Er zijn 424 attestaties gevonden onder 105 lemma's.

zoekcriteria
wis arrondissement Antwerpen
zoekopdracht verfijnen | tabel
Abbendonk (facs.) (onb., ± Antwerpen)
Abendunc • 1157 • bulle, Av SM 6
Abendunc • 1165 • bulle, Av SM 8
Abbendunc • 1161 • Av SM 7
Albendunc • 1179 • bulle, Av SM 9
Allier (facs.) [ Emblem : An : An ]
Altlire • 1186 • Tl 36
Altlire • 1221 • Tl 78
Old Lyre • 1213 • Tl 64
Autlire • (1213-21) • Tl 65
Autlire • 1223 • Tl 80
Autlire • 1224 • Tl 83
Antwerpen (facs.) [ Antwerpen : An : An ] = fra. Anvers
Andouerpenses • 1e kwart 8e kopie 10e • vita s. Eligii, P L 5327, 129 r°, 131 r°
Andouerpenses • 1e kwart 8e kopie 10e • vita s. Eligii, Xr 5374-75, 28 v°, 34 v°
Andouerpis • 1e kwart 8e kopie 10e • vita s. Eligii, P L 5327, 129 r°, 131 r°
Andouerpis • 1e kwart 8e kopie 10e • vita s. Eligii, Xr 5374-75, 28 v°, 34 v°
in Antwerpo • 692 kop. 1191 (sterk moderniserend cartularium Echternach) • Go I 71, 31 v°
in Antwerpo • 726 kop. 1191 (sterk moderniserend cartularium Echternach) • Go I 71, 43 v°
Antwerpis • 726 kop. 1191 (sterk moderniserend cartularium Echternach) • Go I 71, 43 r°
in Anduerpo castello • 726 kop. ± 1222 • Go I 71, 81 v°
in Andwerpo • 726 kop. ± 1222 • Go I 71, 81 v°
ANDERPVS • 7e-8e • ed. Prou, Monn. mérov., 1196
Andouerpis castro • 980 • ed. DB, p. 242
in uico Anuuerpis • begin 10e kop. 941 • ed. DB, p. 138
Antwerf • 1008 • keizerdiploma uit Trier, L B 829/20
Anduuerpis • ± 1010 kop. midden 11e • transl. s. Bavonis, Gu 308, 169 v°
Anduuerpensi • (1019-30) • ed. DB, p. 249
Ansguers • 1079 kop. ± 1700 • Luik, Ie L 7 r°
Antvverf • 1104 • Mainz, Tr J 1
Andeguerp • 1114 kop. midden 12e • Gesta abb. Trud., Ys 4, 28 r° (Romaans auteur)
Anduerp • 1119 kop. midden 13e • keizerdiploma uit Maastricht, Ws D 1 v°
Anduerp • 1119 kop. 1490 • keizerdiploma uit Maastricht, Wd I 1 (2)
Antwerpia • 1124 • Ws M
Antwerpia • 1124 • W M 1
Antuuerpia • 1124 • Wd II 1 (1)
Antuuerpia • 1135 • Wd II 2 (1)
Antwerpia • 1148 • Av SM 4
Antwerpia • 1157 • Wd I 6 (1)
Antuuerpia • 1161 • Av SM 7
Antwerpia • 1180 • X E 5885/8
Antwerpia • 1198 • G N 78
Antwerpia • 1202 • Wd VI 6
Antwerpia • 1205 • Wd II 14 (1)
Antwerpia • 1214 • Av A 90
Antwerpia • 1214 • Hg B 4
Antwerpia • 1216 • Gr 5
Antwerpia • 1219 • Av SM 11 en 12
Antwerpia • 1223 • Av SM 13
Antwerpia • 1225 • Wd IX 1
Antwerpia • 1225 • Ws S a 3
Antwerpensis • 1124 • Ws M
Antwerpensis • 1124 • W M 1
Antuuerpensis • 1124 • Wd II 1 (1)
Antwerpensis • 1129 • X E 9384/1
Antwerpensis • 1133 • Tl 2
Antuuerpensis • 1135 • Wd VII 23 en Wd II 2 (1)
Antwerpensis • 1147 • Av SM 2
Antwerpensis • 1148 • Wd II 3 (1)
Antwerpensis • 1148 • Ws M
Antwerpensis • 1148 • W M 3
Antwerpensis • 1155 • Wd VII 12 (1)
Antwerpensis • 1157 • Tl 7
Antwerpensis • 1161 • Av SM 7
Antwerpensis • 1183 • Tl 32
Antwerpensis • 1194 • Wd VII 20
