lemma | facsimile p. 778 | 16

Oudegem  (facs.) [ Loppem : Bg : WVl ]
Haldingahehim • 899 kop. ± 1300 • L 12 H 1 n° 140