lemma | facsimile p. 528 | 9

Huttegem  (facs.) [ Bevere : Ou : OVl ]
Gutdingahem • 966 • ed. DB, p. 229
Guddengem • (1019-30) • ed. DB, p. 248
Huddenghem • 1219 • Ou 459