Antwerpensis • 1195 • Tl 41
Antwerpensis • 1205 • Wd II 14 (1)
Antwerpensis • 1214 • Hg B 4
Antwerpensis • 1219 • Av SM 12
Antuerpensis • (± 1130) • Kamerijk, Tl 1
Antuerpensis • 1178 • Tongerlo, Tl 28
Antuerpensis • 1203 • bulle, Wd II 14 (6)
Antverpensis • (± 1130) • Tl 1
Antverpensis • (± 1210) • Tongerlo, Tl 57
Antwerp • 1133-34 kop. midden 13e • Aken, Ws D 2 r°
Andeguerp • 1136 kop. midden 12e • Gesta abb. Trud., Ys 4, 80 r°
Andeguerpensis • 1136 kop. midden 12e • Gesta abb. Trud., Ys 4, 80 r°
Andwerp • 1154 • bisschop van Doornik, B 6644
Antwerpiensis • 1166 • Kamerijk, X E 7013/18
Anduuerpia • 1169 • Utrecht, U SM 787
Andeuuerpia • (1174?) • Ennetières, G SP
Anduuerpie (gen.) • 1179 • Brussel, X Br 3
Antuerpia • (1185) • bulle, Wd II 5
Antuarpensis • 1188 • bulle, Wd IV 1 (1)
Antwerpin • ± (1170-90) • Keulen, K Schr K 1
Antuarpie (gen.) • (± 1191) • Gent, Gs
Anuuerpensis • 1192 • Kamerijk, G SP
de Antwerpo • 1192 kop. ± 1222 • Echternach, Go I 71, 114 r°
Anwers • 1194 • uit Halle, M T 7 (hertog van Brabant voor graaf van Henegouwen)
Antwarpiam (acc.) • 1199 • Gent, Gs
Antwarpiam (acc.) • 1223 • G NB
Anduerpensis • (2e helft 12e) • G SP II 98
Andwerpia • 1203 • Kamerijk, Wd II 8 (2) en Wd IV 7
Andwerpiensis • 1203 • Kamerijk, Wd IV 7
Anwerpiensis • 1205 • Kamerijk, G SP
Anwerpia • 1221 • Kamerijk, G SA
Anthwerpensis • 1222 • Park 27
Antwarpie (gen.) • 1223 • Aken, Aa D 100
Bacwaldus (facs.) (onb. in de pagus Rien)
Bacwaldus • 726 kop. ± 1222 • Go I 71, 81 v°
Beerschot (facs.) [ Kiel : Antwerpen : An : An ]
Bernescoth • 1161 • Av SM 7
Bernescot • 1179 • Av SM 9
Berchem (facs.) [ Berchem : An : An ]
Berchem • 1186 kop. midden 14e • W Mc 22
Berendrecht (facs.) [ Berendrecht : An : An ]
Berendrecht • 1124 • Wd II 1 (1)
Berendrecht • 1135 • Wd II 2 (1)
Berendrecht • 1148 • Wd II 3 (1)
Berendrecht • 1157 • Av SM 6
Berendrecht • 1161 • Av SM 7
Berendrecht • 1165 • Av SM 8
Berendrech • 1179 • bulle, Av SM 9
Berendreth • (1185) • bulle, Wd II 5
Bodelke (facs.) (onb. ± Antwerpen : An : An)
Bodelke • 1161 • Av SM 7
Bodecle • 1179 • bulle, Av SM 9
Boechout (facs.) [ Boechout : An : An ]
Buocholt • 974 • G SB
Buocholt • 976 • ed. DB, p. 233
Buocholt • (1019-30) • ed. DB, p. 249
Buocholt • 1040 • ed. DB, p. 250
Bocholt • 1003 • ed. DB, p. 245
Bocholt • 1154 • G SB
Bocholt • 1156 • G SB
Bucolt • 1108 • G SB
Bouchout • 1221 • Wd VI 14
Bocouth • 1223 • G SB
Bonnekrooi (facs.) [ Broechem : An : An ]
nemus Bunniggerotha • 1003 • ed. DB, p. 245
Bunningerotha • 1040 • ed. DB, p. 250
Budincrode • 1183 • Tl 32
Budincrode • 1186 • Tl 36
Borgerhout (facs.) [ Borgerhout : An : An ]
Borgerholt • 1214 kop. midden 14e • W Mc p. 25
Boshove (facs.) [ Kontich : An : An of Reet : An : An ]
Bockeshoue • 1199 • Gr 4
Bockeshoua • 1199 • Gr 4
Boshoven (facs.) [ Deurne : An : An ?]
