lemma | facsimile p. 590 | 8

Landegem  (facs.) [ Landegem : Gt : OVl ]
Landengehem • eind 9e kop. 941 • ed. DB, p. 138
Landingehem • 1038 • ed. DB, p. 197
Landegem • 1130 • G SB
Landengem • ± 1178 kop. eind 12e • G LT 109 r°
Landinghem • 1190 • G SP