • D W RH9, 14 v°
Wettrup (facs.) [ Wettrup : Os : Ns ]
UUethonthorp • 10. • D W IX a 1 a, 16 v°
Ülsen (facs.) [ Ülsen : Os : Ns ]
Ulsnen • 1131 • U SP
Vlsen • 1215 • U SP 215
Vlsen • 1216 • U SP 216

Er zijn 144 attestaties gevonden onder 68 lemma's.

0.107 s