Boschehoue • ± 1189 • G E 3, 170, 171
Boschoue • ± 1189 • G E 3, 170, 171
Brand (facs.) [ Deurne : An : An ]
de Branda • ± 1189 • G E 3, 171
Brasschaat (facs.) [ Brasschaat : An : An ]
Brecht (facs.) [ Brecht : An : An ]
Brecte • 1173 • Po
Broechem (facs.) [ Broechem : An : An ]
Bruchem • 1147 • Av SM 2
Bruchem • 1156 • Tl 6
Bruchem • 1161 • Tl 12
Bruchem • 1183 • Tl 33
Bruchem • 1209 • Tl 56
Bruchim • (1161?) • Luik, Tl 13
Brughem • 1213 • Tl 64
Brochem • 1221 • Tl 78
Brochem • 1224 • Tl 83
Buizegem (facs.) [ Edegem : An : An ]
Busenghien • 1180 • Kamerijk, L G G
Busenghem • 1186 kop. midden 14e • W Mc 22
Bosengem • 1186 kop. midden 14e • W Mc 31
Bullincstrate (facs.) (nu Oude Beurs [Antwerpen : An : An])
platea Bullinggorum • 1223 • Av SM 13
Burcht (facs.) [ Burcht : An : An ]
Burchta • 1187 • Mzc II 252/2
Borcthe • 1223 • Tl 80
Borgthe • 1224 • Tl 83
Buronte (facs.) (onb. in pagus Rien)
Buronte • (995-1010) kop. midden 12e • U B 43, 25 r°
Deurne (facs.) [ Deurne : An : An ]
Torninis • 1161 • Av SM 7
Tornimis • 1179 • bulle, Av SM 9
Dorna • ± 1189 • G E 3, 170
Dorne • 1196 kop. midden 14e • W Mc p. 35
Diesegem (facs.) [ Mortsel : An : An ]
Tisingabeim • 866 kop. 18e • M 34, p. 14
Thisingheim • 868 kop. 18e • M 34, p. 37
Eekhoven (facs.) [ Deurne : An : An ]
Ecouen • 1197 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 16
Ekehof • 1211 • Gr 5
Echoue • 1212 • P F 185/15
Eeuwen (facs.) [ Broechem : An : An ]
Euuin • 1146 • bulle, Tl 3
Awen • 1164 • bulle, Tl 21
Ewen • 1173 • Po
Ewen • 1213 • Tl 62
Hawen • 1186 • bulle, Tl 36
Aiwen • 1189 • Kamerijk voor Tongerlo, Tl 37
Awinis • (vóór 1190) • Tl 38
Ekeren (facs.) [ Ekeren : An : An ]
Akerne • 1157 • Av SM 6
Akerne • 1165 • Av SM 8
Akerne • 1179 • Av SM 9
Akerne • 1223 • Ws A
Hecerna • 1161 • Av SM 7
Acherne • 1204 • S D 501
Ekerne • 1212 • Tl 61
Ekerna • 1219 • Ws M
Elsten (facs.) [ Wommelgem : An : An ]
Helsten • 1147 • Av SM 2
Helsten • 1179 • Av SM 9
Elsten • 1148 • W M 3
Elsten • 1148 • Ws M
Elstene • 1161 • Av SM 7
Emblem (facs.) [ Emblem : An : An ]
Essen (facs.) [ Essen : An : An ]
Esschen • 1159 • Tl 10
Eschen • 1159 • Tl 11
Esscenden • 1164 • bulle, Tl 21
Escheden • 1186 • bulle, Tl 36
Essendonk (facs.) [ Essen : An : An ]
Eschendunc • 1186 • Tl 36
Etene (facs.) (onb. ± Antwerpen : An : An)
Etene • 1161 • Av SM 7
Heten • 1179 • bulle, Av SM 9
Gestel (facs.) [ Deurne : An : An ]
Ghestele • ± 1189 • G E 3, 171
Ginnegem (facs.) [ Oelegem : An : An ]
Gin[e]gem • 1213 • Tl 62
