Er zijn 160 attestaties gevonden onder 27 lemma's.

zoekcriteria
wis gemeente Antwerpen
zoekopdracht verfijnen | lijst
attestatie datum bron   lemma geografie
ANDERPVS 7e-8e ed. Prou, Monn. mérov., 1196 (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
in Antwerpo 692 kop. 1191 (sterk moderniserend cartularium Echternach) Go I 71, 31 v° (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
in pago Renensium 692 kop. 1191 Go I 71, 31 v° (facs.) Rien (gouw bij Antwerpen : An : An)
Andouerpenses 1e kwart 8e kopie 10e vita s. Eligii, P L 5327, 129 r°, 131 r° (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Andouerpenses 1e kwart 8e kopie 10e vita s. Eligii, Xr 5374-75, 28 v°, 34 v° (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Andouerpis 1e kwart 8e kopie 10e vita s. Eligii, P L 5327, 129 r°, 131 r° (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Andouerpis 1e kwart 8e kopie 10e vita s. Eligii, Xr 5374-75, 28 v°, 34 v° (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
in Antwerpo 726 kop. 1191 (sterk moderniserend cartularium Echternach) Go I 71, 43 v° (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Antwerpis 726 kop. 1191 (sterk moderniserend cartularium Echternach) Go I 71, 43 r° (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
in Anduerpo castello 726 kop. ± 1222 Go I 71, 81 v° (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
in Andwerpo 726 kop. ± 1222 Go I 71, 81 v° (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
in pago Renensium 726 kop. 1191 Go I 71, 43 v° (facs.) Rien (gouw bij Antwerpen : An : An)
in pago Renensium 726 kop. ± 1222 Go I 71, 81 v° (facs.) Rien (gouw bij Antwerpen : An : An)
in Rien 868 kop. 18e M 34, p. 36 (facs.) Rien (gouw bij Antwerpen : An : An)
in uico Anuuerpis begin 10e kop. 941 ed. DB, p. 138 (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
in pago Rien 974 G SB (facs.) Rien (gouw bij Antwerpen : An : An)
in pago Rien 976 ed. DB, p. 233 (facs.) Rien (gouw bij Antwerpen : An : An)
Andouerpis castro 980 ed. DB, p. 242 (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
infra comitatum Rien (995-1010) kop. midden 12e U B 43, 25 r° (facs.) Rien (gouw bij Antwerpen : An : An)
in Rien 1003 ed. DB, p. 245 (facs.) Rien (gouw bij Antwerpen : An : An)
Antwerf 1008 keizerdiploma uit Trier, L B 829/20 (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Anduuerpis ± 1010 kop. midden 11e transl. s. Bavonis, Gu 308, 169 v° (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Anduuerpensi (1019-30) ed. DB, p. 249 (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
in pago Reen 1040 ed. DB, p. 250 (facs.) Rien (gouw bij Antwerpen : An : An)
Ansguers 1079 kop. ± 1700 Luik, Ie L 7 r° (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Antvverf 1104 Mainz, Tr J 1 (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
in Rihen 1108 G SB (facs.) Rien (gouw bij Antwerpen : An : An)
Andeguerp 1114 kop. midden 12e Gesta abb. Trud., Ys 4, 28 r° (Romaans auteur) (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Anduerp 1119 kop. midden 13e keizerdiploma uit Maastricht, Ws D 1 v° (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Anduerp 1119 kop. 1490 keizerdiploma uit Maastricht, Wd I 1 (2) (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Olmeremuthen 1119 kopie midden 13e Ws D 1 v° (facs.) Olmeremuthen [ Antwerpen : An : An ]
Olmeremuthen 1119 kopie 1490 Wd I 1 (2) (facs.) Olmeremuthen [ Antwerpen : An : An ]
Antwerpia 1124 Ws M (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Antwerpia 1124 W M 1 (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Antuuerpia 1124 Wd II 1 (1) (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Antwerpensis 1124 Ws M (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Antwerpensis 1124 W M 1 (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Antuuerpensis 1124 Wd II 1 (1) (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Ortheren 1124 Wd II 1 (1) (facs.) Oorderen [ Antwerpen : An : An ]
