lemma | facsimile p. 85 | 4

Avelgem  (facs.) [ Avelgem : Kt : WVl ]
Aulingehem • 966 • ed. DB, p. 229
Aflingehem • 988 • ed. DB, p. 176
Afflingehem • 1007 kop. midden 11e • G LT 87 v°
Afflingehim • 1007 kop. midden 11e • G LT 87 v°
Afflingehem • 1038 • ed. DB, p. 198
Aulingim • 11e kop. midden 11e • G LT 96 r°
Aualgehem • 1115 • G SP
Hauelengem • 1140 • G SP
Auelgem • 1154 kop. eind 12e • G LT 1 r°
Auelgem • 1202 • G SP
Auelengem • 1157 • G SP
Auelinghem • 1176 • G SBP 21
Aflingem • eind 12e • G LT 91 v°, 92 v°
Afligem • eind 12e • G LT 91 v°, 92 v°
Awlengim • ± 1200 • Doornik, T B 12 v°
Aulenghem • 1209 • Ou 690
Auelghem • 1223 • B 6698