Gravenwezel, 's- (facs.) [ Gravenwezel : An : An ]
Grodunc (facs.) (unb. ± Antwerpen : An : An)
Grodunc • 1161 • Av SM 7
Hage (facs.) [ Wommelgem : An : An ]
Haga • 1147 • Av SM 2
Haga • 1148 • W M 3
Haga • 1148 • Ws M
Haga • 1148 • Av SM 4
Haga • 1157 • Av SM 6
Haga • 1161 • Av SM 7
Haga • 1165 • Av SM 8
Haga • 1179 • Av SM 9
Halle (facs.) [ Halle : An : An ]
Halle • 1181 • L G C
Halle • (vóór 1206) • Tl 53
Haringrode (facs.) [ Antwerpen : An : An ]
Harincroth • 1148 • W M 3 en Wd II 3 (1)
Harincroda • 1148 • Ws M
Harincroda • 1161 • Av SM 7
Harincrode • 1157 • Av SM 6
Harincrode • 1165 • Av SM 8
Harincrode • 1179 • Av SM 9
Hemethe (facs.) [ Antwerpen : An : An ]
hemethe (Antwerpie ... pascua et terras ad communem iustitiam pertinentes que uulgo hemethe vocantur ... predicta pascua id est hemethe) • 1186 kop. midden 14e • W Mc p. 22
Hemiksem (facs.) [ Hemiksem : An : An ]
Hamincsem • 1155 kop. midden 14e • W Mc 18
Hamincsem • 1161 • Av SM 7
Haminxem • 1179 • Av SM 9
Heuvelt, de (facs.) [ Boechout : An : An ]
Hovelt • 1221 • Wd VI 14
Hoboken (facs.) [ Hoboken : An : An ]
Hobuechen • 1135 • Wd VII 23
Hobuken • 1148 • Wd II 3 (1)
Obuka • 1223 • Ws A
Hulgenrode (facs.) [ Wommelgem : An : An ]
Hylincrode • 1183 • Tl 32
Hutlant (facs.) [ Oosterweel : Antwerpen : An : An ?]
Hutlant • 1161 • Av SM 7
Immerzeel (facs.) [ Wommelgem : An : An ]
Immersele • 1161 • Av SM 7
Immersele • ± 1189 • G E 3, 170
Kalmthout (facs.) [ Kalmthout : An : An ]
Calmetholt • 1146 • Tl 3
Calmetholt • 1164 • Tl 21
Calmetholt • 1186 • Tl 36
Koestelle (facs.) [ Oosterweel : Antwerpen : An : An ]
Costele • 1161 • Av SM 7
Kontich (facs.) [ Kontich : An : An ]
castrum nomine Condacum • 10e of 11e kopie 11e • vita s. Reineldis, Xr 18018, 151 v°, 152 r°
Condacensi castro • 10e of 11e kopie 11e • vita s. Reineldis, Xr 18018, 151 v°, 152 r°
Contheca • 1147 • Av SM 2
Kraaiel (facs.) [ Wommelgem : An : An ]
Crail • 1220 • Wd I 25 (1)
Lanklaar (facs.) [ Schelle : An : An ]
Langlar • ± 1155 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 9
Leerwijk (facs.) [ Ekeren : An : An ]
Leiderwic • 1155 kop. midden 14e • W Mc 18
Leiderwic • 1179 • Av SM 9
Lederwich • 1161 • Av SM 7
Lillo (facs.) [ Lillo : An : An ]
Linlo • 1124 • Wd II 1 (1)
Linlo • (1185) • Wd II 5
Lintlo • 1135 • Wd II 2 (1)
Lintlo • 1148 • Wd II 3 (1)
Lillo • 1225 • Wd IX 1
Maloos (facs.) [ Wilrijk : An : An ]
Malos • 1161 • Av SM 7
Malos • 1179 • Av SM 9
Manebrugge (facs.) [ Deurne : An : An ]
de Mannebruche • 1186 kop. midden 14e • W Mc 31
