lemma | facsimile p. 432 | 15

Haarlem  (facs.) [ Haarlem : Nh ]
Haralem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339
Harlem • 1119 • U SP
Harlem • 1132 kop. ± 1170 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI
Harlem • 1155 kop. ± 1170 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI
Harlem • 1162 • Hg B 62
Harlem • 1172 • U SJ 972
Harlem • 1198 • U SM 1947
Harlem • 1199 • Hg B 84
Harlem • 1201 • Hg B 84
Harlem • 1206 • E D
Harlem • 1214 • Hg B 4
Harlem • 1222 • Hg B 86
Harlhem • 1167 • E D
Harlhem • 1204 • U B 414
Harlehem • 1200 • Hg B 84