lemma | facsimile p. 740 | 3

Niel  (facs.) [ Niel : Dd : N-W ]
Niol • 892 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 112
Niel • 2. H. 11. • Müb 101, 4 r°
Nile • 1. V. 13. • P L 9534, 147 v°, 148 v°
Niele • 1. V. 13. • P L 9534, 147 v°, 148 v°