lemma | facsimile p. 846 | 9

Rindern  (facs.) [ Rindern : Dd : N-W ]
Rinharim • (721-22) kop. 1191 • Go I 71, 41 r°, 41 v°, 42 r°
Rinhari • (721-22) kop. 1191 • Go I 71, 41 r°, 41 v°, 42 r°
Rinharos • (721-22) kop. 1191 • Go I 71, 41 r°, 41 v°, 42 r°
Rinharun • (721-22) kop. 1191 • Go I 71, 41 r°, 41 v°, 42 r°
Rinara • (751-52) kop. ± 1222 • Go I 71, 70 r°
Rineras • (775-84) kop. ± 1222 • Go I 71, 61 v°
Rinera • 947 • Tr M 17
Rinera • 1161 • Tr Q 4
Rinera • 1. V. 13. • P L 9534, 148 v°
Rinerum • 1069 kop. 12. • bulle, Tr M 5 c
Rinare • 1212 • Xt 62 und 63
Rinare • 1224 • Xt 88
Rinar • 1. V. 13. • P L 9534, 147 v°, 148 v°
Rinere • 1. V. 13. • P L 9534, 147 v°, 148 v°