lemma | facsimile p. 1019 | 4

Vlaanderen  (facs.) (gouw, later graafschap) = fra. Flandre
Flandrensis • 1e kwart 8e kopie 10e • vita s. Eligii, P L 5327, 128 r°, 129 r°
Flandrensis • 1e kwart 8e kopie 10e • vita s. Eligii, Xr 5374-75, 25 v°, 28 v°
Flanderenses • 1e kwart 8e kopie 10e • vita s. Eligii, P L 5327, 128 r°, 129 r°
Flanderenses • 1e kwart 8e kopie 10e • vita s. Eligii, Xr 5374-75, 25 v°, 28 v°
in Flandris • 1e kwart 8e kopie 10e • vita s. Eligii, P L 5327, 131 r°
in Flandris • 1e kwart 8e kopie 10e • vita s. Eligii, Xr 5374-75, 34 v°
in Flandris • 862 • Pa K 13/10
in Flandris • 866 kop. 18e • M 34, p. 14
in Flandris • 868 kop. 18e • M 34, p. 37
in Flandris • 878 kop. 18e • Ca 987, 110 v°
in Flandris • 892 kopie 11e • Ann. Vedastini, Do 795, 133 v°
in Flandris • 892, 2 kopieën 11e • Ann. Vedastini, Xr 15835, 26 et Xr 6439-51, 122 v°
in Flandris • 892 andere kopie 11e • Ann. Vedastini, cf. ed. Simson, p. 70
in Flandris • (893-903) kop. 13e • Bv G 1984, 36 r°
in Flandris • 964 • ed. DB, p. 156
in Flandris • 2e kwart 11e • ed. DB, p. 172
in Flandris • 1063 • ed. DB, p. 268
in Flandris • 1115 • G E
in pago Flandrinse • 745 kopie 961 • ed. DB, p. 31 en 33
in pago Flandrinse • 745 kopie 10e • ed. DB, p. 31 en 33
in pago Flandrinse • 770 kop. 961 waarvan 3 kopieën 17e-18e • ed. DB, p. 36
in pago Flandrinse • 964 • ed. DB, p. 156
in pago Flandrinse • 966 • ed. DB, p. 161, 230
in pago Flandrinse • 976 • ed. DB, p. 234
Flandras • 821 kop. ± 1300 • L 12 H 1 n° 148
Flandras • 847 kop. ± 1300 • L 12 H 1 n° 135
Flandras • 892 kopie 11e • Ann. Vedastini, Do 795, 133 v°
Flandras • 892 kopie 11e • Ann. Vedastini, Xr 15835, 26
Flandras • 892 andere kopie 11e • Ann. Vedastini, cf. ed. Simson, p. 71
Flandras • ± 1040 kop. midden 11e • Gesta episc. Cam., Hb 75 F 15, 45 v°
in Frandris • 838 kop. 961 waarvan 3 kopieën 12e-18e • ed. DB, p. 54
in Flandrense pago • 854 kop. ± 1175 • T C n° 2
in pago Flandrensi • 854 kop. ± 1175 • T C n° 2
in pago Flandrensi • 941 • ed. DB, p. 145
in pago Flandrensi • 994 • ed. DB, p. 182
in pago Flandrensi • ± 1010 kop. midden 11e • transl. s. Bavonis, Gu 308, 170 r°
in pago Flandrensi • (1019-30) • ed. DB, p. 249
in pago Flandrensi • 1038 • ed. DB, p. 197
in pago Flandrensi • ± 1050 kop. eind 11e • mir. s. Trudonis, Ld 16974, 119 v°
in pago Flandrense • 864 • ed. DB, p. 224
in pago Flandrense • (1019-30) • ed. DB, p. 248
in Flandrinse • 9e kop. 941 • ed. DB, p. 129
in Flandrinsi solo • 975 • ed. DB, p. 164
comes Flandrensis • 980 • ed. DB, p. 238
comes Flandrensis • 1090 • ed. DB, p. 288
comes Flandrensis • 1112 • P F 192/8
Flandria • 1014 kop. midden 11e • mir. s. Macharii, Gu 308, 184 r°
Flandria • ± 1050 kop. eind 11e • mir. s. Trudonis, Ld 16974, 124 v°
Flandria • 1072 • ed. DB, p. 284
Flandrię monarchia • 1073 • ed. DB, p. 254
Flandria • 1092 • L 1 H 34/380
Flandria • 1119 • S L 20
Flandria • 1128 • Pa K 22/5 (3)
Flandria • 1153 • L G C
Flandria • 1168 • Ni 2
Flandrensium monarchia • 1047 • ed. DB, p. 202
Flandrensium comes • 1063 • ed. DB, p. 267
Flandrensium comes • 1066 • ed. DB, p. 279
Flandrensium comes • 1070 • F H 115 A 1
Flandrensium comes • 1089 • ed. DB, p. 296
Flandrensium comes • 1110 • P F 192/4
Flandrensium comes • 1113 • P Ln 2228/1
Flandrensium comes • passim • passim
Flandrienarum marchio (gewijzigd in Flandrigenarum marchio) • 1075 kop. eind 11e • ed. DB, p. 260
Flandrigenarum marchio [Flandrienarum marchio gewijzigd in Flandrigenarum marchio] • 1075 kop. eind 11e • ed. DB, p. 260
to Flandran • 1075 kop. 1121 • Ags. Chronicle, ed. Plummer, p. 212
on Flandron • 1079 kop. ± 1100 • Ags. Chronicle, ed. Plummer, p. 213
of Flandran • 1085 kop. 1121 • Ags. Chronicle, ed. Plummer, p. 215
of Flandran • 1096 kop. 1121 • Ags. Chronicle, ed. Plummer, p. 232
of Flandran • 1111 kop. 1121 • Ags. Chronicle, ed. Plummer, p. 243
of Flandran • 1119 kop. 1121 • Ags. Chronicle, ed. Plummer, p. 249
of Flandran • 1120 kop. 1121 • Ags. Chronicle, ed. Plummer, p. 249
comes Flandriae • (1071-93) • ed. DB, p. 251
comes Flandrie • 1112 • P F 192/6
comes Flandrię • 1115 • A V 407
comes Flandriae • 1119 • E V
comes Flandriae • passim • passim
Flandrarum comes • 1098 • ed. DB, p. 221
comes Flandriarum • 1096 • Am 9 H 337
comes Flandriarum • 1125 • L 10 H 56/961
comes Flandriarum • 1130 • G SB
comes Flandriarum • 1135 • L 10 H 231/3675
comes Flandriarum • 1145 • G SB
comes Flandriarum • passim • passim
in pagum Flandrinsem • 11e • vita s. Audomari omgewerkt, O 698, 23 v°
of Flandres • 1102 kop. 1121 • Ags. Chronicle, ed. Plummer, p. 238
of Flandres • 1127 • Ags. Chronicle, ed. Plummer, p. 257
of Flandra • 1117 kop. 1121 • Ags. Chronicle, ed. Plummer, p. 247
of Flandra • 1118 kop. 1121 • Ags. Chronicle, ed. Plummer, p. 247
Flandriensis • 1138 • Cambrai, G N
Flandriensis • 1139 • Cambrai, G N
Flandern • 1138 of kort daarop • Utrecht, Hm 10 B 17, 2 r°
li contesse de Flandres • 1225 • L G C
li contesse de Flandres • 1225 • L B 1549/399