lemma | facsimile p. 507 | 12

Hondegem  (facs.) [ Hondegem : Du : Nrd ]
Hundingehem • (1152-74) • Pa K 1145/33
Vndinguehem • 1164 • bulle, P Ln 2588/8
Canisuilla • 1178 • P P 291/23
Canisuilla • 1180 • Pa S 5208/18 (7)
Canisuilla • 1181 • P Ln 2588/14
Canisuilla • 1183 • L 10 H 146/2252
Hondinghem • 1196 cop. 1775 • O 803 I n° 387
Hondenghem • 1214 • B 7359