lemma | facsimile p. 1101 | 3

Zerkegem  (facs.) [ Zerkegem : Bg : WVl ]
Sarchingehem • 1025 vals ± 1170 kop. ± 1191 • Ab Vc 11 v°
Sarkangem • 1089 • ed. DB, p. 298
Serchingehem • 1164 kop. ± 1191 • Ab Vc 13 v°
Serchingehem • 1169 kop. ± 1191 • Ab Vc 42 v°