lemma | facsimile p. 106 | 2

Bavegem  (facs.) [ Bavegem : Al : OVl ]
Bauingehem • 976 • ed. DB, p. 233
Bauengem • 1108 • G SB
Bauengem • eind 12e-begin 13e • G LT 93 v°