lemma | facsimile p. 887 | 8

Samson  (facs.) [ Thon : Na : Na ]
Samsonis • 866 cop. 18e • M 34, p. 1
Sansonum • 1209 • N C 17
Sansonum • 1209 • I L 27
Sanson • 1216 • Ib 162, 41 r°