Antwerpensis 1129 X E 9384/1 (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Antuerpensis (± 1130) Kamerijk, Tl 1 (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Antverpensis (± 1130) Tl 1 (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Antwerpensis 1133 Tl 2 (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Antwerp 1133-34 kop. midden 13e Aken, Ws D 2 r° (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Olmeremuthen 1133 kop. midden 13e Ws D 2 r° (facs.) Olmeremuthen [ Antwerpen : An : An ]
Antuuerpia 1135 Wd II 2 (1) (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Antuuerpensis 1135 Wd VII 23 en Wd II 2 (1) (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Ortheren 1135 Wd II 2 (1) (facs.) Oorderen [ Antwerpen : An : An ]
Andeguerp 1136 kop. midden 12e Gesta abb. Trud., Ys 4, 80 r° (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Andeguerpensis 1136 kop. midden 12e Gesta abb. Trud., Ys 4, 80 r° (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Rin 1136 kop. midden 12e Gesta abb. Trud. cont., Ys 4, 80 r° (facs.) Rien (gouw bij Antwerpen : An : An)
Scuren 1146 kop. midden 14e W Mc 17 (facs.) Schuren [ Antwerpen : An : An ]
Antwerpensis 1147 Av SM 2 (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Antwerpia 1148 Av SM 4 (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Antwerpensis 1148 Wd II 3 (1) (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Antwerpensis 1148 Ws M (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Antwerpensis 1148 W M 3 (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Harincroth 1148 W M 3 en Wd II 3 (1) (facs.) Haringrode [ Antwerpen : An : An ]
Harincroda 1148 Ws M (facs.) Haringrode [ Antwerpen : An : An ]
Orderen 1148 Wd II 3 (1) (facs.) Oorderen [ Antwerpen : An : An ]
Orderen 1148 W M 3 (facs.) Oorderen [ Antwerpen : An : An ]
Orderen 1148 Ws M (facs.) Oorderen [ Antwerpen : An : An ]
Orderen 1148 Av SM 4 (facs.) Oorderen [ Antwerpen : An : An ]
Potflit 1148 Wd II 3 (1) (facs.) Potvliet (later Vuilbeek, beek te Antwerpen : An : An)
Potflit 1148 W M 3 (facs.) Potvliet (later Vuilbeek, beek te Antwerpen : An : An)
Potflita 1148 Ws M (facs.) Potvliet (later Vuilbeek, beek te Antwerpen : An : An)
curtes ... Ueof 1148 Ws M (facs.) Veehof [ Antwerpen : An : An ]
curtes ... Ueof 1148 W M 3 (facs.) Veehof [ Antwerpen : An : An ]
Anduerpensis (2e helft 12e) G SP II 98 (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Andwerp 1154 bisschop van Doornik, B 6644 (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Antwerpensis 1155 Wd VII 12 (1) (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Antwerpia 1157 Wd I 6 (1) (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Antwerpensis 1157 Tl 7 (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Harincrode 1157 Av SM 6 (facs.) Haringrode [ Antwerpen : An : An ]
Olmeremuthen 1157 kop. midden 13e Ws D 2 v° (facs.) Olmeremuthen [ Antwerpen : An : An ]
Orderen 1157 Av SM 6 (facs.) Oorderen [ Antwerpen : An : An ]
Potflit 1157 Av SM 6 (facs.) Potvliet (later Vuilbeek, beek te Antwerpen : An : An)
Stenburgenwert 1157 Av SM 6 (facs.) Steenborgerweerd [ Antwerpen : An : An ]
Wilmardunc 1157 bulle, Av SM 6 (facs.) Wilmarsdonk [ Antwerpen : An : An ]
Antuuerpia 1161 Av SM 7 (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Antwerpensis 1161 Av SM 7 (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Bernescoth 1161 Av SM 7 (facs.) Beerschot [ Kiel : Antwerpen : An : An ]
Bodelke 1161 Av SM 7 (facs.) Bodelke (onb. ± Antwerpen : An : An)
Etene 1161 Av SM 7 (facs.) Etene (onb. ± Antwerpen : An : An)
Grodunc 1161 Av SM 7 (facs.) Grodunc (unb. ± Antwerpen : An : An)
Harincroda 1161 Av SM 7 (facs.) Haringrode [ Antwerpen : An : An ]
Hutlant 1161 Av SM 7 (facs.) Hutlant [ Oosterweel : Antwerpen : An : An ?]