Massenhoven (facs.) [ Massenhoven : An : An ]
Massenehoua • 1144 • Kamerijk, Ca 229, 65 v°
Mazenhouen • 1165 • Tl 23
Masseleholue • 1181 • bulle, L G C
Merksem (facs.) [ Merksem : An : An ]
Marcsam • ± 1189 • G E 3, 171
Marcsem • 1209 • X E 10965/4
Marshem • 1212 • Tl 61
Millegem (facs.) [ Ranst : An : An ]
Millenghem • 1202 • Wd VI 6
Moer (facs.) [ Oorderen : An : An ]
Mur • 1157 • Av SM 6
Mur • 1165 • Av SM 8
Moer • 1161 • Av SM 7
Mortsel (facs.) [ Mortsel : An : An ]
Mortensella • 1158 kop. 15e • M 33, 290 r°
Mudenlant (facs.) (onb. ± Antwerpen : An : An)
Mudenlant • 1161 • Av SM 7
Mundenlant • 1179 • bulle, Av SM 9
Mursaterlant (facs.) [ Oosterweel : Antwerpen : An : An ]
Mursaterlant • 1161 • Av SM 7
Mursaterlant • 1179 • Av SM 9
Oelegem (facs.) [ Oelegem : An : An ]
Olemgem • 1161 • Kamerijk, Tl 12
Olegem • 1164 • bulle, Tl 21
Olenchem • 1183 • Tl 33
Olegem • 1186 • Tl 36
Holenchem • 1186 • bulle, Tl 36
Olenghem • 1213 • Tl 64
Olenghem • 1221 • Tl 78
Holengem • 1221 • Tl 76
Oleghem • 1224 • Tl 83
Olmeremuthen (facs.) [ Antwerpen : An : An ]
Olmeremuthen • 1119 kopie midden 13e • Ws D 1 v°
Olmeremuthen • 1119 kopie 1490 • Wd I 1 (2)
Olmeremuthen • 1133 kop. midden 13e • Ws D 2 r°
Olmeremuthen • 1157 kop. midden 13e • Ws D 2 v°
Oorderen (facs.) [ Antwerpen : An : An ]
Ortheren • 1124 • Wd II 1 (1)
Ortheren • 1135 • Wd II 2 (1)
Orderen • 1148 • Wd II 3 (1)
Orderen • 1148 • W M 3
Orderen • 1148 • Ws M
Orderen • 1148 • Av SM 4
Orderen • 1157 • Av SM 6
Orderen • 1165 • Av SM 8
Ordren • 1161 • Av SM 7
Hordren • 1225 • Wd IX 1
Oosterweel (facs.) [ Antwerpen : An : An ]
Otserwele • 1210 kop. midden 14e • W Mc 200
Oucerwela • 1225 • Wd IX 1
Oostmalle (facs.) [ Oostmalle : An : An ]
Malle • 1194 • Wd VII 20
Ossel (facs.) [ Kontich : An : An of Wilrijk : An : An ]
Ossele • 1148 • W M 3
Ossele • 1148 • Av SM 4
Ossele • 1157 • Av SM 6
Ossele • 1161 • Av SM 7
Ossele • 1165 • Av SM 8
Ossele • 1179 • Av SM 9
Ostlant (facs.) [ Oosterweel : Antwerpen : An : An ]
Ostlant • 1161 • Av SM 7
Overorden (facs.) (onb. ± Antwerpen : An : An)
Ouerorden • 1161 • Av SM 7
Polaen (facs.) (onb. ± Antwerpen : An : An)
Polaen • 1161 • Av SM 7
Potvliet (facs.) (later Vuilbeek, beek te Antwerpen : An : An)
Potflit • 1148 • Wd II 3 (1)
Potflit • 1148 • W M 3
Potflit • 1157 • Av SM 6
Potflit • 1165 • Av SM 8
Potflita • 1148 • Ws M
de Potflite • 1161 • Av SM 7
de Potflite • 1179 • Av SM 9
Pridenbeke (facs.) [ Antwerpen : An : An ]
Pridenbeke • 1220 • Wd I 25 (1)
Pulle (facs.) [ Pulle : An : An ]
