lemma | facsimile p. 992 | 5

Vahnum  (facs.) [ Bislich : Dd : N-W ]
Varnhem • 2. H. 11. • Müb 101, 3 v°
Varnhem • 1176 • D R 12
Uarnhem • (1168-73) • D R 11