lemma | facsimile p. 485 | 14

Herrnsheim  (facs.) [ Worms : Rh : R-P ]
Herlishem • 1220 • K SA 5