Pulle • 1205 • Tl 51
Pulle • 1209 • X E 5885/16
Pulle • 1221 • Ws
Ranst (facs.) [ Ranst : An : An ]
Ramst • 1140 kop. ± 1265 • Park A 4 en B 4 r°
Ranst • 1148 • X E 4607/11
Ranst • 1186 • Tl 36
Ranst • 1202 • Wd VI 6
Ranst • 1205 • Tl 51
Ranst • 1214 • Hg B 4
Ranst • 1224 • Tl 83
Rien (facs.) (gouw bij Antwerpen : An : An)
in pago Renensium • 692 kop. 1191 • Go I 71, 31 v°
in pago Renensium • 726 kop. 1191 • Go I 71, 43 v°
in pago Renensium • 726 kop. ± 1222 • Go I 71, 81 v°
in Rien • 868 kop. 18e • M 34, p. 36
in Rien • 1003 • ed. DB, p. 245
in pago Rien • 974 • G SB
in pago Rien • 976 • ed. DB, p. 233
infra comitatum Rien • (995-1010) kop. midden 12e • U B 43, 25 r°
in pago Reen • 1040 • ed. DB, p. 250
in Rihen • 1108 • G SB
Rin • 1136 kop. midden 12e • Gesta abb. Trud. cont., Ys 4, 80 r°
Rumst (facs.) [ Rumst : An : An ]
Rumeste • 1157 • Gr 2
Rumest • 1162 • Gr 2
Rumest • 1167 • G N
Rumest • 1223 • Ws A
Rumest • 1225 • G N
Sceppele (facs.) (onb. ± Antwerpen : An : An)
Sceppele • 1161 • Av SM 7
Sneppele • 1179 • bulle, Av SM 9
Schelle (facs.) [ Schelle : An : An ]
Scella • ± 1155 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 9
Schijn (facs.) [ Deurne : An : An ]
Scint • 1202 • Wd VI 6
Scent • 1205 • Tl 51
Schilde (facs.) [ Schilde : An : An ]
Schinla • 1183 • Tl 32
Skille • ± 1189 • G E 3, 171
Schoor (facs.) [ Broechem : An : An ]
in Score • 12e • Tl 27
Schoten (facs.) [ Schoten : An : An ]
Scote • 868 kop. 18e • M 34, p. 37
Scotes • 1152 • Floreffe, N Ff 1
Scotes • 1160 • Villers, X E 10965/1
Scotes • 1219 • Ws M
Scoten • 1157 • Tl 8
Scoten • 1179 • X Br 3
Scoten • (1196) • Hg V
Scoten • 1203 • P L 9307/14
Scoten • 1204 • S D 501
Scoten • 1206 • X Br 13
Scoten • 1211 • X E 1262/3
Scoten • 1215 • X E 5566/13
Scothen • 1183 • Tl 33
Scothen • 1204 • Tl 49
Scothen • 1205 • X E 5885/14
Scottis • 1209 • Villers, X E 10965/4
Schuren (facs.) [ Antwerpen : An : An ]
Scuren • 1146 kop. midden 14e • W Mc 17
Skintbroc (facs.) [ Deurne : An : An ]
Skintbroc • ± 1189 • G E 3, 170
Sombeke (facs.) [ Boechout : An : An ]
Sumphbeka • 1223 • G SB
Steenborgerweerd (facs.) [ Antwerpen : An : An ]
Stenburgenwert • 1157 • Av SM 6
Stenburgenwart • 1161 • Av SM 7
Stenburgenwart • 1179 • Av SM 9
Steburgenwert • 1165 • bulle, Av SM 8
Steil (facs.) [ Rumst : An : An ]
Steila • ± 1155 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 39
Steldersdic (facs.) [ Antwerpen : An : An ]
Steldersdic • 1186 kop. midden 14e • W Mc 22
Tisiderlant (facs.) [ Ekeren : An : An ?]
