lemma | facsimile p. 32 | 3

Aaigem  (facs.) [ Aaigem : Al : OVl ]
Aingem • (1019-30) • ed. DB, p. 248
Haingem • 1079 • L 1 H 33/374
Aingien • 1116 • Anchin, L 1 H 36/398
Aingien • 1123 • Anchin, L 1 H 1/2
Aiengem • 1142 • G SP
Haienghem • 1222 • W P 16