lemma | facsimile p. 952 | 2

Tategem  (facs.) [ Desselgem : Kt : WVl ]
Tatingehem • 965 kop. midden 11e • G LT 77 r°
Tatingehem • 966 • ed. DB, p. 162