Tisiderlant • 1161 • Av SM 7
Thisiderlant • 1179 • bulle, Av SM 9
Tisideruele • 1170 kop. midden 14e • W Mc 16
Veehof (facs.) [ Antwerpen : An : An ]
curtes ... Ueof • 1148 • Ws M
curtes ... Ueof • 1148 • W M 3
Veof • 1179 • Av SM 9
Vehof • 1186 kop. midden 14e • W Mc 22
Viersel (facs.) [ Viersel : An : An ]
Virsela • 1213 • Tl 62
Voornesse (facs.) (verdwenen, N. van Antwerpen)
Vornesse • 1161 • Av SM 7
Voorschoten (facs.) [ Viersel : An : An ]
Frescota • 1144 • Ca 229, 65 v°
Verschote • 1157 • Tl 7
Voscotle • 1181 • bulle voor Kamerijk, L G C
Vorscute • 1213 • bulle, Tl 62
Vremde (facs.) [ Vremde : An : An ]
Frimethe • 1003 • ed. DB, p. 245
Frimethe • 1040 • ed. DB, p. 250
Frimethe • 1156 • G SB
Urimede • 1182 • L 36 H 64/688
Frinde • 1190 • Cambrai, L 36 H 65/697
Vrimda • 1195 • Tl 41
Vrimede • 1211 • L 36 H 2/8
Vrijsel (facs.) [ Kontich : An : An ]
Vrisela • 1195 • Tl 41
Waarloos (facs.) [ Waarloos : An : An ]
Warlos • ± 1188 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 23
Wijnegem (facs.) [ Wijnegem : An : An ]
Winengem • 1161 • Tl 12
Winenchem • 1183 • Tl 32
Winenchem • 1186 • Tl 36
Wildert (facs.) [ Zandvliet : An : An ]
wildert (omnes terras campestres seu incultas que wildert vocantur) • 1154 vals 1e helft 13e • Av SM 5
Wilmarsdonk (facs.) [ Antwerpen : An : An ]
Wilmardunc • 1157 • bulle, Av SM 6
Wilmardunc • 1165 • bulle, Av SM 8
Wihmarsdunc • 1179 • bulle, Av SM 9
Wilrijk (facs.) [ Wilrijk : An : An ]
UUilrika • 1003 • ed. DB, p. 245
UUilrika • 1040 • ed. DB, p. 250
Wilrice • 1108 • G SB
Wilrica • 1161 • Av SM 7
Wilrike • 1179 • Av SM 9
Wommelgem (facs.) [ Wommelgem : An : An ]
Winlindechim • 726 kop. 1191 • Go I 71, 43 v°
Wimilincheimo (of Winulincheimo?) • 726 kop. ± 1222 • Go I 71, 81 v°
Winulincheimo [voorstel, met vraagteken, van MG voor Wimilincheimo] • 726 kop. ± 1222 • Go I 71, 81 v°
Wimlegem • 1161 • Av SM 7
UUembelchem • 1161 kop. midden 14e • W Mc 21
Wimbelgem • 1186 kop. midden 14e • W Mc 31
Wmmelcheim • 1225 • bulle, Tl 85
Zandhoven (facs.) [ Zandhoven : An : An ]
Santthouen • 1183 • X foto 146
Santoua • 1183 • L 37 H 31/117
Santoua • 1183 • L 37 H 1/7
Santhoven • 1183 • Tl 32
Zandvliet (facs.) [ Zandvliet : An : An ]
Zantfliten • 1119 kopie midden 13e • Ws D 1 v°
Zantfliten • 1119 kopie 1490 • Wd I 1 (2)
Santflit • 1135 • Wd II 2 (1)
Santflit • 1148 • Wd II 3 (1)
Santflit • 1148 • W M 3
Santflit • 1148 • Av SM 4
Santflit • 1157 • Av SM 6
Santflit • 1161 • Av SM 7
Santflit • 1165 • Av SM 8
Santflite • 1148 • Ws M
Santflite • 1179 • Av SM 9
Santflita • 1148 • Ws M
Zantflite • 1154 vals 1e helft 13e • Av SM 5
Santflete • 1161 • Av SM 7
Zelzaten (facs.) [ Wommelgem : An : An ]
Selsaten • 1161 • Av SM 7
Selsaten • 1179 • Av SM 9
Zwijndrecht (facs.) [ Zwijndrecht : An : An ]
Squindresth (lees Squindrefth) • 847 kop. ± 1300 • Saint-Amand, L 12 H 1 n° 135
Squindrefth [voorstel van MG voor Squindresth] • 847 kop. ± 1300 • Saint-Amand, L 12 H 1 n° 135
Squindresth (lees Squindrefth) (twijf. id.) • 899 kop. ± 1300 • L 12 H 1 n° 140
Squindrefth [voorstel van MG voor Squindresth] (twijf. id.) • 847 kop. ± 1300 • L 12 H 1 n° 140
Suindreth • 1114 • G SP
Suindreth • 1187 • Mzc II 252/2
Suindrecth • 1157 • Tl 8
Zuindret • (1149-66) kop. ± 1175 • T C n° 39
Suindreht • 1173 kop. ± 1175 • T C n° 46
Zuindreth • 1190 kop. ± 1191 • T C n° 71
Suuindrecht • 1224 • Tl 83

Er zijn 424 attestaties gevonden onder 105 lemma's.

0.087 s