Costele 1161 Av SM 7 (facs.) Koestelle [ Oosterweel : Antwerpen : An : An ]
Mudenlant 1161 Av SM 7 (facs.) Mudenlant (onb. ± Antwerpen : An : An)
Mursaterlant 1161 Av SM 7 (facs.) Mursaterlant [ Oosterweel : Antwerpen : An : An ]
Ordren 1161 Av SM 7 (facs.) Oorderen [ Antwerpen : An : An ]
Ostlant 1161 Av SM 7 (facs.) Ostlant [ Oosterweel : Antwerpen : An : An ]
Ouerorden 1161 Av SM 7 (facs.) Overorden (onb. ± Antwerpen : An : An)
Polaen 1161 Av SM 7 (facs.) Polaen (onb. ± Antwerpen : An : An)
de Potflite 1161 Av SM 7 (facs.) Potvliet (later Vuilbeek, beek te Antwerpen : An : An)
Sceppele 1161 Av SM 7 (facs.) Sceppele (onb. ± Antwerpen : An : An)
Stenburgenwart 1161 Av SM 7 (facs.) Steenborgerweerd [ Antwerpen : An : An ]
Harincrode 1165 Av SM 8 (facs.) Haringrode [ Antwerpen : An : An ]
Orderen 1165 Av SM 8 (facs.) Oorderen [ Antwerpen : An : An ]
Potflit 1165 Av SM 8 (facs.) Potvliet (later Vuilbeek, beek te Antwerpen : An : An)
Steburgenwert 1165 bulle, Av SM 8 (facs.) Steenborgerweerd [ Antwerpen : An : An ]
Wilmardunc 1165 bulle, Av SM 8 (facs.) Wilmarsdonk [ Antwerpen : An : An ]
Antwerpiensis 1166 Kamerijk, X E 7013/18 (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Anduuerpia 1169 Utrecht, U SM 787 (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Antwerpin ± (1170-90) Keulen, K Schr K 1 (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Andeuuerpia (1174?) Ennetières, G SP (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Antuerpensis 1178 Tongerlo, Tl 28 (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Anduuerpie (gen.) 1179 Brussel, X Br 3 (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Bernescot 1179 Av SM 9 (facs.) Beerschot [ Kiel : Antwerpen : An : An ]
Bodecle 1179 bulle, Av SM 9 (facs.) Bodelke (onb. ± Antwerpen : An : An)
Heten 1179 bulle, Av SM 9 (facs.) Etene (onb. ± Antwerpen : An : An)
Harincrode 1179 Av SM 9 (facs.) Haringrode [ Antwerpen : An : An ]
Mundenlant 1179 bulle, Av SM 9 (facs.) Mudenlant (onb. ± Antwerpen : An : An)
Mursaterlant 1179 Av SM 9 (facs.) Mursaterlant [ Oosterweel : Antwerpen : An : An ]
de Potflite 1179 Av SM 9 (facs.) Potvliet (later Vuilbeek, beek te Antwerpen : An : An)
Sneppele 1179 bulle, Av SM 9 (facs.) Sceppele (onb. ± Antwerpen : An : An)
Stenburgenwart 1179 Av SM 9 (facs.) Steenborgerweerd [ Antwerpen : An : An ]
Veof 1179 Av SM 9 (facs.) Veehof [ Antwerpen : An : An ]
Wihmarsdunc 1179 bulle, Av SM 9 (facs.) Wilmarsdonk [ Antwerpen : An : An ]
Antwerpia 1180 X E 5885/8 (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Antwerpensis 1183 Tl 32 (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Antuerpia (1185) bulle, Wd II 5 (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
hemethe 1186 kop. midden 14e W Mc p. 22 (facs.) Hemethe [ Antwerpen : An : An ]
Steldersdic 1186 kop. midden 14e W Mc 22 (facs.) Steldersdic [ Antwerpen : An : An ]
Vehof 1186 kop. midden 14e W Mc 22 (facs.) Veehof [ Antwerpen : An : An ]
Antuarpensis 1188 bulle, Wd IV 1 (1) (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Antuarpie (gen.) (± 1191) Gent, Gs (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Anuuerpensis 1192 Kamerijk, G SP (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
de Antwerpo 1192 kop. ± 1222 Echternach, Go I 71, 114 r° (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Antwerpensis 1194 Wd VII 20 (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Anwers 1194 uit Halle, M T 7 (hertog van Brabant voor graaf van Henegouwen) (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Antwerpensis 1195 Tl 41 (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Antwerpia 1198 G N 78 (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Antwarpiam (acc.) 1199 Gent, Gs (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Antwerpia 1202 Wd VI 6 (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Antuerpensis 1203 bulle, Wd II 14 (6) (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Andwerpia 1203 Kamerijk, Wd II 8 (2) en Wd IV 7 (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Andwerpiensis 1203 Kamerijk, Wd IV 7 (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Antwerpia 1205 Wd II 14 (1) (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Antwerpensis 1205 Wd II 14 (1) (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Anwerpiensis 1205 Kamerijk, G SP (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Antverpensis (± 1210) Tongerlo, Tl 57 (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Otserwele 1210 kop. midden 14e W Mc 200 (facs.) Oosterweel [ Antwerpen : An : An ]
Antwerpia 1214 Av A 90 (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Antwerpia 1214 Hg B 4 (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Antwerpensis 1214 Hg B 4 (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Antwerpia 1216 Gr 5 (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Antwerpia 1219 Av SM 11 en 12 (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Antwerpensis 1219 Av SM 12 (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Pridenbeke 1220 Wd I 25 (1) (facs.) Pridenbeke [ Antwerpen : An : An ]
Anwerpia 1221 Kamerijk, G SA (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Anthwerpensis 1222 Park 27 (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Antwerpia 1223 Av SM 13 (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Antwarpiam (acc.) 1223 G NB (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Antwarpie (gen.) 1223 Aken, Aa D 100 (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
platea Bullinggorum 1223 Av SM 13 (facs.) Bullincstrate (nu Oude Beurs [Antwerpen : An : An])
Antwerpia 1225 Wd IX 1 (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Antwerpia 1225 Ws S a 3 (facs.) Antwerpen [ Antwerpen : An : An ]
Hordren 1225 Wd IX 1 (facs.) Oorderen [ Antwerpen : An : An ]
Oucerwela 1225 Wd IX 1 (facs.) Oosterweel [ Antwerpen : An : An ]

Er zijn 160 attestaties gevonden onder 27 lemma's.

0.099 s