lemma | facsimile p. 95 | 9

Bakergem  (facs.) [ Ninove : Al : OVl ]
Bacrahem • (1142-49) kop. eind 13e • G SAC 11 v°
Bacrehem • 1197 • G N