lemma | facsimile p. 531 | 2

Idegem  (facs.) [ Idegem : Al : OVl ]
Idingehem • 964 • ed. DB, p. 156
Idingehem • 966 • ed. DB, p. 162
Hedegen • 1147 • Kamerijk, G SP
Idenghem • 1210 • G N
Idenghem • 1217 • G N
Idengem • 1217 • G SP
Ydenghem • 1217 • G N
Hidenghem • 1222 • G SA